Taith gerdded yn codi miloedd i'r Eisteddfod

Beryl Vaughan
Image caption Beryl Vaughan yn dathlu ar ôl cyrraedd Machynlleth nos Lun

"Pan fydda i'n cyrraedd Machynlleth… fydd o ddim yn deimlad o ryddhad. Fydd o ddim. Dwi'n meddwl mai fel arall y bydda' i."

Dyna eiriau Beryl Vaughan, Cadeirydd Pwyllgor Gwaith Eisteddfod Maldwyn a'r Gororau, wrth iddi agosáu at gwblhau ei thaith gerdded o amgylch arfordir Cymru.

Ers mis Mai'r llynedd mae hi wedi cerdded 1,000 o filltiroedd i godi arian i'r Brifwyl, a nos Lun fe gyrhaeddodd hi'n ôl yn yr union fan lle cychwynodd hi - yn nhref Machynlleth.

"Mae'r gwmnïaeth [ar hyd y siwrne] wedi bod yn rhagorol, a'r ymateb hefyd," meddai wrth gychwyn ar gymal olaf ei thaith yn y Borth ddydd Llun.

"Codi arian oeddan ni er mwyn gallu cynnal diwrnod i gofio Arwyn Ty-isa, oedd yn annwyl iawn i ni ym Maldwyn. Ac oeddan ni'n meddwl os oedd modd i ni godi rhyw £10,000 y b'aswn i'n hapus iawn.

"Ond dwi'n meddwl y bydda' i ymhell dros £14,000 rŵan".

Cyfrannu wrth gerdded

Roedd Beryl yn gofyn i bobl gyfrannu £10 i ymuno â hi ar y daith, a dywedodd bod bron pawb wedi cyfrannu mwy na hynny.

"Roedd hwn hefyd yn gyfle i bawb i gymdeithasu," meddai Beryl, "a dyna dwi'n gobeithio sy'n digwydd fel gwaddol Eisteddfod Maldwyn a'r Gororau sef bod pawb wedi mwynhau wrth godi arian, a dwi'n meddwl y byddwn ni'n dal i fwynhau gwneud pethau eto pan fydd yr Eisteddfod drosodd."

Roedd gan y Pwyllgor Gwaith darged ariannol o £267,000, ond ym mis Mehefin fe godwyd y nod i £300,000 ar ôl iddyn nhw lwyddo i gyrraedd y targed yn fuan.

Croeso ym Machynlleth

Cafodd Beryl groeso cynnes wrth iddi gwblhau ei thaith yn Nghlwb Rygbi Machynlleth nos Lun, a phobl wedi dod yno i ddiolch iddi am ei gwaith caled yn cerdded, ac hefyd am lywio Pwyllgor gwaith yr Eisteddfod fydd yn cael ei chynnal yn Meifod fis nesa.

Ymhlith y rheiny oedd yn barod i'w chroesawu oedd ei hwyres saith mis oed, Betsan.

"Dwi am ddiolch i bawb sydd wedi'n cefnogi ni ar y daith hon, ac efo'r Eisteddfod hefyd," meddai Beryl. "Mae pawb wedi bod hael iawn efo'u harian a'u hamser, a dwi'n ddiolchgar dros ben i bobl Maldwyn am roi o'u gorau."

Mae Beryl yn bwriadu ysgrifennu llyfr am ei thaith o amgylch yr arfordir. Ond bydd rhaid i'r gwaith hwnnw aros tan fis Medi, ar ôl yr Eisteddfod… a gwyliau!

Mwy o newyddion a straeon o Eisteddfod 2015.

Pynciau Cysylltiedig