Ymgynghori ar ddyfodol cartref preswyl

  • Cyhoeddwyd
Pencadlys Cyngor Ynys Môn
Disgrifiad o’r llun,
Pencadlys Cyngor Ynys Môn

Bydd pwyllgor gwaith Cyngor Ynys Môn yn bwrw ymlaen gyda'r gwaith o ymgynghori ar ddyfodol Cartref Preswyl Haulfre ar yr ynys.

Yn ystod cyfarfod arbennig ddydd Iau, cytunodd aelodau i ymgynghori'n ffurfiol gyda rhanddeiliad.

Mae cartref preswyl Haulfre yn Llangoed yn darparu gofal ar gyfer 18 o drigolion ar hyn o bryd.

Fe wnaeth adroddiad gafodd ei gyflwyno i aelodau ddydd Iau amlygu pryderon cynyddol bod y ddarpariaeth gofal a'r gwaith dydd i ddydd yn y cartref yn cael ei effeithio gan gyflwr cyffredinol yr adeilad.

Yn ogystal, mae asesiad risg tân manwl, a gomisiynwyd gan y Cyngor Sir, wedi darganfod nifer o ddiffygion difrifol o fewn yr adeilad.

"Gofal diogel"

Dywedodd Cyfarwyddwr Cymuned Môn, Gwen Carrington, "Mae'r asesiad cyffredinol yn dangos nad yw'r cyfleusterau presennol yn addas ac y bydd hi'n mynd yn fwy ac yn fwy anodd i sicrhau gofal diogel y tu fewn i'r adeilad.

"Rydym yn cydnabod bod tanfuddsoddi wedi bod dros y blynyddoedd, ond mae'r adeilad bellach yn cael effaith andwyol ar ddarpariaeth y gofal yno a'r gwaith dydd i ddydd.

"Ein prif flaenoriaeth yw sicrhau gofal diogel a phriodol ar gyfer trigolion Haulfre a'r staff sy'n gofalu amdanynt."

Ychwanegodd: "Bydd penderfyniad y Pwyllgor Gwaith i gytuno i ymgynghoriad ffurfiol ar ddyfodol Haulfre yn rhoi amser i ni ystyried a thrafod materion mewn manylder gyda thrigolion, eu teuluoedd, a rhanddeiliad eraill. Caiff hyn ei ddilyn gan broses o ymgysylltu ehangach gyda'r gymuned leol."

Darpariaeth gofal

Mae'r Cyngor Sir Ynys Môn ar hyn o bryd yn trawsnewid ei ddarpariaeth gofal ar gyfer oedolion hŷn.

Eglurodd y Pennaeth Gwasanaethau Oedolion, Alwyn Jones: "Rydym wedi cytuno symud i ffwrdd o gartrefi gofal preswyl traddodiadol a thuag at gyfleusterau gofal ychwanegol, er mwyn sicrhau bod pobl yn gallu byw'n hirach yn eu cartrefi ac yn annibynnol am gyn hired â phosib.

"Yn wyneb y datblygiadau diweddar yn Haulfre, bydd y gwaith i greu darpariaeth Gofal Ychwanegol newydd i wasanaethu de'r Ynys yn derbyn blaenoriaeth."

Yn ôl y cyngor, bydd ymgynghoriad ffurfiol ar ddyfodol Haulfre fel cartref gofal preswyl yn cynorthwyo penderfyniad terfynol gan y pwyllgor gwaith ym mis Hydref.