Cwestiynau am amserlen Cyngor Powys i ddiwygio gofal yn y cartref

Cyhoeddwyd

Mae arolygwyr wedi cwestiynu amserlen Cyngor Powys ar gyfer gwella gwasanaethau cymdeithasol y sir wedi methiant ymgais yr awdurdod i newid y drefn o gomisiynu gofal yn y cartref yn 2014.

Mae'r Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) yn nodi bod nifer o'r newidiadau sydd wedi'u cyflwyno ers hynny wedi bod yn llwyddiannus, ac mae'r cyngor yn dweud bod hynny'n "gam positif".

Ond mae'r arolygiaeth yn nodi bod y cyngor "bellach yn wynebu her i sefydlu gwasanaethau cynaliadwy a fydd yn bodloni anghenion y bobl a'r cymunedau yn y dyfodol."

Cyfeiriodd yr Arolygiaeth at y pryderon a fu am y trefniadau a gyflwynwyd yn 2014 a gafodd "effaith niweidiol ar ofal a chymorth pobl".

Roedd y newidiadau'n golygu bod 30 o gyflenwyr wedi eu torri i bedwar, proses a gafodd ei beirniadu'n hallt mewn adroddiad

Mae cytundebau gyda'r ddau brif ddarparwr, un yn y gogledd ac un yn y de, bellach wedi cael eu diddymu, ac mae trydydd contractwr wedi tynnu'n ôl. Ataliwyd y fframwaith contractio yn ne'r sir,

Mae'r cyngor wedi ail-ddechrau darparu peth o'r gofal cartref ei hun. Nododd yr arolygiaeth fod y newid hwn "wedi ei gydlynu a'i reoli'n dda gan y cyngor" ac roedd yna "welliant i ansawdd y gofal sydd bellach yn cael ei ddarparu o gymharu â'r llynedd".

'Amserlen drom ac uchelgeisiol iawn'

Mae'r adroddiad yn sôn am brofiadau teuluoedd: "Dywedodd un perthynas wrthym ei bod wedi byw gyda'r gwewyr meddwl ynglŷn â diogelwch ei mam, ond ei bod bellach yn gallu ymlacio a mynd i weithio oherwydd ei bod yn hyderus ynglŷn â dibynadwyedd y darparwyr gofal ac yn gwybod y byddai'r asiantaeth yn cysylltu â hi pe byddai unrhyw broblemau."

"Mae ardal Powys yn wynebu amserlen drom ac uchelgeisiol iawn er mwyn moderneiddio'r gwasanaethau cymdeithasol, ac mae methiant fframwaith comisiynu'r gwasanaeth gofal cartref wedi gwneud hyn yn anos. Mae'r rhagolygon felly'n ansicr, ac mae cwestiynau o hyd ynglŷn â'r trefniadau ar gyfer y dyfodol..."

"Fodd bynnag, mae arwyddion bod pethau'n gwella, ac mae'r cyngor yn gweithredu'r argymhellion yn adroddiad y Sefydliad Gofal Cyhoeddus, gan gynnwys datblygu pecyn cymorth comisiynu ar gyfer pob aelod o staff."

Dywedodd y cyngor fod yr adroddiad yn cydnabod bod "cynnydd sylweddol" wedi ei wneud.