Môn: Ymgynghori ar frecwast ysgol

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA

Mae Cyngor Môn wedi dechrau ymgynghori gyda rhieni plant sydd yn derbyn brecwast am ddim mewn ysgolion ar yr ynys.

Gobaith y cyngor ydi y bydd ymatebion rhieni i'r ymgynghoriad o gymorth wrth lunio dyfodol darpariaeth brecwast am ddim mewn ysgolion.

Mae'r Cyngor Sir yn edrych ar sut i flaenoriaethu'r gwariant ar addysg ar hyn o bryd, wrth i awdurdodau lleol wynebu toriadau allai effeithio ar wasanaethau.

Mae brecwast am ddim yn cael ei ddarparu yn 46 o 47 o ysgolion cynradd ym Môn ar hyd o bryd - ac yn costio £385,000.

Clybiau bore

Un awgrym sydd yn cael ei gynnig ydi cyflwyno clybiau bore yn lle'r ddarpariaeth brecwast am ddim presennol. Fe fyddai'r clybiau newydd ar agor rhwng 8:00 a 17:30, ac yn darparu gofal a brecwast i blant cyn i'r ysgol gychwyn.

Ni fyddai'r clybiau yn gwneud elw, ond byddai'n codi ffi o oddeutu £1 y plentyn y bore er mwyn gwneud y gwasanaeth yn gynaliadwy.

Ni fyddai ddisgwyl i unrhyw deulu unigol dalu mwy na chyfanswm o £12.50 yr wythnos am eu clwb plant meddai'r cyngor, ac fe fyddai'r clwb am ddim ar gyfer pob disgybl sydd â hawl i brydau ysgol am ddim.

Cyllideb addysg

Mewn datganiad, dywedodd y cyngor y byddai cyfraniadau rhieni'n "helpu i sicrhau bod y gost gyffredinol i'r cyngor yn llai, gan sicrhau llai o doriadau i feysydd eraill y gyllideb addysg".

Dywedodd Pennaeth Dysgu Cyngor Môn, Delyth Molyneux: "Roedd cynigion i newid y trefniadau presennol ar gyfer brecwast am ddim mewn ysgolion yn rhan o ymgynghoriad diweddar y Cyngor ar y gyllideb a chafwyd cryn drafodaeth yn ei sgîl.

"Fe wnaethom wrando ar yr hyn yr oedd gan bobl i ddweud a chytunwyd cynnal asesiad effaith llawn, ymgynghori gyda rhieni a chynnal rhagor o waith sgriwtini ar y cynnig yn fewnol.

"Mae'r arolwg yma'n rhan o'r broses ymgynghori a byddwn yn annog cymaint o rieni â phosib i ddatgan barn. Ceir mynediad i'r arolwg ar-lein drwy wefan y Cyngor Sir ac mae copïau caled hefyd ar gael yn yr ysgolion cynradd lleol."

Bydd adborth o'r ymgynghoriad ar ddyfodol y gwasanaeth brecwast am ddim yn cael ei gyflwyno i'r Cyngor Sir.

Er mwyn i'r cynllun fynd yn ei flaen byddai angen i Gyrff Llywodraethu pob ysgol gytuno iddo yn gyntaf.

Straeon perthnasol