Cynnal cynhadledd i drafod gamblo yng Nghymru

Cyhoeddwyd

Fe fydd y gynhadledd genedlaethol gyntaf ar gamblo gormodol yng Nghymru yn cael ei chynnal yng Nghaerdydd ddydd Mercher.

Elusen 'Stafell Fyw Caerdydd - canolfan adfer yn y gymuned - sydd wedi trefnu'r digwyddiad.

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae un o brif wasanaethau cymorth gamblo'r byd, sef Sefydliad Gamblo Cyfrifol Fictoria yng Ngogledd Melbourne, Awstralia, wedi ymuno â 'Stafell Fyw Caerdydd i gynorthwyo â datblygu menter arloesol Curo'r Bwci yng Nghymru.

Er mwyn nodi'r cydweithio hwn a datgelu sut y bydd menter Curo'r Bwci yn cael ei datblygu yma yng Nghymru, mae'r gynhadledd ar gamblo gormodol yn cael ei chynnal yn Adeilad y Pierhead, Caerdydd.

Fe fydd darlith flynyddol 'Stafell Fyw Caerdydd i ddilyn gyda'r nos.

Cyntaf yng Nghymru

Dywedodd Wynford Ellis Owen, Prif Weithredwr 'Stafell Fyw Caerdydd: "Y gynhadledd hon yw'r un gyntaf o'i math yng Nghymru ac rydym yn genedl sydd â phroblem gamblo ddifrifol.

"Mae gwariant ar Derfynellau Betio Ods Penodedig yng Nghaerdydd, Casnewydd a Wrecsam, er enghraifft, ar yr un lefel â dinasoedd mwy poblog Bryste, Coventry a Chaeredin. Gamblo yw un o brif achosion dyled.

"Mae betio ar beiriannau gamblo ar ei ben ei hun yn cyfateb i £675 ar gyfer pob oedolyn yng Nghymru bob blwyddyn, a gyda mwy a mwy o gasglwyr dyledion yn gweithredu, mae Curo'r Bwci'n gweithio i ddod o hyd i ddatrysiad i broblemau gamblo, sy'n dod yn broblem fawr yma yng Nghymru.

"Fodd bynnag, ni allwn wneud hyn ar ein pen ein hunain ac mae gallu cydweithio â'n cefndryd yn Awstralia yn ffordd wych o sefydlu gwasanaeth effeithiol ar gyfer pobl sydd â phroblemau gamblo."

Ychwanegodd Clive Wolfendale, Prif Weithredwr CAIS Ltd, sef elusen sy'n cefnogi gwaith 'Stafell Fyw Caerdydd: "Mae'n amlwg iawn i ni fod ffenomen gamblo wedi'i dwysáu gan hygyrchedd drwy dechnoleg newydd, yn un o heriau allweddol ein hoes.

"Mae'n hollbwysig i ni, felly, ein bod yn rhannu ein taith ag unigolion a sefydliadau sydd eisoes wedi cymryd camau sylweddol yn y maes. Mae gan Sefydliad Gamblo Cyfrifol Fictoria enw da iawn yn hyn o beth, ac o ganlyniad mae derbyn cyfeillgarwch y sefydliad yn anrhydedd i ni."