Ysbyty plant: Agor estyniad gwerth £64m

Cyhoeddwyd

Ddegawd ers iddo agor, mae'r unig ysbyty arbenigol i blant yng Nghymru wedi cyrraedd carreg filltir sylweddol.

Fe fydd y prif weinidog yn agor yr ail ran o Ysbyty Arch Noa, gwerth £64miliwn, yn swyddogol.

Mae'n golygu y bydd gofal arbenigol i blant o dan yr un to yng Nghaerdydd am y tro cyntaf.

Mae meddygon yn dweud y bydd plant o bob rhan o Gymru yn elwa o'r datblygiad i'r ysbyty.

Dywedodd Dr Allan Wardhaugh, cyfarwyddwr clinigol iechyd acíwt plant yng Nghaerdydd a'r Fro ei fod yn hynod gyffrous.

Cynnig cysur

"Mae digonedd o le yn yr adeilad newydd ac fe fydd yr adeilad yn cynnig cysur ac urddas i'r cleifion sy'n dod yma, yn ogystal â dod a grŵp o glinigwyr sydd ei angen i ni allu gweithio gyda phlant at ei gilydd am y tro cyntaf," meddai.

"Ein nod yw darparu cymaint o'r cysuron cartref ag y gallwn i yn ystod eu harhosiad - yn sicr bydd yn well na'r wardiau plant eraill yr wyf wedi gweithio arnynt.

"Mae yna welyau yn yr holl ystafelloedd ar gyfer rhieni. Sy'n caniatáu ychydig mwy o normalrwydd gan fod y plant yn mynd drwy ddigon o straen fel y mae."

Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Dr Jennie Thomas bod yr ysbyty yn "blatfform i gyd-lynnu" gwasanaethau plant

Dywedodd Dr Jennie Thomas, Cyfarwyddwr Clinigol Menywod a Phlant, bod yr estyniad yn cynnig adnoddau hollbwysig i drin plant yn yr oes sydd ohoni.

"Mae'r byd wedi symud ymlaen, 'dy ni'n disgwyl plant a'u rhieni i fod yn rhan o'i gofal nhw a chymryd rhan yn y penderfyniadau, a ma' hwnna'n cymryd amser ac adnoddau i allu gwneud hynny...Mae'r adnoddau yma yn caniatáu i ni weithio yn llawer mwy eang."

Lleihau gofid

Disgrifiad,
Owain Clarke, gohebydd iechyd BBC Cymru yn holi Dr Iolo Doull, pediatrydd ymgynghorol

Mae'r adeilad newydd yn cynnwys pum theatr llawdriniaeth arloesol, a fydd yn cael eu defnyddio ar gyfer llawdriniaeth plant yn unig.

Mae cael theatrau plant pwrpasol yn helpu i leihau gofid a all ddigwydd pan fydd plant yn dod ar draws oedolion sy'n ddifrifol wael.

Mae'r theatrau hefyd yn cynnwys offer arbenigol ar gyfer plant yn ogystal â'r dechnoleg ddiweddara i reoli'r anesthetig sy'n cael ei ddefnyddio.

Mae'r wardiau'r adain newydd yn sylweddol fwy nag yn yr adeilad gwreiddiol - gyda mwy o lety ar gael i rieni ynghyd â nifer o ardaloedd chwarae.

Dywedodd Dr Thomas: "'Dy ni isho i'r profiad i'r plentyn fod mor llyfn â phosib, mae'r staff wedi bod ynghyd a'r broses o ddylunio'r theatrau a sut mae'r plentyn yn mynd i mewn i theatr a dod allan."

Ychwanegodd bod yr estyniad yn "adeilad arbennig sy'n rhoi platfform i ni gyd-lynu'r gwasanaethau yma sydd eu hangen ar blant yng Nghymru".

Disgrifiad o’r llun,
Fe fydd ardaloedd chwarae ar gael yn yr estyniad newydd

Mae'r ail gam hefyd yn cynnwys pwll hydrotherapi newydd a sganiwr MRI newydd.

Mae'r sganwyr arbennig yma yn fwy o faint ac yn llai clawstroffobig na rhai traddodiadol ac yn caniatáu i blant weld y tu allan i'r sganiwr tra'n ei ddefnyddio.

Tu hwnt i Gaerdydd

Yn ogystal â chleifion ifanc o ardal Bwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro, fe fydd yr ysbyty hefyd yn cynnig gofal mwy arbenigol ar gyfer plant ar draws de, gorllewin a chanolbarth Cymru.

Ond yn sgil trafodaethau am ganoli rhai gwasanaethau ar draws de Cymru fe allai'r ysbyty fod yn cynnig hyd yn oed mwy o wasanaethau i blant yn y dyfodol.

Er bod digonedd o le yn yr ysbyty i gynnig mwy o wasanaethau, nid oes digon o staff ar hyn o bryd.

"Mae dau ddarn ar goll i mi," meddai Dr Wardhaugh.

"Un peth fyddai uned newydd-anedig, ond mae angen i ni wneud ychydig o waith i gael yr amgylchedd iawn yn yr ysbyty yn gyntaf.

"Fe hoffwn hefyd weld adran achosion brys sy'n benodol i blant - boed hynny ochr yn ochr â'r adran achosion brys presennol neu boed yn rhan o'r ysbyty plant - mae'n rhywbeth yr ydym yn ei drafod."