Cyhoeddi enillwyr gwobrau iechyd Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad,
Teleri Glyn Jones aeth i sgwrsio gyda'r nyrs Eira Evans, ac un sy'n manteisio ar y prosiect ym Mhowys, Sybil Davies

Bwrdd Iechyd Powys sydd wedi ennill Prif Wobr Gwasanaeth Iechyd Gwladol Cymru am gynllun 'Ward Rithwir' i helpu cleifion oedrannus.

Fe gafodd naw o sefydliadau'r Gwasanaeth Iechyd eu gwobrwyo am eu "gwaith arloesol a'u harferion gorau sy'n gwella ansawdd a diogelwch gofal i gleifion".

Yn ogystal â chael ei enwi'n enillydd cyffredinol, cipiodd Bwrdd Iechyd Powys ail wobr am wella ansawdd drwy ddefnyddio adnoddau'n well.

Fe gafodd ei gydnabod am ei brosiect arloesol o 'Ward Rithwir', neu Virtual Ward, sy'n helpu cleifion oedrannus ac eiddil i gael gwell gofal ac aros yn eu cartrefi, gan osgoi cael eu hanfon i'r ysbyty.

Cafodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan dair gwobr, tra bod Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg wedi derbyn dwy.

Am yr ail flwyddyn yn olynol cafodd Helen Price o Brifysgol De Cymru wobr y myfyrwyr, ac am y tro cyntaf fe gafodd 16 o staff y GIG eu gwobrwyo am eu gwaith yn trin cleifion Ebola yn Affrica.

Y sefydliadau ddaeth i'r brig oedd:

  • Y Wobr Dinasyddion Wrth Wraidd Ailgynllunio a Darparu Gwasanaethau - Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg;
  • Y Wobr Datblygu Gweithlu Hyblyg a Chynaliadwy - Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan;
  • Y Wobr Gwella Diogelwch - Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan;
  • Y Wobr Gwella Ansawdd Drwy Ddefnyddio Adnoddau'n Well - Bwrdd Iechyd addysgu Powys;
  • Y Wobr Hybu Gwell Iechyd ac Osgoi Clefydau - Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg;
  • Y Wobr Hyrwyddo Gwaith Ymchwil Clinigol a'i Ddefnyddio wrth Ymarfer - Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro, Ymddiriedolaeth GIG Felindre;
  • Myfyrwyr yn Gwella Diogelwch Cleifion ac Ansawdd - Helen Price, Prifysgol De Cymru;
  • Y Wobr Gweithio'n Ddi-dor ar Draws Sefydliadau - Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a Heddlu Dyfed Powys;
  • Enillydd cyffredinol: Arloesedd Nodedig mewn Gofal - Bwrdd Iechyd addysgu Powys.

Dywedodd Prif Weithredwr GIG Cymru Dr Andrew Goodall: "Mae'r gwobrau hyn yn cydnabod y talentau a'r doniau creadigol sydd gennym yn GIG Cymru; pobl sy'n ymrwymedig i ddod o hyd i ffyrdd newydd o wella ansawdd a diogelwch y gofal y maent yn ei ddarparu.

"Maent hefyd yn amlygu pa mor bwysig yw parhau i wella a dysgu o enghreifftiau o arfer gorau sy'n bodoli ar draws y GIG yng Nghymru.

"Hoffwn longyfarch yr holl enwebeion a'r enillwyr am yr hyn y maent wedi'i gyflawni ac am eu hymrwymiad i wella gofal i gleifion yng Nghymru."