Cynghorwyr yn bwrw 'mlaen i uno ysgolion yng Ngwynedd

  • Cyhoeddwyd
Disgrifiad,

Dafydd Evans sy'n gohebu o Sir Ddinbych, ac Elen Wyn yn manylu ar y sefyllfa yn Y Bala.

Mae cabinet Cyngor Gwynedd wedi penderfynu parhau gyda chynlluniau i ad-drefnu ysgolion yn ardal y Bala, a chreu un ysgol fawr.

Yn dilyn ymgynghoriad statudol i sefydlu'r un canolfan addysgu newydd ar gyfer disgyblion 3- 19 yn Y Bala, mae Cabinet Cyngor Gwynedd wedi cadarnhau eu hargymhelliad i gyhoeddi rhybuddion statudol er mwyn gweithredu'r cynnig.

Bydd y rhybuddion statudol yn gofyn am gau ysgolion Beuno Sant, Bro Tegid ac Ysgol y Berwyn a sefydlu'r Campws Dysgu gwerth £9.27 miliwn.

Y bwriad yn ôl Cyngor Gwynedd yw gwella'r amgylchedd dysgu ac ansawdd addysg yn y dref. Maent yn gobeithio bydd y ganolfan newydd yn agor ar 1 Medi 2018.

Disgrifiad o’r llun,
Byddai'r cynllun newydd yn gweld un campws mawr ar safle Ysgol y Berwyn

'Dosbarthiadau'n hanner gwag'

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Addysg Cyngor Gwynedd:

"Mae adrefnu addysg yn ardal Y Bala wedi bod ar yr agenda ers mwy na phum mlynedd bellach, ac mae'n deg dweud fod yna wir awydd yn lleol i symud y gwaith yma yn ei flaen mor fuan â phosib er mwyn sicrhau fod disgyblion yr ardal yn gallu elwa ar y cyfleusterau addysgol gorau bosib.

"Nid ydi'r sefyllfa fel y mae yn Y Bala ar hyn o bryd yn gynaliadwy i'r dyfodol. Mae'n ffaith fod niferoedd disgyblion wedi gostwng yn sylweddol dros y chwarter canrif ddiwethaf ac mae hyn yn ei dro wedi arwain at sefyllfa lle mae dosbarthiadau yn rhai o'r ysgolion yn hanner gwag.

"Yn ogystal, nid yw rhai o'r hen adeiladau ysgol yn y dref yn addas i bwrpas ar gyfer addysgu ein plant yn yr 21ain ganrif. Oherwydd hyn i gyd, rwy'n awyddus ein bod yn cyflwyno newidiadau i drawsnewid y sefyllfa cyn gynted â phosib.

"Er ein bod heddiw wedi penderfynu bwrw 'mlaen gyda'r argymhellion, rydym yn ymwybodol fod rhai pryderon yn parhau yn lleol, a byddwn yn sicrhau ein bod yn parhau i drafod y materion hyn gyda'r gymuned."

Bydd gan y cyhoedd gyfnod o 28 diwrnod wedi cyhoeddi'r rhybuddion statudol i wrthwynebu.

Bydd Cabinet Cyngor Gwynedd yn ystyried pob sylwad cyn gwneud penderfyniad terfynol yn y misoedd nesaf.