Beth allai fynd o'i le?

  • Cyhoeddwyd
Dafydd Meredydd: Y dyn sydd wedi trefnu'r ymgais
Disgrifiad o’r llun,
Dafydd Meredydd: Y dyn sydd wedi trefnu'r ymgais

Mae hi'n her uchelgeisiol sy'n ceisio pontio dau gyfandir, tair gorsaf radio a thros 7,000 o filltiroedd.

Fydd yna record byd yn cael ei gosod ar BBC Radio Cymru ar Ddiwrnod Cerddoriaeth y BBC, 5 Mehefin?

Y bwriad ydi i'r gyflwynwraig a'r gantores Shân Cothi, fydd yn Neuadd Hoddinott yng Nghaerdydd, gydganu'r emyn draddodiadol Gymreig Calon Lân yn fyw gydag Andres Evans, fydd ym mhen draw'r byd yn y Gaiman ym Mhatagonia.

Bydd y gân yn cael ei darlledu yn fyw ar Radio Cymru, Radio Wales a Radio 3.

Y nod yw sefydlu record byd newydd am y pellter mwyaf rhwng dau berson sy'n canu deuawd. Bydd swyddogion o Lyfr Recordiau Byd Guinness wrth law i wiro'r ymgais.

Mae'r ymgais hefyd yn rhan o ddathliadau nodi 150 mlynedd ers sefydlu'r Wladfa.

Eiliad o wallgofrwydd!

Pwy gafodd y syniad gwallgof? Neb llai na Dafydd Meredydd o Radio Cymru. Bu'n sôn am ddatblygiad y syniad a'r cur pen ddaeth yn sgil hynny wrth Cymru Fyw:

"Ro'n i'n chwilio am ddigwyddiad ar gyfer Diwrnod Cerddoriaeth y BBC fyddai'n cysylltu cymunedau ac yn gwneud argraff.

"Nes i feddwl am ddathliadau 150 mlynedd Patagonia a dweud yn ddigon diniwed y byddai'n syniad neis cael dau gôr i ganu cân, un yng Nghymru a'r llall ym Mhatagonia. Wnaeth pawb chwerthin. Maen nhw'n dal i chwerthin heddiw."

Datblygu'r syniad

Yn gymharol gyflym, tyfodd syniad syml Dafydd gan ddatblygu i fod yn ddeuawd yn cydganu cân dros bellter o 7,000 o filltiroedd. Yn ôl Dafydd:

"Doedd swyddogion Guinness ddim yn meddwl fod y syniad o ddau gôr yn canu dros bellter yn un oedd yn ffitio anghenion record byd ac felly wedi wythnosau o e-byst yn mynd nôl a 'mlaen mi 'naethon ni gytuno ar y cais yn ei ffurf bresennol."

Disgrifiad o’r llun,
Shân Cothi ac Andres Evans

Y parti'n tyfu

Wrth i'r syniad o sefydlu record Guinness ddatblygu, daeth nifer o bartneriaid eraill yn rhan o'r syniad gweiddiol hefyd.

Bellach mae pum côr, cerddorfa lawn, heb sôn am dair gorsaf radio yn rhan o'r digwyddiad.

Bydd angen cydlynu perffaith i alluogi dau ganwr ar ddau gyfandir, sydd â phedair awr o wahaniaeth amser, ganu'r un gân, ar union yr un pryd.

Yn ymuno gyda Shân yn Neuadd Hoddinott y BBC, Caerdydd bydd Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC a chôr unedig fydd yn cynnwys aelodau o wahanol gorau sef Corws Cenedlaethol Cymreig y BBC, Côr CF1, côr staff Radio Cymru a Chorws Only Kids Aloud Canolfan Mileniwm Cymru 2015/16.

Yn Ne America bydd aelodau o Gôr Ysgol Gerdd y Gaiman yn ymuno gydag Andres Evans.

Ond dyna'r lleiaf o broblemau Dafydd:

"O ran yr hyn mae pobl Guinness yn gofyn amdano, mae'n rhaid i ni gael dau dyst ym Mhatagonia sydd yn bobl dibynadwy, fydd yn gorfod llenwi ffurflen yn cadarnhau yr hyn sydd yn digwydd ym Mhatagonia.

"Yn ogystal â hynny, mae'n rhaid cael tystiolaeth GPS o'u hunion safle."

Lle ydych chi?

"Mae'n rhaid cael tystiolaeth GPS yn syth o loeren. Dydi tystiolaeth ffôn symudol ddim yn ddigon da, ac mae'r ymgais yn cael ei chynnal mewn ardal eithaf gwledig, amaethyddol ac felly doedd dod o hyd i beiriant addas ddim yn hawdd.

"Yn y diwedd mae un o aelodau Côr Ysgol Gerdd y Gaiman, Gladys Thomas, yn dod â'r system GPS mae hi'n ei ddefnyddio yn y car gyda hi i'w ddefnyddio."

Ond o leiaf fydd yna ddim problem gyda GPS yng Nghaerdydd?

"Does dim signal lloeren tu fewn i Neuadd Hoddinott, felly mi fydd rhyw greadur anffodus yn dringo ar do'r neuadd, yn union uwchben lle bydd Shân yn canu, er mwyn cael ei safle GPS hi.

Disgrifiad o’r llun,
Y gerddorfa'n ymarfer ar gyfer y digwyddiad yn Neuadd Hoddinott

"Bydd y ddau safle lloeren yma'n cael eu bwydo i beiriant ar y rhyngrwyd sydd wedi'i gymeradwyo gan Guinness a hwn fydd yn penderfynu y pellter sydd rhwng y cantorion.

"Bydd hwn, ynghyd â'r dystiolaeth gan dystion Patagonia'n cael ei gasglu gan Neville Evans yn Neuadd Hoddinott. Mae Neville yn arbenigwr ffiseg sydd yn gweithredu fel tyst annibynnol yng Nghaerdydd, a fo fydd yn casglu'r dystiolaeth sydd ei hangen ar Guinness er mwyn cadarnhau'r record byd."

Fydd y dechnoleg yn gweithio?

Yn ogystal â phlesio swyddogion Llyfr Recordiau Byd Guinness, mae 'na broblemau technegol cymhleth i'w goresgyn hefyd.

"Dydi'r llinellau ffôn ddim yn ddigon da yn yr ardal yna o Batagonia i gario darllediadau byw, ac roedd defnyddio lloeren yn codi problemau cadw amser cyson.

"Felly 'da ni'n defnyddio system newydd sbon o'r enw ipDTL, sydd yn defnyddio'r we. Mae'r cwmni sydd yn gyfrifol am y system wedi hedfan arbennigwr o Chile i'r safle ym Mhatagonia er mwyn sicrhau bydd y cyfan yn gweithio'n iawn."

Pam mewn 'stafell ffrynt?

Ond pam dewis cynnal ochr Patagonia o'r cais mewn tŷ preifat, sef cartref y cerddor Héctor McDonald? Pam ddim ei gynnal mewn neuadd gerdd neu man cyhoeddus?

"Yn wreiddiol dyna oedd y cynllun," meddai Dafydd, sydd erbyn hyn yn dechrau edrych yn fwy pryderus.

"Ond os byddai unrhyw berson arall yn defnyddio'r wi-fi ar yr un pryd â'r cais, yna byddai'r signal yn cael ei golli.

"Mewn tŷ preifat, fedrwn ni fod yn sicr taw dim ond ni sydd yn gwybod y cyfranair. O, a pheidiwch anghofio am y gwahaniaeth amser rhwng y signal yn gadael Patagonia a chyrraedd Caerdydd!"

Gwahaniaeth amser

"Mi fydd y côr ym Mhatagonia'n dechrau canu gyda cherddorfa sydd wedi ei recordio a click track. Pan fydd pedwerydd clic y click track yn cyrraedd Caerdydd bydd y corau a Shân yn dechrau canu. Ar y chweched clic, bydd Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn dechrau chwarae.

"A dyna hi. Bydd y cyfan wedyn yn cael ei darlledu'n fyw ar dair gorsaf radio genedlaethol yn union yr un pryd."

Rwy'n synhwyro wrth yr olwg boenus ar wyneb Dafydd ei bod hi'n amser dod â'r sgwrs i ben a dymuno pob lwc iddo. Mae fflach o ansicrwydd yn croesi ei wyneb a mae'n chwerthin yn nerfus, cyn ateb y ffôn... eto.