Ystyried dirwy am beidio ailgylchu

Cyhoeddwyd

Mae'n bosib bod angen rhoi pwerau i gynghorau roi dirwyon i bobl sydd ddim yn ailgylchu er mwyn cyrraedd targedau erbyn 2050, yn ôl y corff sy'n cynrychioli cynghorau.

Mae'r llywodraeth wedi gosod targed i gynghorau greu dim gwastraff i fynd i dirlenwi erbyn 2050.

Mae ffigyrau newydd yn dangos bod Cymru'n ailgylchu mwy nag erioed o'r blaen, gyda 56% o wastraff yn cael ei ailddefnyddio, ailgylchu neu gompostio.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru eu bod yn hapus i drafod y syniad.

Addysgu

Mae cynghorau dan bwysau i atal gwastraff rhag cael ei yrru i safleoedd tirlenwi - ac maen nhw'n anelu at darged o 0% erbyn 2050.

Dywedodd llefarydd ar ran Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru eu bod yn ystyried gofyn am rymoedd newydd i gyrraedd y nod.

Ffynhonnell y llun, Science Photo Library

Yn ôl y Cynghorydd Andrew Morgan, sydd hefyd yn arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf, mae tua 20-30% o bobl sy'n gwrthod ailgylchu eu gwastraff yn yr ardal.

"Mae yna leiafrif bychan sy'n gwrthod ailgylchu, hyd yn oed ar ôl i ni siarad â nhw," meddai.

"Mae angen i ni addysgu pobl cymaint â phosib, ceisio eu perswadio, ond mae'n bosib yn y dyfodol bydd llywodraeth leol yn gofyn am rymoedd i ddirwyo, os yw'r llywodraeth am i ni gyrraedd ein targedau."

Fe wnaeth Mr Morgan gyfaddef na fyddai'r syniad "yn un poblogaidd gyda rhai".

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r llywodraeth am leihau faint o wastraff sy'n mynd i safleoedd tirlenwi

Ailgylchu 56% o wastraff

Yn ôl y ffigyrau diweddaraf, mae 56% o wastraff wedi ei ailgylchu yng Nghymru yn 2014/15, cynnydd o 2% o'i gymharu â'r ffigyrau blaenorol, a 4% yn uwch na'r targed statudol o 52%.

Dywedodd y Gweinidog Cyfoeth Naturiol, Carl Sargeant: "Mae awdurdodau lleol wedi gweithio'n galed i annog trigolion i ailgylchu fwy ac mae'n edrych yn debyg bod hyn yn gwneud gwahaniaeth."

Fe wnaeth Mr Sargeant hefyd groesawu ffigyrau sy'n dangos bod llai o wastraff na ellir ei ailgylchu yn cael ei gynhyrchu - 47 kilogram y person yn ystod chwarter Ionawr i Fawrth 2015.

Er hynny, eglurodd bod rhagor o waith i'w wneud er mwyn cyrraedd y nod o ailgylchu'r holl wastraff.

"Rydym am barhau i weithio gydag awdurdodau lleol i wella'u perfformiad a'u helpu i leihau costau. Dim ond trwy weithio gyda'n gilydd y gallwn ddal ati i wneud Cymru'n arweinydd byd yn y maes ailgylchu."

Grymoedd cryfach?

Mae cynghorau yn wynebu dirwyon os nad ydyn nhw'n cyrraedd targedau ailgylchu. Targed 2015/16 yw 58%, ond fe fydd hynny yn codi i 100% erbyn 2050.

Mae Lloegr, Yr Alban a Gogledd Iwerddon yn ailgylchu tua 45%, y targed Ewropeaidd yw 50%.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Mae'r mwyafrif o bobl yn ailgylchu eu gwastraff yn gyfrifol, ond mae rhai yn peidio ailgylchu.

"Mae cael gwared â gwastraff yn fwy costus na ailgylchu, ac yn costio awdurdodau lleol arian a allai gael ei ddefnyddio ar wasanaethau eraill.

"Eisoes mae gan awdurdodau lleol rymoedd i orfodi pobl i roi'r gwastraff cywir yn y bin cywir, ac mae ganddynt yr hawl i roi dirwyon os yw pobl yn methu a gwneud hynny.

"Fodd bynnag fe fyddwn yn hapus i drafod hyn ymhellach gyda'r awdurdodau lleol i weld a oes angen darparu grymoedd cryfach."

Straeon perthnasol