Dyn 64 oed wedi ei garcharu am drosedd rhyw hanesyddol

  • Cyhoeddwyd
llys y goron caerwysg
Disgrifiad o’r llun,
Cafwyd Wood yn euog yn Llys y Goron Caerwysg

Mae dyn "gwyrdroëdig" wedi cael ei garcharu am 22 mlynedd am gam-drin bachgen ar ôl iddo ei baratoi i gael rhyw yn y 1970au.

Fe gafwyd Colin Wood, 64 oed, o'r Barri, ym Mro Morgannwg, yn euog o wyth trosedd o anweddustra a dau o droseddau rhyw difrifol pellach.

Cafodd Wood, o Heol Gwlad yr Haf, ei arestio ar ôl i lun noeth o'i ddioddefwr gael ei ddarganfod yn ei gwpwrdd wrth ochr ei wely.

Gwadodd Wood unrhyw fath o gamymddwyn rhywiol ond fe'i cafwyd yn euog ar ôl i'r dioddefwr roi tystiolaeth yn Llys y Goron Caerwysg.

Dywedodd y dioddefwr wrth y rheithgor, sut ddaru'r cam-drin, ddifetha ei blentyndod, ac am y cysgod mae wedi ei fwrw dros ei fywyd.

Roedd Wood yn byw yn Braunton, gogledd Dyfnaint, pan ddigwyddodd yr ymosodiadau rhyw mwyaf difrifol ar y bachgen, a oedd yn ei arddegau erbyn hynny.

Roedd wedi bod yn meithrin perthynas amhriodol gyda'r dioddefwr i gael rhyw ers nifer o flynyddoedd, wedyn aeth ati i gam-drin y plentyn yn rheolaidd ac fe sicrhaodd fod ei ddioddefwr yn cadw'n dawel drwy ei fygwth gyda thrais.

'Paratoi i gam-drin'

Roedd hefyd wedi tynnu lluniau o'r bachgen yn noeth, a chafodd un ohonynt ei ddarganfod gan dyst mewn cwpwrdd wrth ochr ei wely yn ddiweddar.

Wrth ei ddedfrydu, dywedodd y Barnwr Francis Gilbert QC fod Wood wedi "paratoi'r bachgen dros nifer o flynyddoedd ac yna wedi ei ddefnyddio ar gyfer boddhad rhywiol wyrdroëdig ei hun".

Cafodd Wood ei garcharu ar ôl cael clywed gan y barnwr fod ei droseddau bellach yn cael eu categoreiddio fel treisio dynion.

Dywedodd y dioddefwr ei fod wedi bod yn rhy ofnus i ddweud wrth unrhyw un am y cam-drin ar y pryd ond dechreuodd ddatgelu gwybodaeth am ei ddioddefaint yn y brifysgol. Aeth at yr heddlu dwy flynedd yn ôl.

Dywedodd y dioddefwr, sydd bellach yn oedolyn, wrth y rheithgor fod y cam-drin wedi gwneud iddo deimlo'n ofnus, yn ddi-werth a bod ganddo gywilydd.

Dywedodd Wood wrth y llys nad oedd erioed wedi cael unrhyw gysylltiad rhywiol â'r dioddefwr. Dywedodd mai celwydd oedd yr honiadau ac mai nonsens oedd y cwbl.