BBC Cymru Fyw

Arolygwyr gofal yn beirniadu Ysgol Rhydygors

Aled Scourfield
Gohebydd BBC Cymru

Published
image copyrightGoogle
image captionMae'r cyngor sir yn ymweld â'r ysgol yn fisol er mwyn monitro safon y gofal

Mae adroddiad newydd gan arolygwyr wedi beirniadu ysgol breswyl yng Nghaerfyrddin - ysgol sy'n rhan o ymchwiliad gan yr heddlu i honiadau hanesyddol o gam-drin plant.

Dywed Arolygaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) nad yw uned breswyl Ysgol Rhydygors yn cyrraedd y safonau disgwyliedig.

Fis Medi'r llynedd fe gafodd yr ysgol ei beirniadu yn dilyn ymweliad gan arolygwyr Estyn, y corff sy'n gyfrifol am arolygu ysgolion.

Dywed llywodraethwyr eu bod yn parhau i adeiladu ar y gwelliannau sydd eisoes mewn llaw yn dilyn beirniadaeth Estyn.

Yn gynharach y mis hwn, dywedodd Heddlu Dyfed Powys eu bod wedi arestio chwech cyn aelod o staff yr ysgol fel rhan o ymchwiliad i gam-drin.

Safonau

Mae Ymgyrch Almond yn ymchwilio i honiadau o gam-drin rhwng 1976 a 1986.

Mae Ysgol Rhydygors yn Nhre Ioan, yn darparu addysg arbennig ar gyfer disgyblion sydd â phroblemau ymddygiad, emosiynol a chymdeithasol.

Dywed adroddiad yr Arolygaeth (AGGCC) :"Fe wnaethom ganfod na all pobl ifanc a'u cynrychiolwyr fod yn hyderus fod digon o sylw a gofal wedi ei roi ar gyfer sicrhau'r isafbwynt o ran safonau ar gyfer ysgolion preswyl arbennig a hynny ers ein hymweliad diwethaf."

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin nawr yn ymweld â'r ysgol yn fisol er mwyn monitro safon y gofal.

Dywed yr adroddiad y dylai'r prifathro dros dro, Margaret Davies, a'r corff llywodraethol fod yn fwy ymwybodol o'r safonau cenedlaethol.

Dywed Cyngor Gofal Cymru y dylai 80% o staff fod a chymhwyster perthnasol - ond fe fethodd yr ysgol â chyrraedd y targed hwn.

Anfoddhaol

Hefyd ni wnaeth yr ysgol gwblhau arolwg blynyddol o'r ddarpariaeth mae'r ysgol yn ei roi ar gyfer lles cymdeithasol preswylwyr.

Yn ogystal â beirniadaeth AGGCC, cafod yr ysgol ei beirniadu gan Estyn ym Medi 2014.

Cafodd perfformiad yr ysgol ei ddisgrifio fel boddhaol.

Ond dywed yr adroddiad fod y rhagolygon ar gyfer gwelliant yn anfoddhaol.

Dywed AGGCC fod yna le ar gyfer gwelliant sylweddol yn Rhydygors.

"Yn gyffredinol mae'r trefniadau ar gyfer diogelu disgyblion yn cyrraedd y safon, ond mae yna bryderon mewn rhai mannau."

Dywed yr adroddiad fod yna ddiffyg o ran cefnogaeth oddi wrth y corff llywodraethu.

Ond mae'r adroddiad yn nodi fod yna gadeirydd newydd ar y llywodraethwyr, ac am y tro cyntaf mewn mwy na blwyddyn, roedd nifer digonol o lywodraethwyr.

Cynnydd

Cafodd yr ysgol ei feirniadu am farcio anghyson ac am beidio â monitro cynnydd disgyblion.

Dywedodd Matthew Harries, cadeirydd Llywodraethwyr Rhydygors: "Cafodd Rhydygors ei arolygu gan Estyn ym Medi 2014 ac fel cadeirydd newydd ar y llywodraethwyr byddaf yn awyddus i adeiladu ar y gwelliannau sydd wedi eu gwneud yn sgil argymhellion yr adroddiad.

"Rwy'n falch o ddweud fod cynnydd wedi bod mewn sawl maes fel sy'n cael ei nodi yn adroddiad AGGCC."

Mae Ymgyrch Almond hefyd yn ymchwilio i honiadau o gam-drin yng Nghartref-y-Gelli, cartref gofal i blant rhwng 1986 a 1990.

image captionMae'r heddlu hefyd yn ymchwilio i honiadau o gam-drin yng Nghartref-y-Gelli