'Angen gwelliant cyflym' i'r gwasanaeth ambiwlans

Owain Clarke
Gohebydd Iechyd BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r pwyllgor yn feirniadol o'r amser sy'n cael ei wastraffu wrth drosglwyddo cleifion

Dyw'r gwasanaeth ambiwlans yng Nghymru ddim yn gwella yn ddigon cyflym - dyna rybudd pwyllgor o aelodau'r cynulliad.

Mae'r pwyllgor yn canmol "arweinyddiaeth gref" prif weithredwr newydd y gwasanaeth, gydag amseroedd ymateb i alwadau brys wedi gwella am ddau fis yn olynol.

Ond mae llythyr i'r dirprwy weinidog iechyd, Vaughan Gething, yn galw am welliant mewn perfformiad mewn wyth maes.

Dywedodd David Rees, cadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Chymdeithasol, bod angen cael "gwelliant chwim a chynaledig".

Dim ond unwaith mewn dwy flynedd a hanner mae'r gwasanaeth ambiwlans wedi cyrraedd ei darged o ymateb i alwadau brys.

'Ffigyrau calonogol'

Targed Llywodraeth Cymru yw i 65% o ambiwlansys ymateb i'r galwadau mwyaf difrifol o fewn wyth munud.

Ym mis Chwefror fe wnaeth 51.2% gyrraedd o fewn wyth munud, ond ffigyrau mis Rhagfyr (42.6%) oedd y gwaethaf ers i'r cofnodion ddechrau.

Dywedodd y prif weithredwr newydd y Gwasanaeth Ambiwlans, Tracy Myhill, bod y ffigyrau diweddaraf yn galonogol a'i bod yn gobeithio y byddai cynlluniau sydd ar droed yn gwella'r ffigyrau ymhellach yn y misoedd nesaf.

Roedd Mr Rees yn cydnabod y " camau ymarferol sydd wedi eu cymryd i wella perfformiad."

"Er hyn, dyw'r pwyllgor ddim wedi eu perswadio bod perfformiad yn gwella yn ddigon cyflym," meddai.

Yn ôl y pwyllgor mae angen gwneud mwy i sicrhau bod ambiwlansys ar gael mewn ardaloedd gwledig.

Disgrifiad o’r llun,
Rhaid gwneud mwy i sicrhau bod ambiwlansys ar gael mewn ardaloedd gwledig, meddai'r pwyllgor

Mae llythyr 10 tudalen y pwyllgor i'r dirprwy weinidog iechyd yn amlygu'r mannau ble mae angen gwella.

Mae'n cynnwys mynd i'r afael â'r broblem o ambiwlansys yn aros yn yr ardaloedd o gwmpas ysbytai, - a bod hynny bellter o ardaloedd gwledig y gallai bod eu hangen.

Hefyd, mae'n dweud bod angen mwy o gydweithio rhwng y gwasanaeth ambiwlans ac ysbytai i leihau'r 40,000 o oriau gafodd eu colli yn 2014 oherwydd oedi wrth drosglwyddo cleifion.

Mannau cywir

Yn ôl y pwyllgor, rhaid i benaethiaid y gwasanaeth wneud mwy i sicrhau bod digon o barafeddygon ar gael yn y mannau cywir i ymdopi pan fod y galw'n uchel.

Mae'r aelodau yn cydnabod bod gwaith wedi ei gyflawni o ran gwella morâl staff.

Ond nid y gwasanaeth ambiwlans yn unig sydd angen gwella yn ôl y pwyllgor.

Dywed y dylai penaethiaid ysbytai wneud mwy i atal ambiwlansys rhag gorfod oedi y tu allan i unedau brys

Dywedodd Cadeirydd Ymddiriedolaeth Ambwilans Cymru, Mick Giannas eu bod yn croesawu canfyddiadau yr adroddiad, a'u bod yn" cydweithio gyda parneriiaieth yn y maes iechyd a lywodraeth Cymru i adeiladu ar y gwaith da sydd eisoes wedi ei gwblhau er mwyn gwella'r perfformaid."

Ychwanegodd eu bod hefyd yn falch bod y pwyllgor yn cydnabod gwaith caled staff y gwasanaeth ambiwlans

Dywed Llywodraeth Cymru y bydd Mr Gething yn ymateb i'r llythyr maes o law.