BBC Cymru Fyw

Ysbyty plant: Agor estyniad gwerth £64m

Published

Ddegawd ers iddo agor, mae'r unig ysbyty arbenigol i blant yng Nghymru wedi cyrraedd carreg filltir sylweddol.

Fe fydd y prif weinidog yn agor yr ail ran o Ysbyty Arch Noa, gwerth £64miliwn, yn swyddogol.

Mae'n golygu y bydd gofal arbenigol i blant o dan yr un to yng Nghaerdydd am y tro cyntaf.

Mae meddygon yn dweud y bydd plant o bob rhan o Gymru yn elwa o'r datblygiad i'r ysbyty.

Dywedodd Dr Allan Wardhaugh, cyfarwyddwr clinigol iechyd acíwt plant yng Nghaerdydd a'r Fro ei fod yn hynod gyffrous.

Cynnig cysur

"Mae digonedd o le yn yr adeilad newydd ac fe fydd yr adeilad yn cynnig cysur ac urddas i'r cleifion sy'n dod yma, yn ogystal â dod a grŵp o glinigwyr sydd ei angen i ni allu gweithio gyda phlant at ei gilydd am y tro cyntaf," meddai.

"Ein nod yw darparu cymaint o'r cysuron cartref ag y gallwn i yn ystod eu harhosiad - yn sicr bydd yn well na'r wardiau plant eraill yr wyf wedi gweithio arnynt.

"Mae yna welyau yn yr holl ystafelloedd ar gyfer rhieni. Sy'n caniatáu ychydig mwy o normalrwydd gan fod y plant yn mynd drwy ddigon o straen fel y mae."

image captionDywedodd Dr Jennie Thomas bod yr ysbyty yn "blatfform i gyd-lynnu" gwasanaethau plant

Dywedodd Dr Jennie Thomas, Cyfarwyddwr Clinigol Menywod a Phlant, bod yr estyniad yn cynnig adnoddau hollbwysig i drin plant yn yr oes sydd ohoni.

"Mae'r byd wedi symud ymlaen, 'dy ni'n disgwyl plant a'u rhieni i fod yn rhan o'i gofal nhw a chymryd rhan yn y penderfyniadau, a ma' hwnna'n cymryd amser ac adnoddau i allu gwneud hynny...Mae'r adnoddau yma yn caniatáu i ni weithio yn llawer mwy eang."

Lleihau gofid

media captionOwain Clarke, gohebydd iechyd BBC Cymru yn holi Dr Iolo Doull, pediatrydd ymgynghorol

Mae'r adeilad newydd yn cynnwys pum theatr llawdriniaeth arloesol, a fydd yn cael eu defnyddio ar gyfer llawdriniaeth plant yn unig.

Mae cael theatrau plant pwrpasol yn helpu i leihau gofid a all ddigwydd pan fydd plant yn dod ar draws oedolion sy'n ddifrifol wael.

Mae'r theatrau hefyd yn cynnwys offer arbenigol ar gyfer plant yn ogystal â'r dechnoleg ddiweddara i reoli'r anesthetig sy'n cael ei ddefnyddio.

Mae'r wardiau'r adain newydd yn sylweddol fwy nag yn yr adeilad gwreiddiol - gyda mwy o lety ar gael i rieni ynghyd â nifer o ardaloedd chwarae.

Dywedodd Dr Thomas: "'Dy ni isho i'r profiad i'r plentyn fod mor llyfn â phosib, mae'r staff wedi bod ynghyd a'r broses o ddylunio'r theatrau a sut mae'r plentyn yn mynd i mewn i theatr a dod allan."

Ychwanegodd bod yr estyniad yn "adeilad arbennig sy'n rhoi platfform i ni gyd-lynu'r gwasanaethau yma sydd eu hangen ar blant yng Nghymru".

image captionFe fydd ardaloedd chwarae ar gael yn yr estyniad newydd

Mae'r ail gam hefyd yn cynnwys pwll hydrotherapi newydd a sganiwr MRI newydd.

Mae'r sganwyr arbennig yma yn fwy o faint ac yn llai clawstroffobig na rhai traddodiadol ac yn caniatáu i blant weld y tu allan i'r sganiwr tra'n ei ddefnyddio.

Tu hwnt i Gaerdydd

Yn ogystal â chleifion ifanc o ardal Bwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro, fe fydd yr ysbyty hefyd yn cynnig gofal mwy arbenigol ar gyfer plant ar draws de, gorllewin a chanolbarth Cymru.

Ond yn sgil trafodaethau am ganoli rhai gwasanaethau ar draws de Cymru fe allai'r ysbyty fod yn cynnig hyd yn oed mwy o wasanaethau i blant yn y dyfodol.

Er bod digonedd o le yn yr ysbyty i gynnig mwy o wasanaethau, nid oes digon o staff ar hyn o bryd.

"Mae dau ddarn ar goll i mi," meddai Dr Wardhaugh.

"Un peth fyddai uned newydd-anedig, ond mae angen i ni wneud ychydig o waith i gael yr amgylchedd iawn yn yr ysbyty yn gyntaf.

"Fe hoffwn hefyd weld adran achosion brys sy'n benodol i blant - boed hynny ochr yn ochr â'r adran achosion brys presennol neu boed yn rhan o'r ysbyty plant - mae'n rhywbeth yr ydym yn ei drafod."