Y gyfraith yn 'methu gwarchod' pobl hŷn medd Comisiynydd

  • Cyhoeddwyd
Sarah Rochira
Disgrifiad o’r llun,
Mae Sarah Rochira yn dweud fod troseddau yn erbyn pobl hŷn yn llawer mwy tebygol o fynd heb i neb gael eu herlyn

Nid yw pobl hŷn yn cael eu gwarchod rhag camdriniaeth, esgeulustod a throseddau eraill gan y system gyfreithiol, yn ôl Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru.

Dywedodd Sarah Rochira y dylai'r broses o erlyn pobl fel darparwyr iechyd a gofal cymdeithasol fod yn haws nag y mae ar hyn o bryd.

Dywedodd nad oedd rhai "achosion gwirioneddol frawychus" wedi arwain at gyhuddiadau troseddol er gwaethaf ymchwiliadau trylwyr.

Yn ôl y Weinyddiaeth Amddiffyn mae canllawiau dedfrydu presenol yn rhoi ystyriaeth i ba mor fregus yw dioddefwyr.

Dim ond 1% o droseddau yn erbyn pobl hŷn sydd wedi arwain at euogfarnau, o gymharu â 19% ar gyfer yr holl droseddau eraill medd y Comisiynydd.

"Pa mor wael sy'n rhaid i ofal, cam-drin neu esgeulustod fod cyn iddo gael ei ystyried yn drosedd?" gofynnodd.

'Anghydraddoldeb clir'

Gwnaeth Ms Rochira ei sylwadau wrth nodi Diwrnod Ymwybyddiaeth Cam-drin yr Henoed ddydd Llun.

"Fel y mae ar hyn o bryd, mae'r gyfraith yn syml ac nid yw'n cynnig digon o amddiffyniad i bobl hŷn sy'n dioddef o ofal sy'n is na'r safon, camdriniaeth neu esgeulustod, ac nid yw'n rhoi rhwystr addas i'r rhai sy'n darparu gofal is na'r safon neu i'r rheini sy'n cam-drin neu'n esgeuluso pobl hŷn , "meddai.

"Mae hyn yn rhywbeth y mae angen ei newid ar frys."

"Ni all oedran person fod yn ffactor diffiniol os ydynt yn mynd i gael cefnogaeth ac amddiffyniad gan y system gyfiawnder. Mae'n rhaid mynd i'r afael a'r mater fel achos o frys."

Y Weinyddiaeth Gyfiawnder

Dywedodd llefarydd ar ran y Weinyddiaeth Gyfiawnder: "Mae gan bob dioddefwr yr hawl i gael eu trin gyda pharch ag urddas gan holl asiantaethau o fewn y system cyfiawnder troseddol.

"Mae'r rhai sydd yn camdrin yr henoed neu'r bregus yn haeddu cael eu cosbi'n llym. Mae canllawiau dedfrydu'r llysoedd yn dweud y dylid ystyried pa mor fregus yw dioddefwyr".