O'r gorllewin i'r Dwyrain Pell

Cyhoeddwyd

Aled Griffiths yw prif ddadansoddwr perfformiad (head performance analyst) clwb rygbi'r Kobelco Steelers yn y 'Top League' yn Siapan.

Yn 26 mlwydd oed, ac yn wreiddiol o Gaerfyrddin, mae bellach yn byw gyda'i wraig yn ninas Kobe rhyw hanner awr o Osaka.

Dywed rhywfaint am dy waith yn y Dwyrain Pell.

Prif bwrpas y swydd yw edrych yn fanwl ar ein perfformiadau fel tîm ac unigolion yn y gemau ac wrth ymarfer, paratoi cyflwyniadau ar ein gwrthwynebwyr er mwyn datblygu cynlluniau i geisio ennill y gêm, a hefyd edrych ar gryfderau a gwendidau dyfarnwyr yn y gynghrair.

Yn ystod yr wythnos cyn gêm fe fydda i'n gosod blaenoriaethau i'r sesiynau ymarfer gyda'r tîm hyfforddi er mwyn gweithredu'r cynlluniau am y gêm sydd i ddod.

Fy nyletswydd i ydi casglu'r wybodaeth i fesur perfformiad a'i throsglwyddo mewn ffordd ddealladwy drwy ddefnyddio ystadegau a chlipiau fideo - llawer mwy na just dangos y ceisiau a'r sgôr!

Disgrifiad o’r llun,
Chwaraewyr a staff y Kobelco Steelers yn ystod un o'r sesiynau ymarfer

Sut ges ti'r swydd?

O'n i wedi bod yn gweithio gyda Chaerfaddon yn yr 'Aviva Premiership' am bedair tymor ac yn ystod fy amser yno ges i'r cyfle i weithio gyda sawl hyfforddwr rhyngwladol.

Un diwrnod fe wnaeth Gary Gold (cyn-hyfforddwr Caerfaddon a De Affrica) gysylltu a gofyn a fydde diddordeb 'da fi mynd i Siapan i weithio gyda fe eto.

'Roedd e'n gynnig rhy dda i droi lawr - y cyfle i brofi diwylliant, gwlad, iaith a ffordd o fyw hollol wahanol. Felly nes i adael Caerfaddon ac ymuno gyda Kobelco Steelers ym mis Gorffennaf y llynedd yn barod i ddechrau'r tymor mis Medi.

Fe wnaethon ni orffen y tymor ar frig y gynghrair ond colli yn rownd gynderfynol y play-offs. Cyfle i fynd un cam yn well eleni!

Dyweda rhywfaint am dy amser gyda Chaerfaddon.

Daeth y cyfle i weithio yno yn ystod fy nhrydedd flwyddyn yn y brifysgol pan weles i hysbyseb ar ei gwefan nhw'n cynnig 'internship' gyda'r adran ddadansoddi.

Ar y pryd, 'roedd 'na sôn fod Syr Ian McGeechan yn mynd i ymuno gyda'r clwb, felly 'roedd hynny'n gymhelliant i geisio am yr 'internship' heb sôn am y datblygiadau cyffrous arall oedd yn digwydd yno ar y pryd.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Mae Aled yn dal i gadw mewn cysylltiad gyda nifer o chwaraewyr Caerfaddon, gan gynnwys yr asgellwr Matt Banahan (canol).

Felly nes i anfon cais i mewn ac, ar ôl proses o gyfweliadau, fues i'n llwyddiannus. Erbyn mis Medi 2010, ro'n i'n gweithio gyda rhai o hyfforddwyr a chwaraewyr gorau'r byd.

Mae gen i atgofion melys o'r pedair blynedd fues i gyda Chaerfaddon, lle ges i'r cyfle i deithio o amgylch Ewrop ar gyfer gemau Cwpan Heineken a'r Cwpan Her.

Wyt ti'n mwynhau byw yn Siapan? Beth yw'r pethau gorau/gwaethaf am fyw yno?

Mae Siapan yn le ffantastig. Mae'n le mor wahanol i gymharu â rhan fwyaf o wledydd y byd. Bob diwrnod, naill ai yn fy ngwaith neu wrth deithio'r wlad gyda fy ngwraig, 'dyn ni'n cael profiadau newydd a sialensiau gwahanol sydd yn ein gwneud ni'n gyfoethocach fel pobl.

Mae'r bobl yma mor gyfeillgar a'r safon byw yn anhygoel. Mae'r ffordd o fyw yn teimlo'n hollol saff - does dim sôn am unrhyw drais neu ddrwgdeimlad hyd yn oed mewn dinas fel Tokyo lle mae 'na 13 miliwn yn byw.

Mae Siapan naw awr o flaen Cymru, felly mae hwnna'n gallu bod ychydig yn rhwystredig pan fi'n ceisio cysylltu gyda theulu a ffrindiau gartref. Wedi dweud hynny, byddwn ni ddim yn newid dim, mae fy ngwraig a minnau'n hapus iawn yma.

Beth fyddi di'n ei wneud yn ystod Cwpan Rygbi'r Byd?

Yn anffodus, bydd ein tymor ni wedi dechrau erbyn hynny, felly bydd gen i ddim cyfle i ddod gartref i fynd i unrhyw un o'r gemau, sydd yn siomedig.

Ond er gwaethaf y gwahaniaeth amser, byddai'n sicr yn aros i fyny hyd at oriau man y bore i wylio gymaint o gemau â phosib - yn bennaf i gefnogi Cymru ond mae gen i ddiddordeb yng nghanlyniadau a pherfformiadau sawl tîm fydd yn cymryd rhan.

Disgrifiad o’r llun,
Chwaraeodd Shane Williams dros Mitsubishi Dynaboars yn Siapan ar ôl ymddeol o rygbi rhyngwladol.

Beth yw dy obeithion am y dyfodol?

Y nod yw ehangu fy mhrofiadau mewn cymaint o ffyrdd ag sy'n bosib. Byddai'r cyfle i weithio yn Hemisffer y De gydag un o dimau'r 'Super XV' (neu 'Super 18' yn y dyfodol) yn wych. Yr uchelgais wedyn fyddai symud ymlaen i weithio ar y llwyfan rhyngwladol.

Bydd Aled yn cyfrannu i Cymru Fyw yn achlysurol yn ystod Cwpan Rygbi'r Byd sy'n cychwyn fis nesaf.