Cymorth i ddisgyblion wedi marwolaeth bachgen tra'n sgïo

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Athena
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Carwyn Scott-Howell yn sgïo ar ddiwrnod olaf gwyliau'r teulu

Mae plant ysgol ym Mhowys yn cael cynnig cefnogaeth yn dilyn marwolaeth un o'u cyd ddisgyblion tra ar wyliau sgio yn Alpau Ffrainc.

Bu farw Carwyn Scott-Howell, o bentre' Talybont-ar-Wysg, ger Aberhonddu, wedi iddo ddisgyn oddi ar ochr clogwyn ar ôl colli ei deulu wrth sgïo ym mhentref Flaine ddydd Gwener.

Roedd disgyblion a staff Ysgol y Bannau yn Aberhonddu yn cael cynnig cymorth arbennig wrth ddychwelyd i'r ysgol wedi gwyliau'r Pasg ddydd Llun.

Mae teulu Carwyn wedi ei ddisgrifio fel "bachgen bach mentrus, rhadlon a phenderfynol, a oedd yn sgïwr ac yn eira fyrddiwr medrus."

Teyrnged teulu

Mewn teyrnged fore Llun, dywedodd y teulu:

"Roedd Carwyn wedi dechrau sgïo yn dair oed, ac roeddwn fel teulu yn mynd i sgïo sawl wythnos bob blwyddyn. Roeddwn wedi treulio gwyliau sgïo hapus gyda'n gilydd yn Flaine.

"Roedd y teulu yn mwynhau ein rhediad sgïo olaf pan wnaeth chwaer Carwyn golli ei sgi ar naid fechan, ac ar yr adeg yma fe wnaeth Carwyn sgïo yn ei flaen.

"Ni all y teulu ddechrau egluro eu teimladau a'r bwlch enfawr yn ein calonnau. Hoffwn ddiolch i'n ffrindiau ac aelodau'r teulu am eu cefnogaeth, ac am gymorth swyddogion y Swyddfa Dramor.

"Mae'r teulu nawr yn gofyn am amser i alaru mewn preifatrwydd."

Wrth dalu teyrnged i'r disgybl, dywedodd pennaeth Ysgol y Bannau, Emyr Jones: "Fe fyddwn ni'n croesawu'r plant yn ôl yn dilyn eu gwyliau Pasg, ac mae'r plant fel arfer yn llawn brwdfrydedd am yr hyn y maen nhw wedi bod yn ei wneud gyda'u teuluoedd, ond yn anffodus fe fydde nhw'n siŵr o fod wedi clywed y newyddion dros y penwythnos am golli Carwyn.

Disgrifiad,
Staff Ysgol y Bannau yn rhoi teyrngedau i Carwyn Scott-Howell

"Felly byddwn ni fel ysgol, staff a Llywodraethwyr yn cefnogi'r plant i ddod i delerau gyda beth sydd wedi digwydd."

Ychwanegodd dirprwy bennaeth yr ysgol, Darren Evans, oedd yn athro dosbarth i Carwyn: "Roedd Carwyn yn blentyn hoffus iawn, plentyn oedd yn mwynhau chwarae ac yn dysgu yn yr ardaloedd allanol sydd gyda ni yn yr ysgol - plentyn oedd yn mwynhau bywyd.

"Fe fyddwn ni i gyd yn gweld eisiau Carwyn. Mae'n mynd i gymryd tipyn i ni fel teulu ysgol i ddeall beth sydd wedi digwydd ac i ddelio gyda fe."

Ffynhonnell y llun, Athena Picture Agency
Disgrifiad o’r llun,
Mae cyfle i'r cyhoedd gydymdeimlo wedi marwolaeth Carwyn mewn llyfr arbennig yng Nghadeirlan Aberhonddu

Llyfr Cydymdeimlad

Yn y cyfamser, mae Llyfr o Gydymdeimlad wedi'i agor yng Nghadeirlan Aberhonddu i gofio am Carwyn.

Mae teulu'r bachgen yn rhedeg fferm fechan a busnes gwely a brecwast ger Aberhonddu.

Dywedodd un cymydog ym mhentref Tal-y-bont ar Wysg: "Mae'n hynod o drist - maen nhw'n deulu cariadus ac roedd y bachgen yn hogyn gwych.

"Tydw i heb dorri'r newyddion i fy mhlant fy hun eto - mae'n ormod o sioc."

'Dod at ein gilydd'

Mae rhieni'r bachgen, Ceri a Rhys Scott-Howell yn cynhyrchu bwydydd fferm ar gyfer busnesau lleol yn yr ardal ac mewn gwyliau bwyd ar hyd Powys a Gwent.

Dywedodd dynes yn y pentref: "Mae Ceri yn fam wych ac mae pawb yn hoffi'r teulu yn y pentref.

"Fe fyddwn yn dod at ein gilydd i gynnig cymorth iddyn nhw pan ddaw'r teulu yn ôl o Ffrainc."

Disgrifiad o’r llun,
Pennaeth Ysgol Y Bannau, Emyr Jones

Haute-Savoie

Roedd y teulu wedi mynd i sgïo yn Flaine yn ardal Haute-Savoie o Ffrainc gyda Carwyn a'i frawd mawr Gerwyn, 19, a'i chwaer Antonia, naw oed.

Digwyddodd y ddamwain ddydd Gwener pan roedd y teulu ar ddiwrnod olaf eu gwyliau. Cafwyd hyd i gorff y bachgen ar waelod dibyn ac fe alwodd ei rieni am gymorth ar ôl sylweddoli ei fod ar goll.

Bu'n rhaid gostwng aelodau o dîm achub mynydd yr ardal i lawr rhaff o hofrennydd er mwyn cyrraedd ei gorff.

Dywedodd Patrick Poirot, pennaeth yr heddlu yn Annecy: "Roedd ei deulu ar y piste ac yna nid oeddynt yn gallu ei weld.

"Fe wnaethon nhw chwilio amdano ond nid oeddynt yn gallu ei weld yn unman ar y piste. Aethon nhw at batrol y piste gan ddweud fod eu mab ar goll ac yna fe ddechreuodd pobl chwilio amdano.

"Tua 18:00 fe ddaethpwyd o hyd i draciau yn yr eira. Roedd mewn ardal beryglus. Fe arweiniodd y traciau yn yr eira at sgis y bachgen.

"Rydym yn credu nad oedd y bachgen yn gwybod ble i fynd ac fe wnaeth sgïo yn y cyfeiriad anghywir".

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Alpau Ffrenig yn gyrchfan boblogaidd i deuluoedd sydd yn hoff o sgïo