Cleifion y GIG 'yn hapus gyda'u gofal', yn ôl adroddiad

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Thinkstock

Mae'r corff sy'n gyfrifol am arolygu'r Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru wedi darganfod bod y mwyafrif o gleifion yn hapus gyda'r gofal y maen nhw'n ei dderbyn, ac mae yna ymroddiad cyffredinol gan staff i ddarparu gwasanaethau o safon uchel.

Er hyn, mae adroddiad blynyddol Arolygiaeth Iechyd Cymru yn amlygu nifer o bryderon cyffredin sy'n golygu nad yw'r corff yn gallu bod yn siŵr bod pawb yn derbyn gofal diogel ac effeithiol.

Yn benodol, fe wnaeth yr adroddiad ddarganfod bod cofnodion staff yn "anghyson".

Roedd diffyg staff ledled Cymru hefyd yn golygu "nad oedd yna ddigon o staff gyda'r sgiliau a'r wybodaeth gywir i gyfarfod anghenion pawb pob tro", ac nad oedd pob aelod o staff yn gwybod y dulliau cywir i gadw a defnyddio meddyginiaeth.

Mewn gofal iechyd meddwl, fe wnaeth yr arolygiaeth adnabod pryderon cyffredin ynglŷn â niferoedd staff, hyfforddiant a diffyg gweithgareddau i gleifion.

Ysbytai preifat

Mae'r adroddiad hefyd yn amlygu pryderon difrifol am safon y gofal sy'n cael ei ddarparu mewn rhai ysbytai preifat a chlinigau yng Nghymru.

O 26 ymweliad â chanolfannau iechyd preifat, fe gafodd pryderon sylweddol eu canfod ar 10 achlysur.

Fe wnaeth yr adroddiad ddarganfod hefyd bod dros tri-chwarter y gwasanaethau iechyd preifat gafod ymweliad angen dangos gwelliant yn eu rheolaeth a'u llywodraethiant.

Roedd angen i dri-chwarter wneud gwelliannau i sicrhau gofal diogel ac effeithiol, ac roedd angen i'r un ffigwr wneud gwelliannau i'w adeiladau.

Ond fe wnaeth yr adroddiad hefyd amlygu arfer da yn y sector breifat, gyda staff yn darparu lefel uchel o ofal ac yn gallu treulio "amser sylweddol yn delio ag anghenion cleifion penodol".

Ffynhonnell y llun, Science Photo Library

Yn trafod ei pherfformiad ei hun, mae'r arolygiaeth yn dweud ei bod wedi cynyddu ei phresenoldeb a'i amlygrwydd yn y Gwasanaeth Iechyd yn sylweddol, gan gynnal mwy o arolygiadau yn ystod blwyddyn mae ei phrif weithredwr Dr Kate Chamberlain yn disgrifio fel "blwyddyn anodd i wasanaethau iechyd yng Nghymru".

Mae'r arolygiaeth wedi cael ei beirniadu yn y misoedd diwethaf yn dilyn sgandal ward iechyd meddwl Tawel Fan yn Ysbyty Glan Clwyd.

Fe wnaeth Dr Chamberlain ymddiheuro ym mis Mai ar ôl cyfaddef bod yr arolygiaeth wedi methu ag ymateb i bryderon yn ddigon cynnar.