Ysgol Glan Clwyd: Cefnogi buddsoddiad

  • Cyhoeddwyd
ysgol glan clwyd

Mae cabinet Cyngor Sir Ddinbych wedi cefnogi buddsoddiad o £16m i adeiladu estyniad yn Ysgol Glan Clwyd, Llanelwy.

Mae'r prosiect yn cynnwys adeiladu estyniad, dymchwel elfennau o'r safle presennol ac adnewyddu'r adeiladau sy'n cael eu cadw, gan gynnwys y rhannau brics coch Fictoraidd gwreiddiol.

Fe gytunodd y cabinet i gefnogi'r Achos Busnes Terfynol, a fydd nawr yn cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru.

Mae'r gwaith yn rhan o Raglen Addysg ac Ysgolion yr 21ain Ganrif Sir Ddinbych.

'Cynyddu capasiti'

Fe fydd y penderfyniad terfynol yn cael ei wneud gan y cyngor llawn ym mis Ebrill pan fydd gofyn i gynghorwyr gadarnhau eu buddsoddiad o £8.4 miliwn yn y prosiect.

Wrth groesawu'r penderfyniad, fe ddywedodd y Cynghorydd Eryl Williams, Aelod Arweiniol Addysg: "Mae Sir Ddinbych wedi gweithio'n llwyddiannus gyda Llywodraeth Cymru yn ystod y blynyddoedd diwethaf i gynyddu'r capasiti ar gyfer disgyblion cynradd sy'n mynychu ysgolion addysg cyfrwng Cymraeg fel Ysgol y Llys ym Mhrestatyn ac Ysgol Twm o'r Nant yn Ninbych.

"Y prosiect hwn yw'r cam nesaf i sicrhau bod yna ddigon o le ar gyfer y nifer cynyddol o blant sy'n gadael yr ysgolion hyn ac yn mynd i'r ysgol uwchradd hon.

"Rydym ni'n gobeithio y bydd Gweinidog Addysg a Sgiliau Llywodraeth Cymru yn cydnabod ymrwymiad cryf Sir Ddinbych i ymestyn y ddarpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg ac y bydd yn cadarnhau eu buddsoddiad o £7.5 miliwn yn y prosiect hwn."