Y Cymoedd: Cysondeb yn wyneb newid // The Valleys: Consistency in the face of change

  • Cyhoeddwyd

Mae 'na newidiadau rhyfeddol wedi bod i dirlun cymoedd y de ers tranc y diwydiannau glo a haearn, ond fel y gwelwch chi mae olion y dreftadaeth gyfoethog honno yn dal i'w gweld mewn sawl cymuned.

The South Wales valleys have undergone a transformation since the demise of the coal and steel industries, but as you will see, the evidence of this honourable industrial heritage still remains in many communities.

Ffynhonnell y llun, Llyfrgell Rhondda Cynon Taf

Dyma ffordd y Gadlys, Aberdâr tua dechrau'r 20fed ganrif, gydag Ysgol y Bechgyn (yr adeilad gyda'r cloc) yn ganolbwynt urddasol i'r sgwâr.

Here's Gadlys Road in Aberdare at the beginning of the 20th century, with the Boy's School and its imposing clock tower as a centrepiece for the square.

Ffynhonnell y llun, Llyfrgell Rhondda Cynon Taf

Yn 2015, mae'r prif elfennau yn dal yna a'r pethau mwyaf sydd wedi newid yw'r gwisgoedd a'r cerbydau! Un peth arall elfennol sydd wedi newid yw bod yr hen ysgol i fechgyn nawr yn dŷ preifat.

In 2015 the main elements of the square remain and only the vehicles and their volume has significantly changed. The Boy's School building is still there, though now it is a private residence.

Ffynhonnell y llun, .
Ffynhonnell y llun, Llyfrgell Rhondda Cynon Taf

Wrth reswm, mae llawer o'r hen ddiwydiannau wedi diflannu bellach ond mae adeiladau a sefydliadau eraill wedi cymryd eu lle. Dyma safle gwaith glo Nantgarw, un o'r pyllau dwfn yn ne Cymru ar ddiwedd y 70au.

Obviously many of the traditional heavy industries have disappeared, but in their place, new buildings housing new institutions and industries have sprung up from the ashes. The photo above is of the Nantgarw pit, one of the deepest pits in the South Wales coalfield.

O'r un safle heddiw gallwch weld yr un tai a'r muriau, ond yn lle'r pwll glo, mae adeiladau newydd Coleg y Cymoedd a pharc manwerthu Nantgarw.

From the same spot in 2015, the houses and walls remain, but the coal mine has been replaced by the new buildings of Coleg y Cymoedd and Nantgarw Retail Park.

Ffynhonnell y llun, .
Ffynhonnell y llun, Llyfrgell Rhondda Cynon Taf

Yn ôl i Aberdâr, a'r olygfa yma o'r Stryd Fawr, yn edrych i lawr Heol Canon gafodd ei dynnu tua 1890. Sylwch ar neuadd y Seiri Rhyddion (yr adeilad sy'n edrych fel capel) ar y dde, a'r 'Constitutional Club' ar y chwith.

Back to Aberdare and this view from the High Street, looking down Canon Street taken in 1890. Notice the Masonic Hall (the building which looks like a chapel) on the right, and the 'Constitutional Club' on the left.

Ydy, mae pob dim dal yna. Tynnwch y sgaffaldiau i ffwrdd ac mae holl fanylder adeilad y 'Consti' yr un fath. A sylwch ar y postyn lamp o flaen neuadd y Seiri Rhyddion - mae'r golau wedi newid, ond dyw'r postyn ddim wedi symud!

In 2015 everything is still there. Take away the scaffolding and the 'Consti' and all its detail is still there. Notice the lamp post outside the Masonic Hall - the light fitting has changed but the post is in exactly the same position.

Ffynhonnell y llun, .
Ffynhonnell y llun, Llyfrgell Rhondda Cynon Taf

I lawr y cwm nawr i Lwynypia ger Tonypandy. Mae'r 'Glamorgan Colliery' i'w weld yn glir ar waelod y cwm, gyda mwg yn codi o'r simneiau uchel.

Further south and over in the Rhondda valley to Llwynypia near Tonyrefail. In this photo the Glamorgan Colliery dominates the floor of the valley with its tall smoking chimneys.

Heddiw, mae'r simneiau wedi diflannu ac mae archfarchnad a bwyty byrgyrs ar y safle. Ond os edrychwch yn ofalus, mae un o'r adeiladau mawr oedd wrth droed y simnai uchel yn dal yno.

In 2015, the chimneys have disappeared to be replaced by a supermarket and a fast food outlet. But if you look carefully, one of the large buildings at the foot of the chimney is still there.

Ffynhonnell y llun, .

Am tua 4pm ar y 11eg o Fawrth 1910 yng Nghwmclydach, collodd un oedolyn a phum plentyn eu bywydau ar ôl i ddŵr oedd wedi casglu mewn pwll glo segur ddechrau llifo drwy'r pentref.

At about 4.00pm on 11 March, 1910 in Clydach Vale, one adult and five children were killed when water which had been accumulating in a disused coal seam burst through the walls of the mountain and flooded the village.

Ffynhonnell y llun, Michael Jones

Erbyn hyn, does 'na ddim tystiolaeth o unrhyw drychineb ar Heol y Wern, ond maen nhw wedi adeiladu ambell i dŷ newydd!

In 2015, there's nothing to mark the tragedy on Wern Street, but they've built a few new houses since then!