Ateb y Galw: Manon Rhys

Cyhoeddwyd

Enillydd y Goron Eisteddfod Genedlaethol Meifod, 2015, sy'n Ateb y Galw yr wythnos yma - Manon Rhys. Cafodd Manon ei henwebu gan Ffion Hague yr wythnos diwethaf.

Beth ydi dy atgof cyntaf?

Teimlo sachaid teganau Santa ar fy ngwely.

Pwy oeddet ti'n ei ffansio pan yn ieuengach?

Leonard Cohen, Bruce Springsteen, Johnny Cash, Don Williams - ac eraill!

Beth oedd y digwyddiad a gododd y mwya' o gywilydd arnat ti erioed?

Mae arnaf ormod o gywilydd i'w arddel.

Disgrifiad o’r llun,
Manon gyda'i gŵr, y cyn-Archdderwydd, T. James Jones pan enillodd hi'r Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Wrecsam 2011

Pryd oedd y tro diwethaf i ti grio?

Oes gen ti unrhyw arferion drwg?

Oes, digonedd.

Dy hoff ddinas yn y byd?

Dulyn.

Y noson orau i ti ei chael erioed?

Nos Lun, Awst 3, 2015 - dathliad gyda theulu a ffrindiau mewn adlen gyfyng.

Oes gen ti datŵ?

Nagoes, dim eto.

Beth yw dy hoff lyfr?

'Ble mae'r hwyaden?' (Geiriadur y Plant.)

Pa ddilledyn fyddet ti'n methu byw hebddo?

Gallwn fyw heb fy nghot law ond mae'n gwneud bywyd yn haws.

Disgrifiad o’r llun,
Yn ffodus i Manon, doedd dim angen y got law yn aml yn Eisteddfod Meifod

Beth oedd y ffilm ddiwethaf welaist di?

'Frozen'.

Dy hoff albwm?

'Goreuon Bryn Fôn' - sy'n cynnwys rhai o ganeuon mawr Sbardun.

Cwrs cyntaf, prif gwrs a phwdin - beth fyddi di'n ei ddewis?

Mae fy newis o fwyd yn eang - 'mond iddo fod yn llysieuol.

Pa un sydd orau, anfon neges tecst neu ffonio?

Neges destun - oherwydd nam ar fy nghlyw.

Pe taset yn gallu bod yn rhywun arall am ddiwrnod, pwy fyddai fo/hi?

Nicola Sturgeon.

Pwy sy'n Ateb y Galw yr wythnos nesaf?

Tony Bianchi

Disgrifiad o’r llun,
Dathlu'r goron mewn adlen

Pynciau Cysylltiedig