Cadair esmwyth, lori a charafán

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae digon o bethau i dynnu sylw ar y maes ym Meifod

Mae Prifwyl Maldwyn a'r Gororau wedi cyrraedd yr hanner ffordd - tybed beth sydd wedi mynd â'ch bryd chi hyd yma? Mae Arwel 'Rocet' Jones wedi bod yn rhannu rhai o'i uchafbwyntiau hefo Cymru Fyw.

Os ydych chi'n darllen hwn tua chanol wythnos, dyma i chi fy argraffiadau i o ddechrau'r wythnos o bethau na fyddwn i am fynd adref heb eu gweld.

Cerfluniau a chadeiriau esmwyth

Allai'm dychmygu enghraifft well o 'sefydliad' sydd wedi datblygu i ddiwallu syched parhaus y cyfryngau cyfredol am 'gynnwys' na'r Eisteddfod Genedlaethol.

O fod yn ddau ddyn mewn siwmper yn cuddio tu ôl i fwrdd hir ym mhen draw pabell damp mae'r Eisteddfod wedi datblygu, mewn byr o dro, i fod yn Ŵyl Go Iawn.

Disgrifiad o’r llun,
Mae digon o lefydd i Eisteddfodwyr roi eu traed fyny

Mae pob stondin gwerth ei halen yn cynnig ei rhaglen ei hun o weithgareddau ac yn gweithio'n galed i'ch tynnu i mewn.

Mae hyd yn oed y maes ei hun am ymuno yn yr hwyl.

Rhan fawr o hynny yw'r baneri a'r llwyfannau a'r bar. Ond hefyd y cerfluniau - eleni mae trŵp o epaod lliwgar yn ymweld - tynnwch eich llun efo nhw, anweswch nhw, peidiwch â cherdded heibio. Ewch wedyn i chwilio am y ddrysfa, y ci, cysgodion yr orsedd, car a'r garafán - y cyfan o gwmpas y Tŷ Gwerin.

A'r thema newydd eleni - cadeiriau cyfforddus. Ar ben fy rhestr i mae Caffi'r Theatrau (a choffi am 'gyfraniad') a'r Gornel Ddarllen. Peidiwch â cherdded heibio. Cymerwch bum munud, eisteddwch i lawr, darllenwch lyfr neu gymrwch nap!

Does dim 'pwrpas' i lawer o'r pethau hyn (hynny yw 'pwrpas' yn iaith cyfrifydd), ond mae gwerth iddyn nhw i bawb arall. Dyma sy'n rhoi lliw, a sŵn, a hwyl i'r cyfan a 'chynnwys' cyson i'r myrdd o gyfryngau newydd.

Lle Gwyddoniaeth

Disgrifiad o’r llun,
Mae pob math o greaduriaid yn aros amdanoch chi yn y Babell Wyddoniaeth

Fyddwch chi wedi bod neu fyddwch chi ddim. Lle felly ydy'r Lle Gwyddoniaeth. Os ydych chi'n un o'r rhai sydd ddim yn arfer troi i mewn, ewch da chi. Does nunlle gwell i ladd awr neu chwech, yn enwedig os oes gennych chi blant.

Digon o bethau i'w dysgu a'u gwneud. Cyfle i wneud melinau gwynt, lampiau, adeiladu pontydd, chwarae efo lego a chlai (i bwrpas), i redeg robots ar wyneb planedau pellennig, i ddysgu am y dechnoleg ddiweddaraf sy'n helpu i drechu Alzheimer. A thu ôl i lawer ohono mae cyfle hefyd i ddysgu am dechnoleg celfyddyd.

Ddechrau'r wythnos roedd Ensemble Cymru'n cyfareddu'r dorf â'u chwarae ac yn eu haddysgu ynglŷn â sut oedd technoleg eu hofferynnau'n gweithio i greu seiniau hyfryd. Galwch heibio.

Lori wartheg fawr a charafán fechan fach

Er cystal ydy'r Lle Celf (a dydw i ddim yn mwynhau bob blwyddyn), peidiwch â gadael heb fwrw golwg i'r dde a'r chwith ar y ffordd allan. Ar y naill ochr mae yna lori wartheg fawr ac ar y llall y garafán leiaf erioed. Mynnwch olwg ar y ddwy.

Yn y lori mae yna arddangosfa hyfryd ar y canu plygain. Tywyllwch dudew, trac sain o synau cyntefig gwasanaeth Plygain go iawn ac 11 o ganhwyllau'n llosgi. Cymrwch funud i fyfyrio. Mae'n werth chweil. Ac onid ydy 11 o ganhwyllau'n rhif od? 12 disgybl namyn Jiwdas efallai? Ond efallai bod gan rywun esboniad arall.

Wrth gerdded y maes gwyliwch yn ofalus ac efallai y gwelwch chi gip ar Y Person Lliwgar, ac os gwelwch chi un efallai y gwelwch chi un arall, ac os gwelwch chi nhw unwaith efallai y gwelwch chi nhw ddwywaith. Maen nhw fel bodau arallfydol yn cerdded yn ein plith ni, yn weledig ond eto'n anweledig. Mae gan y wraig wallt gwyrdd llachar, sgarff felen lachar, dillad pinc a sgidiau oren llachar. Does gan y gŵr ddim cymaint o wallt ond mae ganddo ddillad coch - llachar!

Unwaith wnewch chi sylwi arnyn nhw maen nhw'n siŵr o'ch cyfareddu. Dilynwch nhw. O'u dilyn fe a'n nhw â chi i'r garafán fechan wrth ddrws y Lle Celf. Rhan deithiol o Amgueddfa Gerfluniau Andrew Logan, Aberriw, ydy hi. Ac mae hi a nhw werth pum munud o'ch amser chi.

Ond peidiwch mentro i mewn - rhag ofn.

Disgrifiad o’r llun,
Y garafán fach y tu allan i'r Lle Celf

Glampio

Ar eich ffordd adref, waeth pa mor flinedig ydych chi, mynnwch droi o'r maes parcio i'r maes carafanau ac o'r maes carafanau i'r maes pebyll teuluol. Ar y dde yn fanno, wrth gyrraedd y maes pebyll, fe welwch, y tu ôl i ffens uchel, uchel, nifer o gorynnod mawr gwyn yn garfannau cymesur gyda dau lygad mawr crwn yn syllu ac yn martsio i'r un cyfeiriad.

Mae nhw fel golygfa allan o War of the Worlds neu Gwantanamo. Hon yw'r gornel glampio. Y tu ôl i'r muriau uchel hyn mae'r dyfodol. Mae'n werth cael cip. Wn i ddim pam fod angen y fath ffensys i'w cadw nhw a'u trigolion rhag pawb arall chwaith? Lle rhyfedd ydy'r dyfodol!

Ffynhonnell y llun, Arall
Disgrifiad o’r llun,
Arwel 'Rocet' Jones yn mwynhau ar y maes