Pryderon am bont 'hyll' ger Llanberis yn Eryri

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Pont
Disgrifiad o’r llun,
Y bont newydd dros Afon Goch ger Llanberis

Mae elusen cadwraeth wedi beirniadu edrychiad pont droed newydd sydd wedi cael ei hadeiladu dros afon ym Mharc Cenedlaethol Eryri.

Cafodd hen bont lechen, oedd yn croesi Afon Goch uwchlaw Llanberis ei dinistrio mewn storm ym mis Tachwedd 2012, ac mae Cyngor Gwynedd wedi adeiladu pont newydd yn ei lle.

Dywedodd elusen Cymdeithas Eryri eu bod wedi gwneud ymholiadau ar ôl i gerddwyr lleol gysylltu â hwy wedi iddynt gael eu cythruddo gan edrychiad y bont newydd.

Mae Cyngor Gwynedd wedi dweud eu bod wedi adeiladu'r bont yn "unol â safonau cenedlaethol cydnabyddedig."

Wedi dweud hynny, mae Parc Cenedlaethol Eryri wedi dweud petai wedi bod angen caniatâd cynllunio ar y bont, mae'n bur annhebygol y byddai'r Awdurdod wedi ei chaniatau.

Disgrifiad o’r llun,
Y bont wreiddiol dros Afon Goch yn 2005

Mae'r elusen yn teimlo fod Cyngor Gwynedd wedi methu cyflawni eu dyletswydd gyfreithiol o dan Adran 62 Deddf yr Amgylchedd (1995) a'u bod heb ystyried barn y Parc Cenedlaethol wrth wneud y penderfyniadau o adeiladu'r bont newydd.

Dywedodd Cyfarwyddwr Cymdeithas Eryri, John Harold: "Y canlyniad yw pont ormodol sy'n hollol anaddas.

"Dyma glasur o fethiant gan yr Awdurdod Lleol. Mae Gwynedd wedi methu â dangos parch at y Parc Cenedlaethol a'r bobl sy'n ei ddefnyddio, wedi methu ymgynghori'n ystyrlon ag Awdurdod y Parc, ac wedi methu â goruchwylio gwaith eu peirianwyr.

Disgrifiad o’r llun,
Fe gafodd y bont wreiddiol ei ddinistrio yn dilyn storm yn 2012

"Gall unrhyw un sydd wedi bod yma weld nad yw pont fel hon yn addas i'r llecyn gwyllt a naturiol hwn ar ochr mynydd Moel Eilio. Yn y mannau tawel hyn yn y Parc Cenedlaethol, mae arnom ni angen atebion syml a rhad sydd ddim yn denu sylw, nid darnau hyll o goncrid a dur sydd wedi'u gor-saernïo.'

"Mae'r hen giât fferm a osodwyd ym mhen draw y bont yn rhwbio halen ar y briw, ac mae'n pwysleisio pa mor anaddas yw'r bont ar y llwybr troed tawel hwn. Mae'r giât hefyd yn mynd yn groes i ganllawiau Cymdeithas Ceffylau Prydain ar gyfer pontydd ar lwybrau ceffylau, felly nid oes neb yn fodlon â hyn."

Disgrifiad o’r llun,
Mae Cyfarwyddwr Cymdeithas Eryri, John Harold yn dweud hefyd fod y bont yn anaddas ar gyfer pobl sy'n marchogaeth

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Gwynedd: "Mae'r bont newydd wedi bod yn ei lle ers Mawrth 2014, yn dilyn cyfnod o bron i 18 mis ar gau oherwydd y difrod yn ystod stormydd Tachwedd 2012. Nid ydym wedi derbyn unrhyw bryderon ynghylch y bont hyd nes y cyfeiriwyd ati yn ddiweddar ar wefan Cymdeithas Eryri.

"Mae'r bont, a godwyd ar gost o £48,000, yn rhan o lwybr march cyhoeddus ac fe'i adeiladwyd yn unol â safonau cenedlaethol cydnabyddedig."

Er nad oes yn rhaid i'r cyngor ddibynnu ar sel bendith y Parc Cenedlaethol ar faterion cynllunio o'r math yma, mae'r parc wedi ysgrifenu at Gyngor Gwynedd i'w atgoffa o'u cyfrifoldeb statudol i weithio tuag at yr un amcanion a'r parc.

Dywedodd llefarydd ar ran Parc Cenedlaethol Eryri: "Gan fod y bont newydd dros Afon Goch ar Lwybr March, yn ddatblygiad a ganiateir yn ôl Gorchymyn Datblygiad a Ganiateir 1995, nid oedd angen caniatâd cynllunio i'w chodi. Fodd bynnag, mae edrychiad y bont newydd yn wahanol iawn i'r hen bont, a phetai angen caniatâd cynllunio arni, mae'n bur annhebygol y byddai'r Awdurdod wedi ei chaniatáu."