Pennaeth Iechyd: Angen dysgu o'r gorffennol

Cyhoeddwyd
Gwasanaeth iechydFfynhonnell y llun, Thinkstock

Mae pennaeth y Gwasanaeth Iechyd wedi dweud bod angen dysgu o wersi'r gorffennol a chanolbwyntio ar leihau rhestrau aros, gwella gofal dementia a chynnig mwy o gymorth i bobl allu byw bywydau iachach yn ystod y flwyddyn nesaf.

Ond mae Dr Andrew Goodall yn mynnu bod y gwasanaeth eisoes wedi cyflawni gwelliannau ym meysydd gofal canser a strôc, yn ogystal â mesurau i fynd i'r afael ag afiechydon ysbytai.

Daw'r sylwadau wrth i'r Gwasanaeth Iechyd gyhoeddi eu Datganiad Ansawdd Blynyddol cyntaf erioed.

Dywedodd Dr Goodall bod y datganiad yn "adroddiad agored a gonest" a bod angen i'r gwasanaeth iechyd "barhau i wella er mwyn darparu gofal o ansawdd uchel".

Gwelliannau

Mae'r llywodraeth yn dweud bod y Datganiad Ansawdd Blynyddol "yn rhoi trosolwg o'r gwaith sy'n cael ei wneud gan holl sefydliadau GIG Cymru i wella ansawdd gofal i bobl sy'n byw yng Nghymru".

Daw'r adroddiad wedi sawl achos wnaeth greu pryder am safonau'r gwasanaeth, sgandal Ward Tawel Fan yn Ysbyty Glan Clwyd a chyn hynny achosion o ofal gwael i rai cleifion oedrannus yn Ysbyty Tywysoges Cymru ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Dr Andrew Goodall bod yr adroddiad yn "agored a gonest"

Ond mae'r prif weithredwr yn dweud bod y gwasanaeth wedi llwyddo i wella safonau yn y flwyddyn ddiwethaf.

Mae'n dweud bod gofal diwedd oes wedi gwella, a bod gwasanaethau dementia erbyn hyn yn "fwy hwylus".

Dywedodd hefyd bod llai o bobl yn cael heintiau mewn ysbytai, a bod lefelau brechu ar eu huchaf.

'Gofal diogel a thosturiol'

Ond er hynny mae'n dweud bod angen gwella, er mwyn darparu "gofal o ansawdd uchel a sicrhau bod pobl yn cael profiadau da".

Mae'r meysydd y bydd y GIG yn canolbwyntio arnynt yn cynnwys:

  • Helpu pobl i ofalu a bod yn gyfrifol am eu hiechyd eu hunain;
  • Datblygu gwasanaethau cydgysylltiedig fel bod modd darparu gofal yn agosach i'r cartref;
  • Parhau i weithredu argymhellion Ymddiried mewn Gofal a chanfyddiadau'r ymchwiliadau o wardiau;
  • Nodi pobl sydd wedi'u heffeithio gan ddementia cyn gynted ag y bo modd fel eu bod yn cael y gofal gorau posibl.

Dywedodd Dr Goodall: "Mae diwallu anghenion cleifion gydag urddas a pharch yn bwysig iawn i'r GIG. Os nad yw hyn yn digwydd, rydyn ni wedi gweithredu. Ein hegwyddor sylfaenol yw bod yn rhaid inni ddysgu o'n camgymeriadau.

"Uwchlaw popeth, rydyn ni i gyd am weld gofal diogel a thosturiol yn cael ei ddarparu. Byddwn yn gweithredu ar adborth ac yn gweithio gyda'r cyhoedd a staff GIG i barhau i sicrhau bod gennym wasanaeth iechyd gwirioneddol genedlaethol y gallwn barhau i fod yn falch ohono."

Dadansoddiad Owain Clarke, Gohebydd Iechyd BBC Cymru

Yn ôl Dr Goodall mae cleifion ar y cyfan, 90 y cant ohonyn nhw, yn fodlon iawn a'u profiadau personol nhw o wasanaethau iechyd.

Er hynny mae'r gwrthbleidiau wedi dadlau ers tro bod perfformiad y gwasanaeth iechyd mewn meysydd penodol yn siomedig - a rhai targedau heb eu cyrraedd am flynyddoedd.

Mae Dr Goodall yn cydnabod bod angen gwelliannau, gan nodi tair prif flaenoriaeth ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Yn gynta' mynd i'r afael a rhestrau aros hir a thaclo oedi mewn unedau brys ynghyd ag oedi am brofion a thriniaeth.

Yr ail nod yw gwella gofal dementia, ac yn ôl Dr Goodall mae cyllid ychwanegol, £5m, eisoes wedi cael ei glustnodi.

A'r drydedd her meddai yw gwella iechyd y genedl gyfan - fe ddylai'r gwasanaeth iechyd meddai weithio'n galetach fyth i gynnig rhagor o gymorth i ni edrych ar ôl ein hunain yn well a byw bywydau iachach.