Taith gerdded yn codi miloedd i'r Eisteddfod

Gan Sara Gibson
Gohebydd BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Beryl Vaughan yn dathlu ar ôl cyrraedd Machynlleth nos Lun

"Pan fydda i'n cyrraedd Machynlleth… fydd o ddim yn deimlad o ryddhad. Fydd o ddim. Dwi'n meddwl mai fel arall y bydda' i."

Dyna eiriau Beryl Vaughan, Cadeirydd Pwyllgor Gwaith Eisteddfod Maldwyn a'r Gororau, wrth iddi agosáu at gwblhau ei thaith gerdded o amgylch arfordir Cymru.

Ers mis Mai'r llynedd mae hi wedi cerdded 1,000 o filltiroedd i godi arian i'r Brifwyl, a nos Lun fe gyrhaeddodd hi'n ôl yn yr union fan lle cychwynodd hi - yn nhref Machynlleth.

"Mae'r gwmnïaeth [ar hyd y siwrne] wedi bod yn rhagorol, a'r ymateb hefyd," meddai wrth gychwyn ar gymal olaf ei thaith yn y Borth ddydd Llun.

"Codi arian oeddan ni er mwyn gallu cynnal diwrnod i gofio Arwyn Ty-isa, oedd yn annwyl iawn i ni ym Maldwyn. Ac oeddan ni'n meddwl os oedd modd i ni godi rhyw £10,000 y b'aswn i'n hapus iawn.

"Ond dwi'n meddwl y bydda' i ymhell dros £14,000 rŵan".

Cyfrannu wrth gerdded

Roedd Beryl yn gofyn i bobl gyfrannu £10 i ymuno â hi ar y daith, a dywedodd bod bron pawb wedi cyfrannu mwy na hynny.

"Roedd hwn hefyd yn gyfle i bawb i gymdeithasu," meddai Beryl, "a dyna dwi'n gobeithio sy'n digwydd fel gwaddol Eisteddfod Maldwyn a'r Gororau sef bod pawb wedi mwynhau wrth godi arian, a dwi'n meddwl y byddwn ni'n dal i fwynhau gwneud pethau eto pan fydd yr Eisteddfod drosodd."

Roedd gan y Pwyllgor Gwaith darged ariannol o £267,000, ond ym mis Mehefin fe godwyd y nod i £300,000 ar ôl iddyn nhw lwyddo i gyrraedd y targed yn fuan.

Croeso ym Machynlleth

Cafodd Beryl groeso cynnes wrth iddi gwblhau ei thaith yn Nghlwb Rygbi Machynlleth nos Lun, a phobl wedi dod yno i ddiolch iddi am ei gwaith caled yn cerdded, ac hefyd am lywio Pwyllgor gwaith yr Eisteddfod fydd yn cael ei chynnal yn Meifod fis nesa.

Ymhlith y rheiny oedd yn barod i'w chroesawu oedd ei hwyres saith mis oed, Betsan.

"Dwi am ddiolch i bawb sydd wedi'n cefnogi ni ar y daith hon, ac efo'r Eisteddfod hefyd," meddai Beryl. "Mae pawb wedi bod hael iawn efo'u harian a'u hamser, a dwi'n ddiolchgar dros ben i bobl Maldwyn am roi o'u gorau."

Mae Beryl yn bwriadu ysgrifennu llyfr am ei thaith o amgylch yr arfordir. Ond bydd rhaid i'r gwaith hwnnw aros tan fis Medi, ar ôl yr Eisteddfod… a gwyliau!