Osgoi carchar am droseddau rhyw

Cyhoeddwyd

Mae llanc wedi osgoi cyfnod yn y carchar ar ôl pledio'n euog i droseddau rhyw.

Roedd Paul Lawrenson, 19 oed o Bengwern, Llangollen, wedi cyfaddef tri chyhuddiad o weithgaredd rhyw gyda phlentyn.

Roedd wedi cyffwrdd y ferch yn amhriodol er gwaethaf ei phrotestiadau.

Fe ddigwyddodd rhai o'r digwyddiadau mewn parc gwledig, lle ddywedodd bargyfreithiwr yr erlyniad, Elen Owen, bod y ferch wedi ei gwthio yn erbyn coeden.

Dywedodd y Barnwr Niclas Parry, wrth ddedfrydu Lawrenson yn Llys y Goron Yr Wyddgrug trwy gyswllt fideo o Lys y Goron Caerdydd: "Nid oes amheuaeth, 'doedd gennych chi ddim caniatâd i ymddwyn yn y ffordd yma.

"Ond mae 'na nifer o faterion sy'n gwneud yr achos yma yn un wirioneddol eithriadol."

"Roedd y ferch yn iau na 15 oed ar y pryd, ond roeddech chi ei hun yn llai 'na 17 oed.

"Rwyf yn gwbl fodlon ar ôl darllen yr adroddiadau ar y pryd nad oeddech yn deall yn llawn neu'n gwerthfawrogi pwysigrwydd y cysyniad o 'ganiatâd i weithgaredd rhyw'.

"Rwyf yr un mor fodlon eich bod bellach yn deall pwysigrwydd hynny mewn bywyd.

"Yr wyf yn derbyn eich bod yn edifar ac yn pryderu am yr hyn rydych wedi ei wneud i'ch dioddefwr."

Risg yn isel

Dywedodd y barnwr fod y risg ohono'n ail-droseddu yn isel, ac mae wedi symud ymlaen â'i fywyd, roedd y barnwr hefyd wedi derbyn llythyr o eirda "eithriadol o gadarnhaol" am y diffynnydd.

Nid oedd gan Lawrenson unrhyw euogfarnau blaenorol, ac ar ôl asesiad gofalus nid oedd unrhyw awgrym ei fod yn berygl i ferched ifanc.

O ystyried y cyfan penderfynodd y barnwr bod gorchymyn cymunedol o ddwy flynedd yn ddedfryd briodol.

Cafodd ei roi dan oruchwyliaeth am ddwy flynedd ac fe'i gorchmynnwyd i gofrestru fel troseddwr rhyw am bum mlynedd.

Cafodd hefyd ei wahardd rhag mynd at y dioddefwr am bum mlynedd.