E-sigaréts: 'Ffordd o gicio'r habit'

  • Cyhoeddwyd
e-cigs

Fore Mawrth, fe gyhoeddodd llywodraeth Cymru mai Cymru fydd y rhan gyntaf o'r DU i wahardd pobl rhag defnyddio e-sigaréts mewn llefydd cyhoeddus fel tai bwyta, tafarndai ac yn y gweithle.

Mae Mesur Iechyd y Cyhoedd, sy'n debyg o ddod i rym yn 2017, wedi hollti barn grwpiau meddygol, gyda rhai ymgyrchwyr sydd yn erbyn ysmygu hyd yn oed yn ei wrthwynebu.

Ar Cymru Fyw, mae gan ddwy ddynes ifanc ddau safbwynt gwahanol.

Mae Llio Non yn 25 oed ac yn byw a gweithio yng Nghaernarfon. Daw Lara Catrin - 23 oed - o'r Felinheli yn wreiddiol, ond bu'n byw ym Mharis am gyfnod. Mae hi erbyn hyn yn ôl yng Nghymru.

Llio: 'Pam lai?'

Disgrifiad o’r llun,
Mae Llio'n cytuno â phenderfyniad llywodraeth Cymru i wahardd e-sigaréts

Yn fy marn fach bitw i, â'm ysgyfaint yn llawn mŵg tobaco, dw i o blaid gosod yr un cyfyngiadau sydd mewn grym ar sigaréts, ar y ffyn batri 'ma - boed y defnydd i roi cymorth unigolyn i stopio ysmygu'n gyfangwbwl neu beidio.

Efallai mai nid fi ydi'r person gorau i feiddio cwestiynu stêm yr e-sigaréts, ond ydan ni'n gwybod yn iawn be' ydi effaith hir dymor yr hylif dirgel?

Diolch i amser ac ymchwil, dw i'n gwybod be' ydi'r effaith mae ysmygu sigaréts yn ei gael ar fy nghorff â'm cyfrif banc ers ysmygu fy smôc gyntaf, a 'dw i'n dal i ddewis bod yn ffŵl. Ond o leiaf drwy gael fy nghyfyngu i leoliadau penodol yn yr awyr agored, dw i'n cadw'r drwg i mi fy hun gymaint â sy'n bosib.

Nid pob man sy'n caniatáu i chi ysmygu sigaréts beth bynnag, felly pam lai gwneud y penderfyniad - sy'n bownd o bechu ambell un - yn haws ar landlordiaid a bosys gweithleoedd?

Gall y cymylau stêm ddaw ohonynt fod yn annifyr i bobl sydd ddim yn dewis anadlu unrhyw fath o nicotîn o gwbl, ac yn bersonol, dw i'n meddwl fod arogl ambell i flas yn gallu bod yn ormod i ffroenau unrhyw ffrwyth-garwr.

I orffen ar nodyn hollol hunanol - 'dw i'n gorfod aros neu fynd allan i'r oerfel i gael fy hit er lles pawb arall, felly fe ddylech chi 'neud hefyd!

Lara: 'Ffordd o gicio'r habit'

Disgrifiad o’r llun,
Dyw Lara ddim yn credu bod 'na ddigon o dystiolaeth am e-sigaréts i'w gwahardd

Os ewch chi dros y môr i Ffrainc - gwlad sy'n enwog am smocio - ac sydd, i raddau, wedi rhamateiddio y ddelwedd o smygu, mi welwch chi fod trend newydd ar dro yno. Mae mwy a mwy o bobl yn ffeirio'r sigarets traddodiadol am rai electronig. Ar bob cornel, mae 'na siop sy'n gwerthu'r teclynnau bach - rhai lliwgar, rhai blas ceirios, rhai sy'n edrych fel hen getynnau pren - ac mae'n debyg fod eu poblogrwydd yn magu dilyniant yma yng Nghymru hefyd.

Wrth siarad â 'nghyd-ysmygwyr, mae hi'n amlwg i mi fod pobl yn gweld e-sigaréts fel ffordd o gicio'r habit, ac all neb anghytuno bod rhoi'r gorau i ysmygu yn beth drwg.

Mae degau o'm ffrindiau wedi llwyddo i roi'r gorau i ysmygu drwy ddefnyddio e-sigaréts, ond wrth i'r gwaharddiad arnyn nhw ddod i rym, dw i'n siwr y byddai rhan helaeth ohonyn nhw'n mynd 'nôl i ysmygu, gyda'r meddylfryd o "os am roi drwg yn eich corff, rhoi drwg go iawn".

Mae Sefydliad Iechyd y Byd yn honni nad oes tystiolaeth i brofi bod y teclynnau yn helpu pobl roi'r gorau i ysmygu, ond o'm mhrofiad i, yma yng Nghymru a draw yn Ffrainc, mae o'n gam defnyddiol iawn i'r rheiny sydd eisiau rhoi gorau iddi.

Mae arbenigwyr yn ein rhybuddio bod cemegion eraill o bosib yn y teclynnau, ond dydy'r ffeithiau ddim yn glir, felly pam ddim dal yn ôl ar y gwaharddiad, tan i ni lwyr ddeall beth yn union sy'n cael ei wahardd?