Ateb y Galw: Alwyn Humphreys

  • Cyhoeddwyd
alwyn Humphreys

Alwyn Humphreys sy'n Ateb y Galw yr wythnos yma wedi iddo gael gael ei enwebu gan Heledd Cynwal yr wythnos diwethaf.

Beth ydi dy atgof cyntaf?

Lori wartheg yn mynd dros fy nghath, hithau'n marw yn fuan wedyn ar ôl llyfu ei chlwyfau yn y berth. Prin 3 oed oeddwn i ar y pryd a tydi fy nheulu erioed wedi credu mod i'n gallu cofio - ond mae'r darlun yn hollol fyw yn fy meddwl hyd heddiw.

Pwy oeddet ti'n ei ffansio pan yn ieuengach?

Yr actores Sandra Dee yn y ffilm 'A Summer Place'. Mi fum i'n hiraethu a diodda' am fisoedd.

Beth oedd y digwyddiad a gododd y mwya' o gywilydd arnat ti erioed?

Clywed fy llais fy hun yn dweud gair anweddus ar y rhaglen radio fore Sul, 'Cywair', flynyddoedd yn ôl - hynny oherwydd nad oedd y tâp wedi ei olygu'n iawn. Dwi'n dal i gael hunllefau!

Disgrifiad o’r llun,
Cofia bod y golau coch 'na 'mlaen Alwyn!

Pryd oedd y tro diwethaf i ti grio?

Bob tro mae'r ffilm 'The Railway Children' ar y teledu - sy'n aml iawn - dwi mewn swp o ddagrau adeg yr olygfa lle mae Jenny Agutter yn rhedeg at ei thad yn y stesion a gweiddi "Daddy, my daddy".

Dwi'n crio rwan jyst wrth feddwl am y peth!

Oes gen ti unrhyw arferion drwg?

Oes - bod yn hollol sinicaidd ynghylch bron popeth.

Disgrifiad o’r llun,
"Lan y môr? Does na'm pwynt. Mi fydd h'in bwrw'n drwm erbyn amser cinio!"

Dy hoff ddinas yn y byd?

Hwn yn anodd - rhestr fer fyddai Krakow, Prague, Sydney, Buenos Aires...

Y noson orau i ti ei chael erioed?

Arwain cyngerdd efo Côr Orpheus Treforys yn Carnegie Hall, Efrog Newydd rhyw fis ar ôl 9/11. Amhosib disgrifio'r emosiwn.

Oes gen ti datŵ?

Plîs!

Beth yw dy hoff lyfr?

'Catcher in the rye' gan J D Salinger - sy'n fy mhoeni braidd o ystyried be' ddigwyddodd i John Lennon!

Pa ddilledyn fyddet ti'n methu byw hebddo?

Fy 200 o grysau wrth gwrs!

Disgrifiad o’r llun,
Esgus am grys newydd i'r casgliad? Yn 2014 cafodd Alwyn ei dderbyn yn gymrawd anrhydeddus Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Beth oedd y ffilm ddiwethaf welaist di?

'Mrs Henderson Presents' (ar y teledu).

Dy hoff albwm?

'Ten New Songs' - Leonard Cohen.

Cwrs cyntaf, prif gwrs a phwdin - beth fyddi di'n ei ddewis?

Cawl madarch, Cyw Iâr Marengo, a Panacotta.

Pa un sydd orau, anfon neges tecst neu ffonio?

Dibynnu ar y person - mae rhai pobol yn parablu am hydoedd!

Pe taset yn gallu bod yn rhywun arall am ddiwrnod, pwy fyddai fo/hi?

Dennis O'Neill, er mwyn gallu teimlo'r wefr ar ôl canu 'Nessun dorma' - breuddwyd plentyndod!

Mi wnes i arwain y gerddorfa pan oedd o'n canu'r aria un tro ac mi oeddwn i mor genfigennus!

Pwy fydd yn Ateb y Galw yr wythnos nesaf?

Nia Roberts