Penodi arweinydd Cymraeg i oedolion

Cyhoeddwyd

Mae Prif Weinidog Cymru a'r Gweinidog Addysg wedi cyhoeddi y bydd gwasanaethau addysg Gymraeg i oedolion yn cael ei arwain gan Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn y dyfodol.

Bydd y penderfyniad hwn yn golygu bod y Drindod yn gyfrifol am bennu cyfeiriad strategol cynllun 'Cymraeg i Oedolion' dros y saith mlynedd nesaf, a hynny ar lefel genedlaethol.

Nod y penodiad yw creu un sefydliad i fod yn 'endid cenedlaethol' ar gyfer addysg Gymraeg i oedolion, a hynny yn sgìl argymhellion adroddiad annibynnol oedd yn edrych ar sut y gellid gwella addysg Gymraeg i oedolion ledled Cymru.

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi condemio'r penderfyniad, gan ddweud y dylai'r Llywodraeth fod wedi rhoi'r swyddogaeth i'r Coleg Cymraeg.

Wrth wneud y cyhoeddiad heddiw, dywedodd Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones ei fod yn awyddus i annog pobl i ddefnyddio'r iaith yn eu bywydau bob dydd.

"Sefydlu un corff i bennu'r cyfeiriad strategol ar gyfer Cymraeg i Oedolion oedd un o brif argymhellion ein hadolygiad diweddar a dwi'n falch ein bod, yn dilyn cystadleuaeth agored, wedi gallu penodi'r Drindod Dewi Sant i gyflawni'r rôl bwysig hon," meddai.

Ymysg cyfrifoldebau y Drindod fydd:

  • Bod yn gorff gweladwy sy'n pennu'r cyfeiriad strategol cenedlaethol ar gyfer Cymraeg i Oedolion;
  • Rhoi arweiniad i ddarparwyr Cymraeg i Oedolion;
  • Codi safonau ym maes addysgu a dysgu Cymraeg i Oedolion;
  • Datblygu cwricwlwm cenedlaethol diddorol a phriodol, o ansawdd uchel, a llunio adnoddau sy'n addas ar gyfer dysgwyr o bob math.

Gweledigaeth hirdymor

Mae Huw Lewis AC yn hyderus y bydd pwyslais y Drindod ar brofiad dysgwyr a'i gweledigaeth hirdymor ar gyfer Cymraeg i oedolion yn arwain at newidiadau cyffrous.

"Mae sicrhau bod oedolion yn cael cyfleoedd i ddysgu Cymraeg yn un o brif ymrwymiadau Llywodraeth Cymru a dwi'n edrych ymlaen at weithio gyda'r Drindod Dewi Sant i symud y sector yn ei blaen." meddai.

Dywedodd Medwin Hughes, Is-Ganghellor y Drindod eu bod yn ymfalchïo yn y ffaith bod y brifysgol wedi cael eu penodi i arwain darpariaeth Cymraeg i Oedolion ar draws Cymru gyfan.

"Mae'r llwyddiant hwn yn dyst i waith caled ac arbenigedd staff Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant - yn enwedig y rhai sydd wedi arwain y cais ar ran Canolfan Peniarth," meddai.

"Dyma gyfnod cyffrous i'r brifysgol ac rydyn ni'n edrych ymlaen at gyflwyno prosiectau deinamig ac uchelgeisiol, gan ddarparu cyfleoedd i ddysgwyr o bob oed."

Condemnio'r penderfyniad

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi condemnio'r penderfyniad i roi'r cyfrifoldeb i sefydliad rhanbarthol, gan ddweud y dylai'r Llywodraeth fod wedi rhoi'r swyddogaeth i'r Coleg Cymraeg.

Wrth ymateb i'r newyddion, dywedodd llefarydd y Gymdeithas ar addysg Ffred Ffransis:

"Mae'r penderfyniad yn destun siom. Ryda ni yn cytuno â chasgliadau adolygiad y maes, mai sefydliad cenedlaethol y dylai fod yn arwain â'r gwaith pwysig hwn.

"Gallai'r llywodraeth fod wedi dangos ei ewyllys da trwy roi'r cytundeb am ddatblygu Cymraeg i Oedolion i'r Coleg Cymraeg.

"Mae'n anffodus buodd ymdrech i ddynwared San Steffan trwy ofyn i sefydliadau gystadlu yn erbyn ei gilydd i ennill y cytundeb."

Straeon perthnasol