Saith Diwrnod

  • Cyhoeddwyd
Sian Lloyd, Real North Wales
Disgrifiad o’r llun,
Rhoddodd Sian Lloyd olwg ar ogledd Cymru yng nghyfres Real North Wales, ond oes angen rhannu'r wlad bellach?

Catrin Beard yn trafod y pynciau sydd wedi denu ei sylw yn ei hadolygiad wythnosol o'r wasg Gymraeg a'r blogiau.

A ninnau'n mwynhau tywydd braf rhwng y stormydd yr wythnos hon, yn ôl gwefan Lleol.cymru, mae'r diwydiant ymwelwyr wedi cael dechreuad rhagorol i'r flwyddyn, gyda 23 miliwn o breswylwyr o Brydain yn ymweld ag atyniadau yng Nghymru yn ystod chwarter cyntaf y flwyddyn, a chynnydd o 20% yn y gwariant o'i gymharu â'r llynedd.

Does dim sôn i ba rannau o'r wlad mae'r ymwelwyr yn mynd ond wrth wylio cyfres Real North Wales y BBC, mae'r hen arferiad o rannu'r wlad yn blino adolygydd teledu Golwg, Dylan Wyn Williams.

Mae'n gas ganddo'r busnes North-Sowth yma, meddai, sy'n dal i blagio'r wasg a'r cyfryngau Eingl-Gymreig, ac yn rhannu'r wlad yn garfanau cynhennus, drwgdybus o'r naill a'r llall, wrth gyfeirio'n barhaus at North Wales a South Wales. Mae'n holi pryd cawn ni ddigon o hyder i ddilyn patrwm y Gymraeg a chyfeirio at 'y Gogledd', 'y Gorllewin', 'y Canolbarth' a'r 'De' yn unig?

Disgrifiad o’r llun,
Y pedwar o'r Bala wnaeth goginio cacen gri fwya'r byd ar Ddydd Gŵyl Dewi, 2014

Yn ôl Cymru Fyw, mae hi wedi bod yn flwyddyn lwyddiannus i Gymru mewn maes arall hefyd - recordiau byd, gyda Shân Cothi ac Andres Evans yn torri'r record byd am y pellter mwyaf rhwng pobl yn canu deuawd, a Caspa o Forfa Bychan ger Porthmadog yn neidio i uchder o 1.13 metr gan chwalu'r record byd am naid uchel... i lama. Na wyddwn i ddim chwaith.

Ac mae Cymru Fyw wedi bod yn pori drwy'r archifau i weld pa recordiau Cymreig eraill sy'n llechu yn llyfrau recordiau Guinness.

Gallwn ymfalchïo mai yng Nghymru y cafodd y sgarff hiraf erioed ei gwau, dros 54 cilomedr o hyd - er does dim sôn pwy fyddai'n ei gwisgo hi… A hefyd mai ym Mhen-y-bont y cafwyd y llinell hiraf erioed o ganiau diod - 6,300 ohonyn nhw, i dynnu sylw at ymgyrch ailgylchu'r Cyngor Sir. Hmm.

Gair o gyngor

Gair o gyngor sydd gan Siân Tir Du ar ei blog. Un peth mae hi wedi'i ddysgu dros y misoedd diwethaf yw peidio â gofyn i rywun ydyn nhw'n well os nad ydi hi'n gwybod eu bod nhw.

Yn ddiweddar mae Siân wedi cael diagnosis o MS, clefyd nad oes gwella iddo, ond ar ôl bod yn reit gloff yn ystod yr hydref, ar hyn o bryd mae'n gallu cerdded am ryw ugain munud ar y tro sy'n golygu ei bod yn gallu mynd i lawr i lan y môr ger ei chartref yn weddol ddiffwdan.

Gan ei bod hi felly'n ymddangos dipyn bach yn sioncach nag y bu, cwestiwn naturiol pobl yw "Wyt ti'n well?"

Yr ateb onest meddai yw "Nadw, a fydda i byth".

Ond ar hyn o bryd, y peth sy'n peri ofn mwyaf iddi fel cyfieithydd yw y bydd rhywun yn gofyn beth yw "MS" yn Gymraeg. Mae MS yn air bach twt ac mae Siân wedi dod i arfer ag e. Ond "parlys ymledol" - mae meddwl am orfod dweud hynny wrth rywun yn codi arswyd arni - a dyw 'PY' ddim cweit yn gweithio, nacdi?

Disgrifiad o’r llun,
Mae'n rhy gynnar i ddarogan beth fydd canlyniad etholiad 2016, ond fydd hynny ddim yn atal Vaughan Roderick rhag gwneud

Dwi ddim yn meddwl y bydde fawr neb yn anghytuno â Vaughan Roderick ar ei flog sy'n dweud ei bod hi'n gynnar ar y naw i ddechrau darogan ynghylch etholiad Cynulliad 2016. Ond wrth gwrs, dyw hynny ddim yn mynd i atal Vaughan rhag gwneud yr union beth.

Ac yn debyg iawn i'r sylwebwyr gwleidyddol cyn yr etholiad cyffredinol diweddar, edrych ymlaen at yr hyn allai ddigwydd pe na bai un blaid â mwyafrif mae Vaughan.

Gyda llond y lle o 'pe bai' ac 'ymddengys' ac 'os ac ond', un senario tebygol meddai yw clymblaid arall rhwng y Blaid Lafur a Phlaid Cymru.

Mae un peth yn sicr, nid dyma fydd blog olaf Vaughan ar y testun hwn.