Y 'conman gorau' o Gymru yn Sweden

Gan Illtud ab Alwyn
BBC Cymru Fyw

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Ken Jones mewn gwisg llawfeddyg

Mae BBC Cymru Fyw yn deall fod troseddwr o Gaernarfon, sydd wedi'i gael yn euog dros 60 o weithiau yn ystod gyrfa hir o dor-cyfraith, ac sydd yn destun gwarant i'w arestio, bellach yn byw yn Sweden.

Cafodd Ken Jones ei ddisgrifio fel y 'conman gorau erioed' gan uwchswyddog mewnfudo wedi iddo dreulio cyfnod yn byw yng Nghanada a'r UDA, ac fe gafodd ei daflu allan o'r gwledydd hynny oherwydd ei droseddu.

Mae'r heddlu yn Sweden wedi derbyn cwyn amdano yn ddiweddar, ac mae'r heddlu ym Mhrydain yn dweud fod Jones yn destun gwarant i'w arestio.

Mae wedi'i garcharu ar nifer o achlysuron yn y gorffennol, a dros 40 mlynedd mae wedi twyllo degau o unigolion ar dri chyfandir, gan dargedu elusennau a sefydliadau crefyddol.

Sweden

Mae BBC Cymru Fyw wedi siarad gyda dyn o Malmö yn Sweden wnaeth gwyno wrth yr heddlu yno am Ken Jones ym mis Mawrth eleni. Daeth Tobias Törnblom yn amheus o'i ymddygiad ar ôl i Jones ddarbwyllo ffrind agos iddo i ddefnyddio ei gyfrif banc er mwyn trosglwyddo arian ar sawl achlysur.

Ar ôl ymchwilio i gefndir Ken Jones ar y we, a dod o hyd i dystiolaeth o ymchwiliad BBC Cymru i'w gefndir yn y gorffennol, aeth Tobias at yr heddlu.

Dywedodd wrth BBC Cymru Fyw: "Daeth fy ffrind ar draws Ken Jones yn 2013 tra'r oedd yn aros mewn hostel i ffoaduriaid lle'r oedd fy ffrind yn gweithio.

"Gofynnodd Ken Jones i'm ffrind i ddefnyddio ei gyfrif banc i drosglwyddo arian - a phostio arian iddo. Dim ond am ryw bythefnos oedd y ddau mewn cyswllt â'i gilydd cyn i Jones symud allan o'r hostel.

"Yna rhyw fis yn ôl, fe wnaeth gysylltu eto heb ddim rhybudd yn gofyn yr un peth, ond roedd y swm o arian yn llawer mwy. Fe wrthododd fy ffrind â gwneud hyn. Roeddwn i'n amheus ac felly fe wnes i ymchwilio i'w gefndir arlein, cyn cwyno wrth yr heddlu amdano."

Bellach mae Ken Jones yn byw mewn adeilad i ffoaduriaid ger Kalmar meddai Tobias, ac mae'r Cymro yn honni ei fod yn ffoadur gwleidyddol o Kenya sydd yn gofyn am loches yn y wlad ar ôl bod yn dyst i erchyllterau dyngarol.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Ken Jones wedi defnyddio'r enwau Kenner Elias Jones, Dr M K Jones, Elias Jones, a Kenner Ngeiwo Hawkins yn ystod ei yrfa droseddol

Gwarant

Cafodd gwarant i arestio Ken Jones ei chyhoeddi gan Heddlu Sussex yn 2003 pan ddiflanodd cyn achos yn Llys y Goron Lewes, lle'r oedd yn wynebu cyhuddiad o dwyllo ei gyflogwr o filoedd o bunnoedd.

Mae'r warant yn parhau mewn grym hyd heddiw meddai'r heddlu.

Wedi ffoi o Brydain, aeth Jones i Kenya yn Affrica am 7 mlynedd, gan esgus bod yn feddyg ac offeiriad, er nad oedd ganddo unrhyw gymwysterau i wneud hynny.

Roedd hefyd yn rhedeg elusen o'r enw Luke's Fund tra'r oedd yno. Mae'n dal i ddisgrifio ei hun fel 'Dr' Ken Jones yn Sweden hyd heddiw.

Gadawodd Kenya yn 2010 gyda dyledion o $100,000 ar ei ôl, ac mae'n wynebu achos llys arall am dwyllo yno. Mae gwarant i'w arestio yn Kenya hefyd.

Disgrifiad o’r llun,
'Dr' Ken Jones yn dosbarthu meddyginiaeth yng Nghenya

Hanes troseddol

Cafodd Ken Jones ei eni yng Nghaernarfon yn 1950. Ei enw llawn yw Kenner Elias Jones.

Yn 1975 yn yr Old Bailey fe dderbyniodd ddedfryd o garchar am 3 blynedd am ddwyn a thwyllo, ac fe dderbyniodd dedfryd o 15 mis o garchar yn Llys y Goron Coventry yn 1980 am dderbyn arian drwy dwyll. Yna yn Llys y Goron Merthyr yn 1996 cafodd ddedfryd arall am dwyllo - y tro hwn am 18 mis.

Yn 1995 a 2010 roedd Ken Jones yn destun ymchwiliad gan raglen materion cyfoes Taro Naw BBC Cymru, ac yn 2011 fe wnaeth rhaglen BBC 'Week In Week Out' ddarganfod ei fod wedi symud i Bortiwgal, lle'r oedd yn galw ei hun yn Kenner Ngeiwo Hawkins, ac fe wnaeth nifer o bobl honni ei fod wedi eu twyllo yno hefyd.

Symudodd i Sbaen yn ddiweddarach, cyn cyrraedd Sweden yn 2013.

Heddlu

Dywedodd heddlu Sweden mewn datganiad wrth BBC Cymru Fyw eu bod wedi derbyn gwybodaeth am Ken Jones, ond nad oedd y wybodaeth yn awgrymu fod lle i ymchwilio i unrhyw droseddu yr oedd wedi ei wneud yn y wlad.

Ychwanegodd y datganiad fod Jones yn destun ymchwiliad yr heddlu ym Mhrydain, ond gan nad oedd heddlu Prydain wedi cyhoeddi gwarant Ewropeaidd i'w arestio, nid oedd yn bosib iddyn nhw gynnal ymchwiliad, ac fe ddylai unrhyw un sydd gyda gwybodaeth amdano gysylltu gyda heddlu'r wlad hon.

Yn ôl Heddlu Sussex mae gwarant i arestio Ken Jones yn dal yn weithredol ac maen nhw'n apelio ar unrhyw un sydd gydag unrhyw wybodaeth am ei leoliad i gysylltu gyda nhw.

Fe geisiodd BBC Cymru Fyw gysylltu gyda Ken Jones yn Sweden dros y ffôn ond ni chafwyd unrhyw ymateb ganddo.

Disgrifiad o’r llun,
Ken Jones yn Kenya yn 2007