Anghenion arbennig: Naw cwyn am Gyngor Ceredigion

  • Cyhoeddwyd
Nick Bennett
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Nick Bennett bod angen i'r argymhellion gael eu dilyn yn drwyadl

Mae cyngor Ceredigion wedi cael ei feirniadu gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru oherwydd y ffordd maen nhw'n delio â phlant sydd ag anghenion addysgol arbennig.

Yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf mae'r Ombwdsmon, Nick Bennett, wedi derbyn naw cwyn am yr awdurdod - dros chwarter y cwynion gafodd eu gwneud drwy Gymru.

Mae'r cwynion yn cynnwys torri côd ymddygiad, mynd yn groes i bolisi cwynion y Cyngor a mynd yn groes i ganllawiau'r Ombwdsmon.

Dywed y Cyngor eu bod yn gweithio gyda'r Ombwdsmon er mwyn cyflwyno newidiadau.

Mae Mr Bennett wedi gorchymyn fod yr awdurdod yn ail hyfforddi staff ac yn ymddiheuro i rieni wnaeth dderbyn ffurflen nad oedd yn cyd-fynd â chanllawiau swyddogol.

'Cwbl annerbyniol'

Yn ei arolygiad diwethaf gan Estyn, Ceredigion oedd un o ddau awdurdod lleol i gael gradd "ardderchog" am gefnogi disgyblion gydag anghenion arbennig.

Fe wnaeth tîm Mr Bennett ddweud bod ymchwiliad i un achos wedi dangos fod yr awdurdod addysg wedi ymateb mewn modd cwbl annerbyniol i gais am wybodaeth.

Roedd yr awdurdod wedi paratoi strategaeth ar gyfer anghenion addysgol arbennig ond dywedodd Mr Bennett nad oedd y strategaeth yn cwrdd â gofynion cyfreithiol.

Dywedodd: "Fe wnaethom wneud argymhellion penodol o ran pob cwyn rydym wedi derbyn ac mae angen sicrhau fod yr argymhellion hyn yn cael eu dilyn yn drwyadl."

Dywed y cyngor fod nifer o'r cwynion o natur hanesyddol ond yn derbyn y dylid fod wedi gweithredu yn gynt.

Dywedodd llefarydd ar ran yr awdurdod: "Mae gwersi wedi cael eu dysgu ac rydyn ni'n gweithio'n galed i sicrhau bod argymhellion yr Ombwdsmon yn cael eu cyflwyno yn llawn."

Disgrifiad o’r llun,
Mae meibion Tim Pink yn cael addysg mewn uned arbennig yn Hampshire, sy'n cael ei ariannu gan Gyngor Ceredigion

Mae meibion Tim a Sue Pink yn cael eu haddysgu mewn uned arbennig yn Hampshire.

Ceredigion sy'n talu am y ddarpariaeth, oherwydd diffyg llefydd priodol yn y sir.

Fe wnaeth yr Ombwdsmon benderfynu fod yr awdurdod addysg wedi methu delio gydag anghenion y plant a bod yna oedi cyn gweithredu penderfyniadau.

"Mae wedi bod yn berthynas anodd," meddai Mr Pink.

"Roedd y broses gyfathrebu yn wael. Mae ganddyn nhw [y meibion] hawliau, ond mae'n rhaid i chi ymladd am y rhain. Dyna pam ein bod wedi mynd i dribiwnlys."

Dywedodd y cyngor ei fod yn falch nad oedd adroddiad yr Ombwdsman wedi codi pryderon ynglŷn â'r ddarpariaeth addysg sy'n cael ei roi i feibion Mr Pink.