'Yr hiraeth i'w deimlo ymhob nodyn'

Cyhoeddwyd
Pynciau Cysylltiedig

Mae 'na gryn sôn wedi bod am sioe gerdd ddiweddaraf Cwmni Theatr Maldwyn, 'Gwydion'. Dyma'r sioe sy'n agor Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a'r Gororau eleni, ac fe werthodd y tocynnau i gyd mewn llai nag wythnos.

Fe gafodd y sioe ei hysgrifennu gan Penri Roberts, Gareth Glyn a'r diweddar Derec Williams.

Mewn dyddiadur arbennig i Cymru Fyw, mae Branwen Haf Williams - merch Derec ac un o gyfarwyddwyr y sioe - yn rhannu ei phrofiadau.

9 Ionawr, 2015

Heno, wedi bron i ddwy flynedd o ysgrifennu, cyfansoddi a chwysu, cynhelir ymarfer cyntaf 'Gwydion'! Mae hi wedi bod yn bron i 12 mlynedd ers i Gwmni Theatr Maldwyn lwyfannu sioe gerdd ddiwethaf - a hynny, yn rhyfedd iawn, ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn 2003. Y tro hwnnw, roeddwn i yn y chweched dosbarth ac yn ddigon hen, o'r diwedd, i fod yn rhan o gast y sioe 'Ann!' Mae pob munud o'r profiad hwnnw wedi serio yn y cof, a 'dw i methu credu bellach, 'mod i'n rhan o dîm cynhyrchu Cwmni Theatr Maldwyn.

Daeth bron i 150 o bobl - o oedran ysgol uwchradd i'r 'hŷn' i'r ymarfer! Profiad bythgofiadwy oedd sefyll o'u blaenau i ddechrau'r gwaith o ddysgu sgôr 250 o dudalennau. Ond os yw heno'n arwydd o'r hyn sydd i ddod, yna fe fyddwn ni'n ocê!

Disgrifiad o’r llun,
Penri Roberts yn gwrando'n astud ar ddau o'r prif gymeriadau yn yr ymarferion

15 Chwefror, 2015

Wedi sawl ymarfer nos Wener adeiladol, daeth pnawn y clyweliadau. Er mai un o nodweddion Cwmni Maldwyn yw peidio mawrygu'r unawdwyr, mae nhw'n rhan annatod o unrhyw sioe. Ac mae'n rhaid edmygu unrhyw un sy'n ddigon dewr i fynychu clyweliad.

'Dwn i'm sawl un ohonoch sydd erioed wedi eistedd mewn clyweliadau o'r blaen, ond gall ambell foment hudol godi. Dyma'r tro cyntaf i ni glywed rhai o unawdau mawr y sioe yn cael eu canu, heb sôn am gael eu cymeriadu, gan bob un o'r ymgeiswyr. Roedd hi'n amhosib peidio colli deigryn.

Heb fawr ddim anghydweld, mae'r cymeriadau oll - 10 ohonyn nhw - yn cael eu dewis, ac mae gan Blodeuwedd, Gwydion a gweddill cymeriadau'r bedwaredd gainc, wynebau!

8 Mawrth, 2015

Mae'r ymarferion yn parhau bob nos Wener ar gyfer y corws, a'r prif gymeriadau'n cwrdd ar ddydd Sul. Mae 'na sawl rhan heriol yn y sioe, ble mae 'na themâu mawrion yn cael eu trafod. Mae 'na lawer o chwysu dros ambell ddarn corws - dyfal donc!

12 Ebrill, 2015

Heddiw, plethwyd rhannau'r corws a'r unawdwyr am y tro cyntaf. Bu merched ifanc sy'n rhan o Ysgol Theatr Maldwyn hefyd yn gweithio ar greu dawns i rannau o'r sioe.

Aeth pawb adre'n teimlo ein bod wedi cymryd camau breision heddiw.

22 Ebrill, 2015

Mae tocynnau Gwydion ar werth heddiw - 5 diwrnod yn ddiweddarach ac maent oll wedi eu gwerthu, gan dorri record gwerthiant cyflymaf yr Eisteddfod. Fel dywedodd Penri gyda'i dafod yn ei foch - "Pwysau? Pa bwysau...?!"

15 Mai, 2015

Mae 'na sawl carreg filltir ar y daith o greu a chynhyrchu sioe gerdd. Roedd heddiw yn un ohonyn nhw, wrth i ni orffen dysgu'r holl sgôr.

Ar gyfer y sioe hon, byddwn hefyd yn defnyddio sgriniau, ac mae'r cyfarfodydd technegol yn mynd yn eu blaen yn dda.

Disgrifiad o’r llun,
Rhaid sicrhau fod pob nodyn yn ei le...

14 Mehefin, 2015

Heddiw, llwyddwyd i lwyfannu'r sioe yn eu chyfanrwydd am y tro cyntaf - rhannau'r cast, y corws, y band a'r dawnsio. Dydi hi ddim yn berffaith eto, ond mae'n rhyfeddol sut mae popeth wedi dod i'w le. Dyna'r teimlad trwy gydol gweithio ar 'Gwydion' - fod pawb wirioneddol o ddifri, yn un tîm mawr yn gweithio tuag at un nod.

19 Gorffennaf, 2015

Mae amser wedi carlamu yn ei flaen, ac mae'r noson fawr ar y gorwel. Mae'r Pafiliwn Pinc ar ei draed ers wythnosau, ac mae'r nerfau'n dechrau brathu! Neithiwr, gwelwyd hysbyseb y sioe ar S4C am y tro cyntaf (bydd darllediad o'r sioe, a rhaglen 'tu ôl i'r llen' yn cael eu dangos).

Mae gwylio 'Gwydion' yn dod yn fyw wedi bod yn brofiad chwerw-felys, heb bersonoliaeth a chymeriad enfawr Dad yn yr ymarferion. Mae'n deimlad braf o wybod ei fod yn cael ei anfarwoli trwy gyfrwng sioeau Cwmni Theatr Maldwyn, a thrwy'r profiadau y mae'r cwmni wedi eu cynnig i gannoedd os nad miloedd o bobl erbyn hyn. Ond, serch hynny, mae'r hiraeth i'w deimlo ym mhob nodyn.

Bydd Cwmni Theatr Maldwyn yn camu ar lwyfan Eisteddfod Maldwyn a'r Gororau 2015 i wneud ein gorau glas i wneud cyfiawnder â'r sioe gerdd epig yma - ac yn ôl ei arfer, dw i'n reit siŵr y bydd Dad yn neidio i fyny ac i lawr yng nghefn y pafiliwn, yn wên o glust i glust.

Straeon perthnasol

Pynciau Cysylltiedig