Betsi Cadwaladr: Yr heddlu'n ymchwilio

  • Cyhoeddwyd
Betsi Cadwaladr

Mae prif weithredwr Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) Cymru wedi dweud wrth bwyllgor yn y cynulliad bod yr heddlu'n ymchwilio i rannau o gynlluniau gwario Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

Roedd Dr Andrew Goodall yn rhoi tystiolaeth i Bwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Cynulliad Cenedlaethol.

Mae'r bwrdd iechyd wedi cadarnhau bod dau aelod o staff wedi'u hatal o'u gwaith tra bod yr ymchwiliad yn cael ei gynnal, a'u bod wedi cyflwyno newidiadau i'w prosesau rheoli.

Pan ofynnwyd i Dr Goodall - gan gadeirydd y pwyllgor, yr AC Ceidwadol Darren Millar - a oedd yr ymchwiliad yn ymwneud â honiadau o dwyll, gwrthododd gadarnhau hynny.

Atebodd bod y mater yn un sensitif ac nad oedd am wneud sylw pellach tra bod yr ymchwiliad gan yr heddlu yn mynd rhagddo.

Awgrymodd Dr Goodall bod materion yn ymwneud a gwariant cyfalaf y bwrdd iechyd, ynghyd â nifer o drafferthion eraill wedi cyfrannu at roi'r bwrdd o dan fesurau arbennig gan y gweinidog iechyd Mark Drakeford yn gynharach y mis yma.

Wrth wneud ei ddatganiad yn y senedd yr wythnos ddiwethaf, dywedodd Mr Drakeford bod "llywodraethiant" yn un o'r materion oedd yn destun pryder iddo wrth gyhoeddi'r mesurau arbennig.

Ychwanegodd fod y llywodraeth yn "ymateb i bryderon difrifol" a bod y cam yn "adlewyrchu'r ffaith nad oedd y bwrdd iechyd wedi sefydlu hyder mewn ystod o feysydd."

'Gweithredu'n gyflym'

Eisoes fe gafodd prif weithredwr Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr, Trevor Purt, ei atal o'i waith, gyda Simon Dean yn cael ei benodi yn ei le tra bod y bwrdd o dan fesurau arbennig.

Mewn datganiad ddydd Mawrth, dywedodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr fod pryderon wedi'u codi ddechrau'r llynedd mewn cysylltiad â chostau rhaglen ailddatblygu Ysbyty Glan Clwyd, Bodelwyddan.

"Fe weithredodd y bwrdd iechyd yn gyflym i ddechrau archwiliad o'r cynllun, gan gyfeirio'r mater at yr adran sy'n delio â honiadau o dwyll o fewn y gwasanaeth iechyd," meddai'r datganiad.

"Rydym yn deall fod ymchwiliad yn ymwneud â'r adran honno a Heddlu Gogledd Cymru yn parhau."

Cadarnhaodd y bwrdd fod dau aelod o staff wedi'u hatal o'u gwaith wrth i'r ymchwiliad gael ei gynnal, a dywedon nhw fod newidiadau wedi'u cyflwyno i brosesau rheoli.