Atal trwydded bar am 10 wythnos

Cyhoeddwyd

Wedi nifer o gwynion gan heddlu a thrigolion, mae trwydded y City Sports Bar yng Nghaerdydd wedi ei hatal am 10 wythnos.

Mae 19 achos o ymosod a difrodi wedi cael eu cofnodi gan yr heddlu dros gyfnod o lai na thair blynedd yn y bar yn ardal Treganna.

Fe gafodd cyffuriau eu canfod yno mewn cyrch ddiwedd mis Mawrth.

Bu is-bwyllgor trwyddedu Cyngor Caerdydd yn cwrdd am bump awr ddydd Gwener i drafod y camau nesaf.

Nawr, bydd rhaid i'r bar fodloni rhestr o feini prawf cyn agor eto.

Mae'r rhain yn cynnwys:

  • dim cerddoriaeth na bandiau byw,
  • cyflogi gweithwyr ar y drws,
  • defnyddio gwydrau plastig yn ystod digwyddiadau chwaraeon.

Yfed dan oed

Fe apeliodd Heddlu'r De ar i'r cynghorwyr adolygu'r drwydded er mwyn rhwystro troseddau rhag digwydd.

Yn ôl adroddiad yr heddlu, roedd 'na dystiolaeth o yfed dan oed a chyffuriau.

Mae digwyddiadau yn cynnwys ymosodiad lle cafodd dyn ei daro'n anymwybodol wedi iddo gael ei daro gan beli a chiw pŵl.

Fe ddaliodd camerâu CCTV bobl yn gwerthu cyffuriau ddwywaith, meddai'r heddlu.

Mae'r cyngor yn dweud fod "cwynion parhaus" am sŵn gan drigolion, er i'r bar gael rheolwr newydd.

Yn ôl rheolwr y bar, mae ganddyn nhw 21 diwrnod i apelio yn erbyn y penderfyniad, "ac fe fydd y bar yn parhau i fod ar agor yn ystod y cyfnod hwnnw."

Wedi'r cyfnod hwnnw, os ydi'r apêl yn aflwyddiannus, bydd rhaid i'r bar gau a chyrraedd y meini prawf.