Cylch perfformio

  • Cyhoeddwyd
Kate Harwood
Disgrifiad o’r llun,
Kate Harwood

Yn 2006, gafodd Kate Harwood ran yn sioe gynradd Eisteddfod yr Urdd, Abertawe 'Halen yn y Gwaed'. Daliodd Kate y bug ac o ganlyniad benderfynodd ddilyn gyrfa perfformio.

Eleni, mae hi nôl yn gweithio ar y sioe gynradd, y tro hwn, fel myfyrwraig ddrama, yn cynorthwyo ac yn annog perfformwyr yfory yn sioe eleni 'Y Dyn na fu Erioed'.

Pa mor bwysig oedd ennill y cyfle i gymryd rhan yn wreiddiol i Kate, a sut mae wedi gweithio i ddatblygu'r profiad? Mae Kate am rannu ei phrofiadau a'i hargraffiadau gyda ni ar Cymru Fyw.

"Gwnaeth perfformio yn 'Halen yn y Gwaed' greu argraff fawr ar fy mywyd. Roedd chwarae prif ran y pasiant yn anrhydedd i mi, yn enwedig cael fy newis o dros 150 o bobl i chwarae'r brif ran. Doeddwn i ddim efallai ar y pryd yn ymwybodol o faint o anrhydedd oedd hi. Mae yn sicr wedi agor lot o ddryse i mi dros y 10 mlynedd diwethaf.

Disgrifiad o’r llun,
Kate Harwood (ar y chwith) gyda'i chyd-actor ym mhasiant 'Halen yn y Gwaed' yn 2005

"Roedd creu ffrindiau newydd yn sicr yn rhywbeth nes i rili fwynhau, pobl dwi dal mewn cyswllt efo heddiw, sy'n lyfli! Roedd cwrdd â phobl bydden i'n mynd i'r ysgol uwchradd gyda nhw yn ffordd grêt o ddod i'w 'nabod nhw. Roedd gweithio gyda chwmni fel Theatr na nÓg hefyd yn wych! Cwmni reit lleol ac adnabyddus. Roedd pafiliwn yr Eisteddfod reit wrth ymyl fy nrws ffrynt a dwi'n cofio seiclo i'r maes i ymarferion. Atgof rili neis!!

"Er o'n i ddim ond yn 10-11 oed, roedd yn anodd rhoi pob penwythnos lan am gwpwl o fisoedd ar gyfer ymarferion. Dyna be' o'n i'n ei deimlo ar y pryd ond edrych nôl, doedd hyn rili ddim yn broblem.

"Dwi'n cofio cerdded mewn i 'stafell lawn wynebau newydd. Ro'n i'n gyffrous ofnadwy i ddechre, ac i glywed beth oedden ni'n mynd i wneud. Roedd tua 15 ohonon ni o'r un ysgol wedi penderfynu cymryd rhan yn y pasiant. Ma' cwpwl ohonon ni wedi mynd ymlaen i berfformio: Sam Davies, sy'n gwneud yn wych, Owain Morris, sy'n astudio'r un cwrs â fi yn y brifysgol a Christian Webb (ffrind da i fi) a oedd wedi ymuno â'r un clwb drama â fi ar ôl gwneud y pasiant ac sydd dal yn perfformio nawr ac yn y man."

Disgrifiad o’r llun,
Kate yn gweithio gyda chast ifanc y pasiant eleni

Mae'n amlwg fod y cyfle i berfformio wedi gadael ei argraff, ond sut es di ymlaen i ddatblygu'r chwant i berfformio a gwneud y cam i benderfynu mynd yn berfformwraig fel gyrfa?

"Roeddwn i'n gwbod bod perfformio yn rhywbeth roeddwn i wastad am ei wneud ac roedd bod yn rhan o'r pasiant yn ddechreuad i mi. Yn ystod fy amser ar ôl y pasiant wnes i bopeth allwn i i gynllunio llwybr i fod yn berfformwraig - cael gwersi canu a drama, cystadlu, mynd i wylio pethau, gwneud graddau ac yn y blaen."

Beth wyt ti'n ei wneud nawr?

"Dwi'n credu dros y 3-4 blwyddyn ddiwethaf mod i wedi dilyn fy nhrwyn yn fwy na dim byd. Dwi'n credu weithiau bod gormod o gynllunio yn gallu'ch rhwystro chi. Dwi jest yn cymryd pob dydd fel y mae hi, ac os oes profiad yn codi, dwi'n mynd amdani. Dyma sut ddaeth y cyfle i weithio ar y pasiant eleni.

"Dwi newydd orffen fy ail flwyddyn yn astudio Drama a Theatr yn yr Atrium yng Nghaerdydd, yn parhau i gael gwersi canu, cystadlu ac yn sicr, gwylio pethau yn y theatr! Dwi'n gweithio rhan amser fel Gweithiwr Cymorth ac yn helpu i redeg clwb drama wythnosol i oedolion ifanc anabl.

"Pan ddechreuais yn y brifysgol cefais ysgoloriaeth oddi wrth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, ac un peth roedd rhai i mi'i wneud oedd profiad gwaith yn ystod yr haf. Roeddwn i'n sicr fy mod am fynd yn ôl i weithio gyda Theatr na nÓg ac oherwydd hyn, ges i'r bonws mawr yn hwyrach wedyn i ddod i helpu gyda'r pasiant.

"Mewn ffordd, mae Theatr na nÓg wedi bod yna drwy fy ngyrfa, gan taw nhw wnaeth gynhyrchu'r pasiant gwreiddiol ddeng mlynedd yn ôl. Rwy'n rhyw fath o poster girl - rhywun wnaeth ddechrau perfformio oherwydd y cyfleoedd wnaethon nhw eu cynnig a nawr rwy wedi teithio'r cylch cyfan a dod yn ôl i helpu eraill i gael cyfle tebyg i mi!"

Sut deimlad oedd hi i ddod yn ôl i basiant plant yr Urdd, ond y tro yma, ar yr ochr arall?

"Wel, yn gyntaf roeddwn i'n rili gyffrous ac roeddwn i'n gwybod fy mod i'n mynd i gael amser da! Roedd y plant i gyd yn eistedd yn aros i ddechre pan gyflwynodd y gyfarwyddwraig fi i'r plant, ac roeddwn i'n teimlo dylen i fod yn eistedd ar y llawr gyda nhw, fel 10 mlynedd yn ôl."

Mewn byd perffaith, ble fyddi di mewn 10 mlynedd arall?

"Mewn 10 mlynedd mewn byd perffaith, byse ni wrth fy modd wedi agor ysgol berfformio i blant gydag anableddau, yn perfformio ar yr ochr ac yn magu teulu mewn gwlad egsotig. We can all wish!!!"

Am ragor o straeon am Eisteddfod yr Urdd, y diweddara' o'r maes ac orielau di-ri, cliciwch yma.