Symud cleifion iechyd meddwl ym Môn

  • Cyhoeddwyd
sant tysilioFfynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Cartref Sant Tysilio

Mae cleifion sy'n diodde' o salwch meddwl yn cael eu symud o uned gofal ar Ynys Môn o achos "pryderon am ddarpariaeth gofal nyrsio".

Mae Cyngor Sir Ynys Môn a Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr yn chwilio am leoliadau eraill i gleifion sydd wedi bod yn derbyn gofal yng nghartref gofal Sant Tysilio yn Llanfairpwll.

Mae'r cartref yn rhedeg dwy uned - Hafan, sydd yn gallu gofalu am hyd at 33 o bobl sydd angen gofal nyrsio o achos dementia - ac uned Kyffin Williams, sydd yn darparu gofal i bobl sydd ag anghenion gofal mwy cyffredinol.

Cafodd y cartref ei archwilio gan Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) ym mis Ionawr a Chwefror eleni, yn dilyn "pryderon am ddiffyg rheolwr cofrestredig, unigolyn cyfrifol ac un o gyfarwyddwyr allweddol y cwmni".

Dywedodd adroddiad gan yr AGGCC gafodd ei gyhoeddi ym mis Mawrth yn dilyn yr archwiliad: "Adeg yr arolygiad hwn, roedd y cartref yn destun craffu o dan bolisi Pryderon Cynyddol yr awdurdod lleol. Roedd cynllun gweithredu cywirol ar waith fel rhan o'r broses pryderon cynyddol ac roedd embargo ar unrhyw dderbyniadau newydd".

Archwiliad

Mae AGGCC wedi cadarnhau fod archwiliad arall o'r cartref gofal yn cael ei weithredu.

Y llynedd fe wnaeth AGGCC gofnodi gorchymyn methu cydymffurfio, yn dilyn archwiliad ym mis Hydref a Thachwedd, o achos lefelau staffio.

Yn yr adroddiad o fis Mawrth eleni, dywedodd AGGCC: "Yn ystod yr arolygiad diwethaf gwnaethom gyflwyno hysbysiad o ddiffyg cydymffurfio mewn perthynas â lefelau staffio. Yn ystod yr arolygiad hwn, canfuwyd bod digon o staff ar ddyletswydd er mwyn diwallu anghenion gofal y bobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth".

Dywedodd datganiad ar y cyd rhwng Cyngor Sir Ynys Môn a Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr: "O ganlyniad i bryderon am ddarpariaeth gofal nyrsio yn Uned Hafan ble mae pobl gyda dementia yn aros yng Nghartref Gofal Sant Tysilio, mae Cyngor Sir Ynys Môn a Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr yn cadarnhau ein bod wedi gwneud penderfyniad i beidio â chefnogi'r lleoliadau hyn yn y dyfodol.

"Mae Cyngor Sir Ynys Môn a Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr felly'n gweithio gyda phreswylwyr a'u teuluoedd i gytuno ar drefniadau gofal perthnasol a pharhaus ac yn cysidro lleoliadau amgen i'r preswylwyr."

Dywedodd AGGCC: "Mae AGGCC wedi bod yn gweithio gyda'r Awdurdod Lleol a Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr i fonitro'r sefyllfa. Rydym hefyd newydd gychwyn archwiliad ac fe fyddwn yn cyhoeddi adroddiad cyn gynted ac y gallwn."

Wrth ymateb i'r sefyllfa, dywedodd Alun Ffred Jones, Aelod y Cynulliad dros Arfon, ei fod yn pryderu y gallai rhai cleifion gael eu hanfon mor bell â Wrecsam o achos diffyg darpariaeth yn lleol. Dywedodd Mr Jones: "Fe fyddwn i'n apelio ar y bwrdd iechyd a'r awdurdod lleol i bwyllo a phwyso a mesur, er mwyn rhoi amser i benderfynnu beth yw'r peth gorau i bob un o'r bobl sydd wedi eu heffeithio."

Mae BBC Cymru wedi gofyn i berchnogion y cartref am ymateb.