Procio'r pleidiau: Llafur

Cyhoeddwyd

Ar 7 Mai bydd pobl y DU yn bwrw eu pleidlais yn yr etholiad cyffredinol. Fel rhan o gyfres, mae Cymru Fyw yn holi bob un o'r prif bleidiau - a thro Llafur ydy'r tro hwn.

Beth yw prif addewid eich plaid yn yr etholiad?

Mae gennym bum addewid fydd yn sicrhau sail economaidd gadarn, safonau byw uwch, buddsoddiad yng ngwasanaeth iechyd Cymru, rheolau newydd ar fewnfudo ac adeiladu gwlad ble bydd y genhedlaeth nesa' yn gallu gwneud yn well na'r ddiwetha'.

Pa bolisi, yn eich tyb chi, fydd yn fwya' manteisiol i bobl Cymru?

Ein haddewid i ddarparu safonau byw gwell trwy rewi biliau ynni tan 2017 a rhoi grymoedd i'r rheoleiddiwr dorri biliau'r gaeaf hwn, yn ogystal ag amddiffyn y system driphlyg ar gyfer pensiynau a thocynnau bws am ddim i bensiynwyr. Byddwn yn gwahardd cytundebau heb oriau, a chodi'r isafswm cyflog i o leia' £8 yr awr erbyn 2020.

Beth yw eich targed o ran seddi yng Nghymru?

Rydym yn cystadlu ar gyfer pob pleidlais ym mhob sedd.

Pa bolisïau sydd gennych chi i ddenu pobl ifanc i bleidleisio?

Gwlad ble mae'r genhedlaeth nesa' yn gallu gwneud yn well na'r ddiwetha', cadw ffioedd myfyrwyr yn isel, adeiladu ar gyfleoedd a llwyddiant cynllun Twf Swyddi Cymru a chynnig sicrwydd swyddi i bobl ifanc diwaith am 12 mis.

Oes 'na wahaniaeth yn eich ymgyrchu'r tro hwn, yn enwedig o ystyried datblygiadau technoleg/gwefannau cymdeithasol?

Gwleidyddiaeth ddigidol a chyfryngau cymdeithasol, Facebook, Storify - mae'r rhain i gyd yn ategu at ein technegau ymgyrchu yn 2015.

'Tasech chi'n gorfod dewis cymeriad chwedlonol/teledu/ffilm i gynrychioli'r blaid, pwy fyddech chi'n dewis a pham?

Mae'r rhain yn amseroedd difrifol ac angen ymateb difrifol. Mae'n rhaid i Gymru wneud penderfyniad mawr ar 7 Mai.