Myfyrwyr: '22% yn ystyried swydd yn y diwydiant rhyw'

Cyhoeddwyd
DancerFfynhonnell y llun, Corbis

Mae bron i chwarter myfyrwyr wedi ystyried gweithio yn y diwydiant rhyw, yn ôl gwaith ymchwil gan Brifysgol Abertawe.

Fe wnaeth mwy na 6,750 o fyfyrwyr ledled y DU gymryd rhan yn yr arolwg ar-lein.

Mae'r arolwg yn honni bod bron i 5% o'r rheiny wedi gweithio yn y diwydiant rhyw, ac mai dynion oedd fwya' tebygol o weithio yn y maes.

Roedd y gwaith yn cynnwys stripio, galwadau ffôn erotig, dawnsio erotig a phuteinio.

Roedd hefyd yn cynnwys gwaith gwê-gamera a modelu heb ddillad.

Fe gafodd Prosiect Gwaith Rhyw Myfyrwyr Canolfan Cyfiawnder Droseddol a Chriminoleg Abertawe ei ariannu gan y Gronfa Loteri Fawr.

'Wastad yn wyliadwrus'

Disgrifiad o’r llun,
Bu Steffan Powell yn holi Jenny am ei gwaith yn y diwydiant

Bu gohebydd Newsbeat, Steffan Powell yn sgwrsio gyda Jenny (nid ei henw cywir), 22 oed, sydd wedi bod yn rhan o'r diwydiant ers pedair mlynedd.

Y tro cyntaf iddi gael ei thalu am ryw, roedd hi'n 18 oed. Roedd hi mewn car gyda dieithryn, a chafodd £50.

Tua blwyddyn wedi hynny, yn fyfyrwraig mewn prifysgol, fe benderfynodd "gymryd y peth o ddifri" ac ymuno â gwefan arbennig.

"Ro'n i jysd yn meddwl nad oedd gen i ddim byd i'w golli - os ydw i'n teimlo'n anhapus, na'i ddim cario 'mlaen - ond do'n i ddim, ac fe ges i flas ar fyw yn dda," meddai.

"Dw i wedi ennill hyd at £2,500 mewn wythnos. Ond fel arfer ro'n i'n cael tua £1,000.

"Roedd fy rhent i mor ddrud a do'n i ddim eisiau gofyn i fy rhieni am bres."

Er i Jenny ddweud ei bod hi'n "byw yn dda", roedd hi hefyd yn dweud ei bod hi'n ymwybodol o risgiau cysgu gyda phobl ddiarth.

"Does gen i ddim ofn dynion, ond dw i ddim yn ymddiried ynddyn nhw. Dw i wastad yn wyliadwrus."

Mae'r arolwg yn awgrymu bod:

  • Bron i ddau draean wedi eu hysgogi i ennill arian er mwyn mwynhau ffordd o fyw, ond roedd 45% eisiau osgoi dyled.
  • Roedd 59% yn credu y bydden nhw'n mwynhau'r gwaith, 54% yn "chwilfrydig", 45% eisiau gweithio o fewn y diwydiant a 44% wedi eu hysgogi gan bleser rhywiol.
  • O'r rheiny weithiodd yn y diwydiant, roedd mwy na hanner am lai na chwe mis neu lai na phum awr yr wythnos.
  • O'r rheiny fu'n gweithio yn y diwydiant, roedd 76% yn dweud eu bod nhw'n teimlo'n ddiogel "drwy'r amser" neu "y rhan fwyaf o'r amser". Fodd bynnag, roedd 49% ofn cael eu hanafu.

'Canfyddiad arwyddocaol'

Yn ôl Dr Tracey Sagar - oedd yn gyfrifol am arwain yr arolwg - roedd stereoteipio yn broblem, ac roedd canfod mai dynion oedd fwyaf tebygol o weithio yn y diwydiant "yn ganfyddiad arwyddocaol".

O'r rheiny atebodd yr arolwg, dim ond traean ohonyn nhw oedd yn ddynion. O'r dynion hynny, roedd 5% yn dweud eu bod nhw'n gweithio yn y diwydiant rhyw, o'i gymharu â bron i 3.5% o ferched.

"Mae gwaith rhyw yn rhywbeth sy'n cael ei gysylltu â rhywbeth i ferched, gan fwyaf. Mae hyn yn anghywir, ac yn golygu y gallai dynion syrthio drwy'r rhwyd gan nad ydyn nhw'n cael eu cysylltu â'r mater," meddai Dr Sagar.

Disgrifiad o’r llun,
Dr Tracey Sagar a chyd-awdur yr arolwg, Debbie Jones

Ychwanegodd Dr Sagar: "Nawr, mae gennym ni dystiolaeth gref fod myfyrwyr yn gweithio yn y diwydiant rhyw ledled y DU.

"Mae'r rhan fwyaf o'r myfyrwyr hyn yn gadw'r gwaith yn gyfrinachol oherwydd stigma ac ofn beirniadaeth teulu a ffrindiau. Mae'n rhaid i ni hefyd gofio nad yw pawb sy'n gweithio yn y diwydiant yn teimlo'n ddiogel."

Dywedodd ei bod hi'n hanfodol i brifysgolion feithrin dealltwriaeth well o'r materion sy'n wynebu myfyrwyr sy'n gweithio yn y diwydiant.

Fe gychwynnodd y gwaith ymchwil yng Nghymru ac mae bron i hanner y myfyrwyr gymrodd ran yn astudio mewn colegau yng Nghymru.