Marwolaethau ffyrdd: Cynnydd ymysg yr ifanc

Cyhoeddwyd

Mae nifer y bobl ifanc gafodd eu lladd neu eu hanafu'n ddifrifol ar ffyrdd Cymru wedi cynyddu 8% yn y flwyddyn ddiwethaf.

Roedd 272 o achosion o pan gafodd pobl ifanc eu hanafu neu eu lladd yn 2014, yn cynnwys 22 o farwolaethau, sydd yn gynnydd o 253 o achosion o'r flwyddyn flaenorol.

Galwodd yr elusen diogelwch ffyrdd Brake am fwy o hyfforddi i yrrwyr newydd, gan ddweud eu bod yn "fwy tebygol o gymryd risgiau".

Dywedodd Llywodraeth Cymru ei fod wedi ei ymrwymo i wella diogelwch ffyrdd drwy addysg, peirianeg a rheoleiddio.

Yn ôl adroddiad gan y llywodraeth, roedd 18% o farwolaethau ar y ffyrdd ymysg pobl ifanc 16-24 oed rhwng 2010 a 2014, ac roedd bron i hanner yr achosion (46%) pan anafwyd pobl ifanc rhwng 16 -19 wedi digwydd pan roedd y bobl hynny mewn cerbydau gyda'u cyfoedion.

Ym mis Mawrth bu farw pedwar o bobl, yn cynnwys tri o bobl ifanc yn eu harddegau, mewn damwain ar ffordd yr A470 ym Mhowys.

Buddsoddiad

Er bod y ffigurau yn ostyngiad o 31% ar gyfartaledd 2004-08, mae Llywodraeth Cymru am weld y ffigwr yn gostwng i 40% yn is erbyn 2020. Mae'n buddsoddi £6m mewn cynlluniau i wella diogelwch ffyrdd yn 2015-16.

Dywedodd Dave Nichols o elusen Brake fod yr elusen am weld pobl ifanc yn derbyn trwyddedau gyrru gam wrth gam, gan ddysgu gyrru dros gyfnod penodol o amser gyda chyfyngderau'n cael eu gosod unwaith yr oedd pobl ifanc wedi pasio eu prawf gyrru.

"Mae hyn yn galluogi pobl i fagu profiad yn raddol, gan fod yn llai agored i risgiau uchel, fel gyrru'n ystod y nos", meddai.

"Mae trwyddedu gam wrth gam yn bodoli mewn llawer o wledydd, lle mae wedi cael ei brofi fel modd o ostwng nifer y damweiniau ymysg pobl ifanc."

Dywedodd Chris Hume, o bartneriaeth lleihau anafiadau ffyrdd Cymru GanBwyll, y gallai defnyddio systemau "blychau du", sydd yn mesur cyflymder cerbydau, ostwng nifer y bobl sydd yn dioddef anafiadau neu'n cael eu lladd ar y ffyrdd drwy wneud i yrrwyr fod yn fwy ymwybodol o'u gyrru, gan ostwng costau yswiriant cerbydau.