Flex: Y Cymro cyhyrog

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Flex Lewis

Does 'na ddim llawer o bobl gyhyrog yn y byd sydd yn gallu creu argraff ar Arnold Schwarzenegger ond dyna'n union mae Cymro o ardal Llanelli wedi llwyddo i'w wneud! Erbyn hyn, mae Flex Lewis o Felinfoel wedi ennill llu o gystadleuthau magu pwysau (bodybuilding) yn y categori pwysau 212lb. Bu'n trafod ei yrfa lwyddiannus gyda Cymru Fyw:

Mae magu cyhyrau (bodybuilding) yn gofyn am ymroddiad a disgyblaeth lem - disgrifia ddiwrnod cyffredin i ni.

Rydw i'n gwneud gwaith cardio yn syth ar ôl codi. Wedyn byddai'n cymryd cipolwg ar fy nyddiadur i weld pryd mae gen i gyfarfodydd neu alwadau/cyfweliadau. Rwy' hefyd yn darllen fy mhost gan ffans ac ateb negeseuon.

Erbyn hyn mae angen trefnu negeseuon dyddiol ar y cyfryngau cymdeithasol.

Beth wyt ti'n ei fwyta?

Hyd yn oed pan nad ydw i yn ymarfer dwi'n braidd yn bwyta rubbish. Rydw i'n bwyta bob 2-3 awr, yn ffitio hyn i mewn wrth ddelio â'r busnes, ynghyd â cheisio sefydlu rhai eraill.

'Dwi byth yn osgoi hyfforddi, hyd yn oed pan dwi ochr arall y byd gyda'm noddwyr yn Abadan neu ar daith yn Awstralia.

Hyd yn oed os ydw i wedi hedfan am 24 awr ac mae fy nghorff yn dweud wrtha i ei bod hi'n 3am neu os oes rhaid i mi hedfan i dalaith arall, mae'n rhaid i mi hyfforddi cyn gwneud unrhyw beth arall.

Rwyt i'n gwneud cynllun, neu rwyt ti'n cynllunio i fethu.

Ffynhonnell y llun, Flex Lewis

Sut mae rhywun yn mynd ati i gael corff tebyg i dy un di? Dybiwn i nad yw e'n beth hawdd?!

Dwi ddim yn brin o hunan-ddisgyblaeth! Dwi'n cofio clywed pan o'n i'n fachgen bach mod i "methu gwneud" neu "methu bod" yn rhywbeth yn y byd chwaraeon, felly dwi wastad wedi eisiau profi mod i'n gallu gwneud rhywbeth...ac yn ei wneud e.

Mae'r teimlad yma hefyd wedi chwarae wrth i mi ddatblygu fy musnes. Dechreuodd fy nghwmni yr un pryd â dechreuais i gystadlu yn 2003, ac roedd 'na gymaint o bobl oedd yn dweud y byddai'n fethiant - daeth y cwmni yna yn un o'r goreuon yng Nghymru.

Fe wnes i ennill gwobr Gŵr Busnes Ifanc y Flwyddyn ac es i 'mlaen i gyflogi pobl leol.

Felly pan ddes i i'r UDA, yn adnabod un person, doedd pethau ddim o mhlaid i. Clywais yr un hen straeon roeddwn i wedi eu clywed gydol fy mywyd, felly roedd rhaid i mi, wrth gwrs, eu profi nhw'n anghywir.

Rydw i nawr yn bencampwr ac yn brawf eich bod yn medru llwyddo, os ydych chi'n credu ynddoch chi eich hun.

Ffynhonnell y llun, Flex Lewis

Ydi hi'n wir fod dy lysenw 'Flex' yn dod o dy ddyddiau'n chwarae rygbi, yn hytrach na dy ddyddiau'n magu cyhyrau, fel mae pobl yn ei feddwl?

Ydi, mae hi'n wir. Ges i'r llysenw Flex pan o'n i rhyw 6 oed ac yn chwarae rygbi ar yr asgell! Do'n i byth y boi mwyaf, ond ro'n i'n gyflym ac yn chwim ac roedd hynny yn fy helpu i ddod mas o daclau, gan ddefnyddio fy hyblygrwydd (flexibility) i wibio heibio i chwaraewyr, gan gael yr enw 'Flex', neu bryd hynny, 'Flexy'!

Rwyt ti wedi cyflawni gymaint yn dy yrfa ers i ti ennill Junior Mr Wales pan yn ifanc... beth sy'n dy ysgogi di i barhau?

Rydw i'n dda iawn am wthio fy hun. Fe wnes i droi'n broffesiynol yn ifanc iawn, a dechrau teithio i ac o'r UDA yn aml, felly fy nod oedd dod yn un o'r goreuon yn y gamp ar draws y byd.

Yn union fel cynllun busnes, mae angen cynllun blwyddyn, tair blynedd a phum mlynedd. Mae f'amcanion yn rhai uchel ac rydw i'n mynd am beth ydw i ei eisiau mewn bywyd. Mae'r teulu yn bwysig iawn i mi hefyd wrth wthio fy hun ymlaen.

Yw hi'n anodd parhau i gystadlu a bod yn ŵr busnes yr un pryd?

I'r gwrthwyneb. Rydw i'n datblygu brand - dyw'r bobl mwyaf llwyddiannus mewn bywyd byth yn arafu.

Heblaw am gyfoeth a llwyddiant, beth sydd yn eu gyrru ymlaen? I fi, cadw fy nheitl yw'r brif flaenoriaeth, ac nid cuddio mewn ogof.

Byddai hi mor hawdd i mi wneud beth dwi angen ei wneud o ran y cyfryngau a hyfforddi yn unig. Ond beth fydd pobl yn ei gofio amdana i pan ddaw fy ngyrfa i ben?

Rydw i wedi bod yn ffodus iawn i deithio'r byd a chwrdd â ffans mewn llefydd nad oes neb arall o'r gamp broffesiynol wedi bod. Dyna pam ydw i'n derbyn y gymeradwyaeth fwyaf pan ydw i'n cerdded ar lwyfan Olympia. Mae rhoi nôl i'r cefnogwyr yn hollbwysig.

Dyna pam mai fy mhrosiect ddiweddaraf yw Project Flex, gwersyll sydd ar gyfer fy ffans yn unig, sydd yn digwydd ddwywaith y mis. Roedd fy ngwersyll cyntaf yn llwyddiant ysgubol, gyda phobl yn hedfan yma o bob rhan o'r byd.

Er ei fod yn llawer i ddelio ag e, dangosodd pa mor bell y galla i fynd â'r brand os ydw i'n gweithio'n ddigon caled.

Ffynhonnell y llun, Flex Lewis
Disgrifiad o’r llun,
Flex gyda'i dad. Mae ei deulu yn gefnogol iawn ohono ac yn teithio dros y byd i'w wylio'n cystadlu

Rwyt ti bellach yn byw yn yr UDA - wyt ti'n gweld dy hun byth yn dod nôl i Gymru?

Rydw i wedi setlo yma, gyda chartref a busnes. Ond dyw hynny ddim yn golygu mod i wedi newid - rydw i'n dal yn grwt o Lanelli.

Rydw i'n gwisgo'r dair pluen ar fy mraich â balchder, ac yn y byd ffitrwydd, rydw i'n cael fy ngalw yn 'Welsh Dragon'.

Byddai'n hiraethu am adre, ond rydw i'n gwybod fy mod i'n cynrychioli'r wlad ar lefel uchel. Does 'na neb wedi ei wneud o'r blaen yn y gamp hon.

Ffynhonnell y llun, Arnold Expo

Beth yw dy obeithion ar gyfer y dyfodol?

Rwy eisiau symud i'r byd teledu. Dwi ddim yn trio bod y seren fawr nesaf, ond yn hytrach, bod yn esiampl i athletwyr y dyfodol, i'w dysgu i byth roi'r gorau iddi ac i ddilyn eu breuddwydion.

Mae Arnold Schwarzenegger wastad wedi bod yn arwr i mi, a gwrthododd roi'r gorau iddi, a doedd ei acen byth yn rwystr, ond yn hytrach yn gymorth.

Mae fy acen Gymreig a fy mhersonoliaeth fywiog wedi rhoi llawer o gyfleoedd i mi yn fy ngyrfa, a dwi'n gwybod, os ydw i'n rhoi'n meddwl ar rywbeth, mi na'i gyrraedd fy nod.

Ffynhonnell y llun, Ian Spanier
Disgrifiad o’r llun,
Flex gyda'i deulu, rheolwyr a noddwr ar ôl ennill Mr Olympia 212 yn 2012.