Cynnydd yng nghostau goramser plismyn

  • Cyhoeddwyd
Heddluoedd CymruFfynhonnell y llun, Heddluoedd

Bu cynnydd sylweddol yn y taliadau goramser a roddwyd i blismyn a staff eraill heddluoedd Cymru dros y flwyddyn ddiwethaf.

Roedd y bil i'r pedwar heddlu yng Nghymru yn £16.9 miliwn yn 2014/15 o'i gymharu â bron £12m y flwyddyn flaenorol.

Roedd cost uchel plismona Uwchgynhadledd NATO yng Nghasnewydd ym mis Medi'r llynedd yn gyfrifol am y rhan fwyaf o'r cynnydd.

Ond fe welodd heddluoedd Gogledd Cymru a Dyfed Powys - nad oedd yn uniongyrchol gysylltiedig â phlismona Uwchgynhadledd NATO - hefyd gynnydd yn eu taliadau goramser.

Daeth y ffigyrau i law'r BBC yn dilyn cais o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth gan BBC Radio 5Live.

Fe welodd Heddlu Gwent - oedd hefyd yn rhannol gyfrifol am blismona NATO - gynnydd o 40% yn eu bil taliadau goramser.

Aeth bil Heddlu Dyfed Powys i fyny o £1.85m yn 2013/14 i £2.46m - cynnydd o 33% - gyda bil Heddlu Gogledd Cymru'n cynyddu o 12% i £3.28m.

Wrth ymateb i'r ffigyrau dywedodd llefarydd ar ran Heddlu De Cymru:

"Roedd y cynnydd yn y taliadau goramser yn £3.2 miliwn. Roedd cost goramser plismona NATO yn £2.8m, gyda'r gweddill yn dod oherwydd plismona digwyddiadau arbennig a gwaith ar y cyd gyda heddluoedd eraill ac roedd incwm gan drefnwyr rhai o'r digwyddiadau yna a heddluoedd eraill yn talu peth o'r gost.

"Roedd ymgyrch plismona NATO yn cynnwys 9,500 o heddweision ar draws y DU gan gynnwys 1,500 o Heddlu De Cymru.

"Oherwydd natur argyfwng gwasanaeth yr heddlu mae angen i'n staff weithio goramser ar adegau er mwyn ymateb yn effeithiol i ddigwyddiadau."