Saith diwrnod

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Yr etholiad sydd wedi mynd a sylw'r rhan fwyaf o'r wasg a'r blogiau dros yr wythnos diwethaf

Catrin Beard yn trafod y pynciau sydd wedi denu ei sylw yn ei hadolygiad wythnosol o'r wasg Gymraeg a'r blogiau.

Yn ôl Beca Brown yn Barn, mae 'di bod yn lecshwn bur wahanol ar sawl cownt eleni, ac yng nghanol y cynnwrf, mae hi'n teimlo ryw ychydig o gydymdeimlad at y gwleidyddion, gan holi pwy fyddai am fod yn wleidydd yn yr oes sydd ohoni?

Pob gair o'ch eiddo, pob ystum, statws Facebook a sylw ar Twitter yno i'w ddadansoddi a'i dafoli a'i ganfod yn rhy rwbath-neu'i-gilydd. Os ydych chi'n rhy bwyllog cewch eich cyhuddo o fod yn robotaidd; os ewch i danio'n ormodol bydd pawb o'r farn mai leiability ydach chi, yn dwyn anfri ar eich plaid.

Cafwyd trafodaethau di-ben-draw am effaith a dylanwad y cyfryngau cymdeithasol ar yr etholiad.

Yn y Western Mail, dywed Dylan Iorwerth ei bod yn fwy gwir nag erioed i ddweud, gyda'r dechnoleg newydd, mai gwybodaeth yw canol y cyfan, a bod y neges a'r cyfrwng yn un, gyda phleidiau bellach yn gallu targedu ardaloedd bychain a rhai mathau o bobl.

Ond peth arall meddai ydi effaith hyn ac mae'n bosib y gallai esbonio i ryw raddau pam fod y polau piniwn wedi bod mor bell ohoni.

Ffonau symudol

Mae ffonau symudol yn cael gwared ar yr angen i drefnu fawr ddim - ar y funud mae cyfarfodydd yn digwydd a phenderfyniadau'n cael eu gwneud am ble i fynd a beth i'w wneud.

Tybed ai felly oedd hi efo'r Etholiad Cyffredinol? Fod llawer o bobl heb benderfynu'n iawn tan y funud ola un? A'u bod wedi rhoi ryw ateb dros dro i'r polwyr pan oedden nhw'n galw?

Ond yn Golwg, mae Cris Dafis yn dal i weld dylanwad cyfrwng mwy traddodiadol ar ganlyniad yr etholiad, gyda'r wasg Brydeinig bron yn unfryd, meddai, wedi llenwi meddyliau ei darllenwyr gyda phropaganda Torïaidd gydol yr ymgyrch.

Gyda bron bedwar miliwn o bobl yn darllen y Daily Mail yn ddyddiol a thros gan miliwn o ymweliadau â'i wefan bob mis, er enghraifft, hurt yn ôl Cris yw'r grêd sydd gan rai nad yw papurau newydd bellach yn dylanwadu barn y cyhoedd.

Disgrifiad o’r llun,
Beth sydd orau gan Dewi Llwyd, Richard Wyn Jones a Vaughan Roderick, Cyri neu Bizza?

Bu'r Hogyn o Rachub yn defnyddio'r dechnoleg newydd ar noson yr etholiad, gan gyfaddef ar ei flog iddo drydar i holi Dewi Llwyd, Richard Wyn Jones a Vaughan Roderick p'un ai oedd yn well ganddyn nhw bizza, Chinese neu Indian.

Wn i ddim a gafodd ateb, ond pe bai'r hogyn yn gorfod dyfalu mae'n meddwl bod Vaughan yn foi am Indian da, ond mai hogia pizzas ydi Dewi Llwyd a Richard. Tybed?

Mwyafrif bregus

Ar ei flog dywed Vaughan Roderick ei fod wedi dweud popeth sy ganddo i ddweud am yr etholiad erbyn hyn, ond mae un peth yn sicr meddai, sef bod 'na gyfnod cythryblus a chyffrous o'n blaenau ac nid yn unig oherwydd bod etholiad cyffredinol Cymru ar y gorwel.

Mae'r ffaith bod y Ceidwadwyr wedi ennill mwyafrif o gwbl wedi ein dallu i ba mor fach a bregus yw'r mwyafrif hwnnw ac yn ôl Vaughan, mae hi bron yn sicr y bydd salwch a sgandal yn golygu y bydd mwyafrif Cameron yn diflannu ymhell cyn yr etholiad nesaf.

Ond cyn hynny, mae'n debygol y cawn ni refferendwm ar Ewrop, ac mae'n bosib y cynhelir y bleidlais honno rywbryd tua diwedd 2016 gan olygu y bydd flwyddyn nesaf yn loddest arall i'r rheiny sydd, fel Vaughan, yn mwynhau'r pethau yma.

Ond beth fydd yn ei gadw i fynd - pizza neu fwyd Indiaidd? Mae'r bobl eisiau gwybod!