Gostyngiad marwolaethau ar y ffyrdd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw cerddwr yn dilyn gwrthdrawiad gyda char ar un o strydoedd Abertawe'r llynedd.

Mae'r nifer o bobl gafodd eu lladd neu eu hanafu wrth gerdded ar ffyrdd Cymru wedi gostwng i'w lefel isaf ers 35 o flynyddoedd.

Cafodd 992 digwyddiad eu cofnodi yn 2014 - y tro cyntaf i'r ffigwr ddisgyn yn is na 1,000 - gyda'r 13 marwolaeth gafodd eu cofnodi yn is nag ar unrhyw gyfnod arall ers dechrau cadw cofnod o farwolaethau yn 1979.

Mae ffigyrau Llywodraeth Cymru yn dangos fod gostyngiad cyson wedi bod ers hynny, pan roedd 103 o bobl wedi marw wrth gerdded ar y ffyrdd, gyda bron i 3,000 yn dioddef anafiadau.

Mae elusen diogelwch ar y ffyrdd, Brake, wedi croesawu'r ffigurau ond yn galw am fwy o waith i ddiogelu creddwyr.

"Mae'n rhaid i ni gyd chwarae ein rhan i sicrhau fod y patrwm yma'n parhau gan fod un farwolaeth ar ein ffyrdd yn un yn ormod", meddai llefarydd Brake Dave Nichols.

"Mae'n rhaid i Gynulliad Cymru ac awdurdodau lleol fuddsoddi mewn isadeiledd, gan wella ein ffyrdd i gerddwyr a beicwyr gan eu gwahanu rhag traffig a gweithredu cyfyngderau 20mya, tra'n blaenoriaethu plismona'r ffyrdd i atal drwgweithredwyr.

"Rydym yn nodi fod, yn wahanol i weddill y DU, gan Gymru dargedau gostwng dioddefwyr. Ers i'r rhain ddod i ben yn 2010 mae'r niferoedd sydd wedi dioddef wedi cynyddu drwy weddill y DU."

Anafiadau i blant

Mae'r ffigurau hefyd yn dangos, am yr ail flwyddyn yn olynol, fod nifer y plant oedd wedi dioddef anafiadau difrifol wedi cynyddu.

Cafodd 73 o blant o dan 15 oed eu hanafu'n ddifrifol ar y ffyrdd yng Nghymru yn 2014, sydd yn gynnydd o'r 63 yn 2013 a'r 53 yn 2012, ond nid oes marwolaeth wedi bod ymysg yr oedran yma ers 2011.

Mae'r elusen diogelwch i gerddwyr ar y ffyrdd Living Streets Wales yn dweud fod anafiadau i blant ar y ffyrdd "yn drist a phryderus iawn".

Dywedodd Rachel Maycock o'r elusen: "Rwy'n gobeithio'n fawr nad yw hyn yn ddechrau ar batrwm fydd yn cynyddu.

"Er ei fod yn beth da i weld gostyngiad yn nifer y marwolaethau cyffredinol, mae'n rhaid i ni beidio â chanolbwyntio ar y ffaith fod nifer y plant sy'n dioddef anafiadau'n cynyddu.

"Mae prysurdeb tu allan i giatiau ysgolion a thraffig trwm yn gysylltiedig â theithiau i ysgolion yn gyfrifol am berygl ffyrdd i blant.

"Rydym hefyd yn gwybod fod ofn traffig yn atal plant rhag cerdded i'r ysgol a bod yn gorfforol brysur. Mae'n rhaid i'r llywodraeth gymryd camau i wneud teithiau i'r ysgol yn fwy diogel a hybu mwy o blant i gerdded."

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Rydym wedi ymrwymo i wella diogelwch ar y ffyrdd a gostwng nifer y dioddefwyr yng Nghymru drwy ystod eang o fesurau gan gynnwys gweithredu, addysgu ac isadeiledd."