Arolygwyr gofal yn beirniadu Ysgol Rhydygors

Aled Scourfield
Gohebydd BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r cyngor sir yn ymweld â'r ysgol yn fisol er mwyn monitro safon y gofal

Mae adroddiad newydd gan arolygwyr wedi beirniadu ysgol breswyl yng Nghaerfyrddin - ysgol sy'n rhan o ymchwiliad gan yr heddlu i honiadau hanesyddol o gam-drin plant.

Dywed Arolygaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) nad yw uned breswyl Ysgol Rhydygors yn cyrraedd y safonau disgwyliedig.

Fis Medi'r llynedd fe gafodd yr ysgol ei beirniadu yn dilyn ymweliad gan arolygwyr Estyn, y corff sy'n gyfrifol am arolygu ysgolion.

Dywed llywodraethwyr eu bod yn parhau i adeiladu ar y gwelliannau sydd eisoes mewn llaw yn dilyn beirniadaeth Estyn.

Yn gynharach y mis hwn, dywedodd Heddlu Dyfed Powys eu bod wedi arestio chwech cyn aelod o staff yr ysgol fel rhan o ymchwiliad i gam-drin.

Safonau

Mae Ymgyrch Almond yn ymchwilio i honiadau o gam-drin rhwng 1976 a 1986.

Mae Ysgol Rhydygors yn Nhre Ioan, yn darparu addysg arbennig ar gyfer disgyblion sydd â phroblemau ymddygiad, emosiynol a chymdeithasol.

Dywed adroddiad yr Arolygaeth (AGGCC) :"Fe wnaethom ganfod na all pobl ifanc a'u cynrychiolwyr fod yn hyderus fod digon o sylw a gofal wedi ei roi ar gyfer sicrhau'r isafbwynt o ran safonau ar gyfer ysgolion preswyl arbennig a hynny ers ein hymweliad diwethaf."

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin nawr yn ymweld â'r ysgol yn fisol er mwyn monitro safon y gofal.

Dywed yr adroddiad y dylai'r prifathro dros dro, Margaret Davies, a'r corff llywodraethol fod yn fwy ymwybodol o'r safonau cenedlaethol.

Dywed Cyngor Gofal Cymru y dylai 80% o staff fod a chymhwyster perthnasol - ond fe fethodd yr ysgol â chyrraedd y targed hwn.

Anfoddhaol

Hefyd ni wnaeth yr ysgol gwblhau arolwg blynyddol o'r ddarpariaeth mae'r ysgol yn ei roi ar gyfer lles cymdeithasol preswylwyr.

Yn ogystal â beirniadaeth AGGCC, cafod yr ysgol ei beirniadu gan Estyn ym Medi 2014.

Cafodd perfformiad yr ysgol ei ddisgrifio fel boddhaol.

Ond dywed yr adroddiad fod y rhagolygon ar gyfer gwelliant yn anfoddhaol.

Dywed AGGCC fod yna le ar gyfer gwelliant sylweddol yn Rhydygors.

"Yn gyffredinol mae'r trefniadau ar gyfer diogelu disgyblion yn cyrraedd y safon, ond mae yna bryderon mewn rhai mannau."

Dywed yr adroddiad fod yna ddiffyg o ran cefnogaeth oddi wrth y corff llywodraethu.

Ond mae'r adroddiad yn nodi fod yna gadeirydd newydd ar y llywodraethwyr, ac am y tro cyntaf mewn mwy na blwyddyn, roedd nifer digonol o lywodraethwyr.

Cynnydd

Cafodd yr ysgol ei feirniadu am farcio anghyson ac am beidio â monitro cynnydd disgyblion.

Dywedodd Matthew Harries, cadeirydd Llywodraethwyr Rhydygors: "Cafodd Rhydygors ei arolygu gan Estyn ym Medi 2014 ac fel cadeirydd newydd ar y llywodraethwyr byddaf yn awyddus i adeiladu ar y gwelliannau sydd wedi eu gwneud yn sgil argymhellion yr adroddiad.

"Rwy'n falch o ddweud fod cynnydd wedi bod mewn sawl maes fel sy'n cael ei nodi yn adroddiad AGGCC."

Mae Ymgyrch Almond hefyd yn ymchwilio i honiadau o gam-drin yng Nghartref-y-Gelli, cartref gofal i blant rhwng 1986 a 1990.

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r heddlu hefyd yn ymchwilio i honiadau o gam-drin yng Nghartref-y-Gelli