Taclo homoffobia yng Nghymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Christian Webb

Mae Christian Webb yn wirfoddolwr gydag elusen Stonewall Cymru. Bu'n sôn wrth Cymru Fyw sut mae'n helpu pobl ifanc i daclo bwlio homoffobaidd yn ein hysgolion:

Helpu lleiafrifoedd

Es i nôl i fy hen ysgol uwchradd, Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, lle helpais i greu panel cydraddoldeb o 30 disgybl yn y chweched dosbarth.

Nod y panel yw ymgyrchu o fewn yr ysgol a thu hwnt i wella bywydau disgyblion lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws (LHDT), yn ogystal â grwpiau lleiafrifol eraill.

Dechreuodd fy nhaith i greu'r panel cydraddoldeb ym mis Rhagfyr 2014, pan rhoddais wasanaeth i ddisgyblion y chweched dosbarth am fy mhrofiadau o fwlio homoffobaidd a "dod allan".

Ffynhonnell y llun, Thinkstock
Disgrifiad o’r llun,
Mae angen gwneud mwy i addysgu pobl ifanc am fwlio homoffobig medd Christian

Roeddwn i'n ffodus iawn pan oeddwn i'n "dod allan" fel bachgen ifanc hoyw yn Abertawe - roedd gen i deulu a ffrindiau cefnogol, ac aelodau o staff o fewn yr ysgol o'n i'n gallu dibynnu arnyn nhw os oedd gen i broblem. Ond eithriad yw'r profiad yma.

Mae ymchwil Stonewall Cymru yn dangos bod bron i 9 ymhob 10 o athrawon ysgol uwchradd, a dros dau ymhob pump o athrawon ysgol gynradd, yn dweud bod disgyblion yn eu hysgol nhw yn profi bwlio homoffobaidd.

Codi arian

Mae'n anodd credu mai hyn yw'r realiti yn 2015, ond wrth siarad gyda'r bobl ifanc, hynny wnaeth eu hysbrydoli nhw i geisio gwneud gwahaniaeth.

Ar ôl cynnal sesiynau gyda'r criw o 30 disgybl am gydraddoldeb i bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws, a phenderfynu ar enw i'r panel (Y Cyngor Cefnogi Cydraddoldeb - CCC), fe 'naethom penderfynu gynnal bore coffi i godi arian i Stonewall Cymru.

Fe wnaethon ni godi £185 drwy werthu crysau-t, cacennau (gan gynnwys cacen penblwydd lliwiau'r enfys!) a the a choffi.

Ffynhonnell y llun, christian webb
Disgrifiad o’r llun,
Christian yn rhannu ei brofiadau gyda disgyblion Ysgol Bryn Tawe

Er y lliwiau llachar a'r cacen blasus, y peth gorau am y bore oedd gweld staff a disgyblion yn cymryd diddordeb yng ngwaith Stonewall Cymru i atal bwlio homoffobaidd, deuffobaidd a thrawsffobaidd.

Yn ogystal, arwyddodd staff a disgyblion ein wal addewid, i addo peidio sefyll o'r neilltu wrth glywed eraill yn defnyddio iaith homoffobaidd fel "mae hwnna mor gay".

Newid byd

Er i'r prosiect fod yn uchafbwynt i mi, dechreuodd y daith nôl ym Mehefin 2014, pan ymunais â thîm Stonewall Cymru fel gwirfoddolwr i'r Gwasanaeth Gwybodaeth, sy'n cynnig gwybodaeth i unigolion a sefydliadau am faterion lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws.

Yn dilyn hynny, gwirfoddolais mewn digwyddiadau gyda'r elusen, megis yr Eisteddfod Genedlaethol a Chynhadledd Gweithle Stonewall Cymru.

Roeddwn i hefyd yn ffodus i gael fy newis i gymryd rhan yn nghynllun profiad gwaith Stonewall Cymru, a thrwy hynny es i i'r Cynulliad Cenedlaethol, cyflogwr gorau y sector cyhoeddus am bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws.

Roedd yr holl brofiadau hyn gyda'r elusen wedi rhoi'r hwb i mi ddechrau prosiect fy hun fel rhan o Gynllun Gwirfoddolwyr Ifanc Stonewall, a thrwy hynny ennillais y wobr.

Mae'n anodd credu beth sy'n gallu newid o fewn blwyddyn.

Ond mae gwirfoddoli gyda Stonewall a'u tîm yng Nghaerdydd wedi newid y ffordd dw i'n edrych ar y byd, a thrwy hyn dw i'n gobeithio chwarae rhan mewn newid calonnau a meddyliau pobl ifanc lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws, a'r staff sy'n gweithio gyda nhw, am flynyddoedd i ddod.

Ffynhonnell y llun, Stonewall
Disgrifiad o’r llun,
Christian Webb (dde) yn derbyn gwobr Ymgyrchydd Ifanc y Flwyddyn elsusen Stonewall gan y cyflwynydd teledu Gok Wan