Cynllun newydd i bobl ag anableddau

  • Cyhoeddwyd
anableddauFfynhonnell y llun, Arall

Mae cronfa newydd gwerth £20m i gefnogi mwy na 1,600 o bobl ag anableddau gyda'u hanghenion gofal yn dod i rym ddydd Mercher, ac mae'r gronfa'n disodli'r Gronfa Byw'n Annibynnol.

Bydd pobl ag anableddau sydd gydag anghenion gofal sylweddol yn cael taliadau uniongyrchol gan awdurdodau lleol i helpu i dalu am y gofal a'r cymorth sydd eu hangen arnynt.

Tan ddydd Mawrth 30 Mehefin, pan ddaeth y Gronfa Byw'n Annibynnol i ben, roedd pobl yn cael arian o'r Gronfa Byw'n Annibynnol i dalu am bob math o ofal a chymorth, gan gynnwys help i fwyta ac yfed; coginio a pharatoi bwyd a diod; cymorth i wisgo; glanhau, golchi dillad a dyletswyddau eraill o amgylch y tŷ.

Roedd 1,648 o bobl yn cael taliadau o'r Gronfa Byw'n Annibynnol yng Nghymru, sef taliad wythnosol i'w helpu i ddiwallu eu hanghenion.

Awdurdodau lleol

Caiff y cynllun grant newydd ei ddarparu gan awdurdodau lleol a bydd yn rhedeg tan ddiwedd mis Mawrth 2017. Cafodd ei sefydlu yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus y llynedd.

Mae cyllid o £20.4m wedi'i glustnodi ar gyfer y cynllun rhwng mis Gorffennaf 2015 a mis Mawrth 2016, sy'n seiliedig ar nifer y bobl a oedd yn derbyn arian o'r Gronfa Byw'n Annibynnol pan ddaeth y cynllun presennol i ben ar 30 Mehefin.

Dywedodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Mark Drakeford: "Mae cynllun grant Cymru, sy'n disodli'r Gronfa Byw'n Annibynnol, yn dod i rym heddiw. Bydd yn galluogi awdurdodau lleol i dalu'r sawl sy'n derbyn taliadau ar hyn o bryd ar y lefel bresennol, gan sicrhau bod pobl yn parhau i gael cyllid drwy'r ffynhonnell hon.

"Mae'r camau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cymryd i sicrhau bod y ffynhonnell bwysig hon o gyllid yn parhau i gael ei darparu gan ein hawdurdodau lleol yn golygu y bydd pobl sy'n derbyn taliadau o'r Gronfa Byw'n Annibynnol ar hyn o bryd yn dal yn gallu cael taliadau uniongyrchol i gadw'r un lefel o ofal a chymorth dan broses newydd a luniwyd yng Nghymru."