£10m i wella gofal salwch difrifol yng Nghymru

  • Cyhoeddwyd
Gofal iechyd

Mae buddsoddiad o £10m i wella gofal i bobl sy'n dioddef o salwch difrifol fel canser a diabetes yng Nghymru wedi ei gyhoeddi.

Dywedodd y dirprwy weinidog iechyd, Vaughan Gething, y byddai'r arian hefyd yn helpu gwella gwasanaethau clefyd y galon, strôc ac iechyd meddwl.

Bydd gofal niwrolegol, resbiradol a gofal diwedd oes hefyd yn elwa.

Bydd yr arian yn cael ei rannu rhwng sawl elfen wahanol:

  • £1m i gefnogi gofal canser yr ysgyfaint, gan gynnwys hybu ymwybyddiaeth y cyhoedd;
  • £1m i wella hunanreolaeth cleifion diabetes o'u cyflwr;
  • £1m i gefnogi gofal diwedd oes mewn hosbisau yn y cartref;
  • £1.2m o'r £2m i ofal niwrolegol a stroc i geisio cadw pobl mor annibynnol â phosib;
  • Rhan o'r £1m i gyflyrau resbiradol i leihau amrywiaeth wrth roi presgripsiynau;
  • £1m yn rhan o becyn £3m i wella gofal iechyd meddwl a thriniaeth seicolegol.

'Mwy o welliannau'

Dywedodd Mr Gething: "Mae'r cynlluniau hyn yn gwneud gwahaniaeth go iawn i bobl yng Nghymru.

"Mae mwy o bobl yn goroesi canser nag erioed o'r blaen, er gwaetha'r ffaith bod mwy o achosion - mae 96% o bobl â chanser yn dweud bod eu gofal yn rhagorol, yn dda iawn neu'n dda.

"Rydym yn gwneud cynnydd tebyg gyda chynlluniau cyflawni eraill - mae'r niferoedd sy'n goroesi clefyd y galon a strôc wedi cynyddu; mae nifer y bobl sy'n marw o strôc wedi disgyn o 1,000 y flwyddyn, ac mae nifer y derbyniadau brys i'r ysbyty oherwydd strôc, clefyd y galon a diabetes hefyd yn disgyn, sy'n dangos bod y cyflyrau'n cael eu rheoli'n well yn y gymuned.

"Er ein bod wedi gweld cynnydd da hyd yma, ac er bod ein Gwasanaeth Iechyd yn parhau i ddarparu gofal iechyd rhagorol, rydw i am i'r gwasanaeth iechyd ddefnyddio'r cyllid hwn i gadw ffocws ar y cynlluniau allweddol hyn a chyflwyno hyd yn oed mwy o welliannau i ofal a chanlyniadau cleifion."