£34m i wella gofal yn y gymuned

  • Cyhoeddwyd
Doctor writing a prescription
Disgrifiad o’r llun,
Bydd rhan o'r arian ar gyfer recriwtio mwy o feddygon teulu

Fe fydd £34 miliwn yn ychwanegol yn cael ei wario ar recriwtio a hyfforddi nyrsys, therapyddion a fferyllwyr i weithio ochr yn ochr â meddygon teulu mewn ymdrech i rwystro pobl rhag mynd i'r ysbyty yn ddiangen.

Fe fydd y cynllun hefyd yn gweld rhai gwasanaethau yn symud o ysbytai, fel bod pobl yn gallu cael eu trin yn y gymuned.

Nod arall y cynllun yw ceisio recriwtio mwy o feddygon teulu yn y gogledd, lle mae yna brinder doctoriaid o'r fath mewn sawl ardal.

Dywedodd y Gweinidog iechyd Mark Drakeford y byddai'r arian ychwanegol yn ysgafnhau'r pwysau ar feddygon teulu.

Fe fydd y rhan fwyaf o'r arian - £23 miliwn - yn cael ei roi i'r byrddau iechyd ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Fe fydd gweddill yr arian yn cael ei fuddsoddi mewn 19 o brosiectau newydd gan gynnwys:

  • Uned symudol yn ardal Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg wedi ei staffio gan nyrs a meddyg teulu, a fydd yn ymateb i sefyllfaoedd brys
  • Dwy ganolfan newydd i wneud diagnosis a thrin problemau llygaid yn ardal Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan
  • Fe fydd Bwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro yn buddsoddi mewn gwasanaethau cymunedol ar gyfer ymgeiswyr lloches
  • Bydd Bwrdd Iechyd Powys yn sefydlu system 'triage' newydd a threfn newydd wrth ymateb i alwadau
  • Prosiect Bwrdd Iechyd Cwm Taf lle mae fferyllwyr yn ceisio gwella rheolaeth cleifion o'u meddyginiaethau
  • Prosiectau Aneurin Bevan a Cwm Taf i gynorthwyo pobl i leihau'r risg o afiechydon y galon a chlefyd y siwgr