Criw'r 'Mimosa' yn gadael y Wladfa

  • Cyhoeddwyd
Golygfeydd godidog Patagonia wedi codi argraff ar bawb
Disgrifiad o’r llun,
Golygfeydd godidog Patagonia wedi codi argraff ar bawb

Mae cynhyrchiad Theatr Ieuenctid Clwyd Theatr Cymru o sioe gerdd 'Mimosa' wedi bod yn perfformio ym Mhatagonia.

Mae rhai o aelodau Theatr Ieuenctid yr Urdd yn y cast, a maen nhw wedi bod yn rhannu eu profiadau am ddechrau'r daith eisioes ar Cymru Fyw, ond nawr, hanes trwch eu taith i Dde America. Dyma'u dyddiadur:

Profiad emosiynol

Perfformio ym Mhorth Madryn - am gyfle gwych. Ymwelon yn y bore â'r Bae Newydd i wylio morfilod - yna symud ymlaen i ddinas Borth Madryn i ymweld â'r ogofau a gynigodd gysgod i'r fintai gyntaf o Gymru. Cawsom y cyfle i ganu 'Anthem Patagonia' ger yr ogofau - profiad a fydd yn aros yn ein calonnau am byth.

Disgrifiad,

"Cawsom y cyfle i ganu 'Anthem Patagonia' ger yr ogofau - profiad a fydd yn aros yn ein calonnau am byth."

Roedd y perfformiad y noson honno yn hollol emosiynol wrth i'r gynulleidfa a'r criw deimlo holl emosiynau'r daith. Yn sicr roedd perfformio ym Mhorth Madryn wedi i ni ymweld â'r ogofau yn rhoi gwedd newydd i'r perfformiad.

Hen Wlad fy Nhadau

Yna, y diwrnod wedyn, Y Gaiman. Pentref Cymreig ei naws, llawn hanes ac ysbrydoliaeth. Cawsom gyfle i ymweld â'r amgueddfa cyn perfformio yn y nos. Yn yr amgueddfa roedd haearn smwddio William Jones a nifer o eiddo eraill y fintai gyntaf. Roedd y Gimnasio yn y Gaiman yn enfawr a chawsom gynulleidfa lawn yn gwylio'r perfformiad.

Dangosodd yr adborth yn dilyn y perfformiad pa mor bwysig yw'r daith yma, nid yn unig i ni, ond hefyd i aelodau'r gymdeithas Gymraeg yn Gaiman. Wedi'r perfformiad cawsom Asado - bwyd blasus, adloniant a chroeso cynnes. Gorffennwyd y noson trwy ganu 'Mae hen wlad fy nhadau'. WAW!

Taith o hanes Gaiman

Y diwrnod wedyn cawsom fynd yn ôl i'r Gaiman i gael te yn un o dai te y Gaiman. Roedd y bwyd yn anhygoel, llawer o gacennau, scons a tharten afal...heb anghofio'r te! Wedi'r te fe grwydrom ni o amgylch nifer o adeiladau hanesyddol Gaiman megis yr ysgol gyntaf, Coleg Camwy a'r tŷ cyntaf a adeiladwyd yn y Gaiman. I orffen y diwrnod hanesyddol cawsom ymweld â mynwent Gaiman lle mae bedd Kate Jones, prif gymeriad sioe y Mimosa. Diolch enfawr i Luned Gonzales am ein tywys o amgylch y pentref. Diwrnod anhygoel!!

Disgrifiad o’r llun,
Bedd Kate Jones: Prif gymeriad y sioe

Croesi'r Paith

Taith ar draws y Paith - Gadael am 8 y bore i ddechrau ar siwrne hir, 10 awr dros y paith o Drelew i Esquel. Ond, er syndod, roedd y daith yn un bythgofiadwy, prydferth a llawn hanes. Roedd yr anialwch o'n amgylch yn ail-greu taith y Cymry tuag at eu bywyd newydd. Gwelsom anifeiliaid o pob math ar ein ffordd - ceffylau, fflamingos a ganapoe...golygfeydd fyddem ni byth yn eu gweld yn Nghymru fach. Wrth i ni agosáu at Esquel roedd eira i'w weld ar fynyddoedd yr Andes yn y pellter a gwelsom Gauchos hefyd.

Ffynhonnell y llun, Kevin Davies
Disgrifiad o’r llun,
Golygfa o'r sioe yn Esquel

Perfformiad a gweithdy yn Esquel

Cyrraedd tref brydferth Esquel a chael sioc ei bod cymaint llai na Threlew o ran maint. Mynyddoedd yr Andes yn ein hamgylchynu ac edrych ymlaen i weld mwy o'r dref. Amser i grwydro'r dre hardd yma bore ma. Roedd llawer o siopau bach hyfryd a digon o fannau bwyta. Ond i ginio heddiw cawsom wahoddiad i dŷ teulu Michael (sydd yn rhan o'r sioe). Croeso cynnes, bwyd bendigedig a hefyd adloniant wrth i ni glywed Michael yn chwarae'r ffidil a gweddill y criw yn chwarae nifer o offerynnau i greu band.

Disgrifiad o’r llun,
Un o weithdai'r daith

Ymlaen i'r Ganolfan yn Esquel lle'r oedd na bobl frwdfrydig iawn yn disgwyl am ein gweithdy. Hyfryd oedd gweld y bobl yn barod i sôn am y syniadau oedd ganddynt am y Mimosa a sut i roi'r rhain mewn i berfformiadau bychain. Hyfryd hefyd oedd clywed y Gymraeg yn cael ei siarad.

Roedd y perfformiad yn Auditoria Municipal, Esquel yn un llwyddiannus eto gyda'r criw oedd yn perfformio, a'r gynulleidfa, dan emosiwn wrth ddilyn stori'r 'Mimosa.'..ond mi oedd hi yn anhygoel o boeth ar y llwyfan!

Taith i losgfynydd ac Asado gyda'r nos

Codi'n fore ac ar y bws ar daith arall. Cyrraedd afon Chubut, a oedd mor brydferth a heddychlon a phicnic bach wrth yr afon. Siwrnai fer yn y bws cyn dechrau cerdded tuag at y llosgfynydd pan gawsom wybod fod pumas yn byw o fewn yr ardal yma! Roedd y cerrig yn anferth a'r olygfa'n anhygoel.

Yna gyda'r nos cawsom Asado arall yn Parilla la Barra, Esquel a chwmni da Eluned ac Euros Jones o dde Cymru'n wreiddiol â ymunodd gyda ni. Roedd y bwyd o gig oen a digonedd o opsiynau eraill yn fendigedig a llond lle o ganu i roi terfyn ar y noson.

Perfformiad Trevelin a noson gyda'r gymuned yn Trevelin

Bach o ymlacio bore 'ma gyda'r dewis o fynd am dro neu gael amser i grwydro Esquel ymhellach. Cawsom wahoddiad heddiw i gael cinio ar ffarm Ryan (sydd hefyd yn rhan o'r sioe) a oedd ger Esquel. Roedd gweld y ffermydd o'n hamgylch yn fy atgoffa o fod yn ôl gartref yng Nghymru. Bws yn stopio a gweld gaucho yn dod tuag atom ni, ond dim gaucho dieithr oedd hwn ond Ryan yn dod i'n cyfarfod ar ei geffyl! Cinio gyda'r teulu ac yna allan i gwrdd â'r ceffylau.

Disgrifiad o’r llun,
Y criw ar gofeb y glanio yn Nhrevelin

Yna ymlaen i Drevelin. Dadlwytho'r gwisgoedd a'r set yn Salon Central, Trevelin. Tro bach sydyn o amgylch y dref, ble gwelsom lawer o lefydd bach Cymreig ac yna nôl i'r Salon Central er mwyn gwneud ein perfformiad olaf o'r sioe.

Wythnosau llawn chwerthin

Roedd yn deimlad od mai dyma fydd y tro olaf i ni berfformio'r 'Mimosa'. Roedd yr holl wythnosau o ymarfer a pherfformiadau di-ri yn dod i ben heno. Ond wythnosau llawn hwyl a chwerthin oedd y rhain, fyddai'n aros yn ein cof am byth. Wrth i'r sioe ddod at ei therfyn roedd pawb yn eu dagrau a'r gynulleidfa yn rhoi ein 6ed 'standing ovation' allan o 6 perfformiad yn y Wladfa. Roedd gweld a chwrdd â llawer o ddisgynyddion teithwyr y Mimosa yn brofiad anhygoel ac emosiynol iawn.

Ffynhonnell y llun, Huw Meredydd Roberts

Taith tywys

Dyma ein diwrnod llawn olaf wedi cyrraedd. Ein hantur gyntaf oedd ymweld â'r Parc Cenedlaethol Los Alerces. Dyma le prydferth arall wrth i ni syllu ar lyn enfawr gyda mynyddoedd godidog yn ei amgylchu. Yn y pellter roedd y llyn a'r mynyddoedd, ac fe allem weld am filltiroedd. Roedd yr awyrgylch eto yn un heddychlon tra roedd pawb yn dawel am dipyn wrth i ni arogli'r awyr iach a chymryd mewn yr olygfa anhygoel. Profiad arbennig.

Noson Gymdeithasol yn Esquel

Yn ôl a ni i dreulio ein noson olaf yng nghwmni hyfryd trigolion Esquel wrth i ni ffarwelio a Michael a Ryan am y tro olaf. Ar ôl digon o fwyd blasus eto ymlaen a ni i'r gweithgareddau oedd wedi eu trefnu ar ein cyfer - yn gyntaf cystadleuaeth carioci yn y Gymraeg a'r Sbaeneg yna ymlaen at y twmpath gyda'r dawnsio gwerin yn cael ei ddysgu i ni gan y criw ifanc o Batagonia. Noson llawn chwerthin, cymdeithasu a joio.

Yn ôl i Buenos Aires

Bant a ni ar brynhawn ddydd Gwener tuag at faes awyr Esquel. Wrth i ni gyrraedd gwelsom y maes awyr lleiaf yn ein byw a ffarwelio ag Esquel mewn awyren fechan fach. Roedd yn emosiynol gadael Patagonia gan ein bod wedi cael yr amser mwyaf ffantastig dros y pythefnos diwethaf ac anodd oedd dweud ffarwel.

Cyrraedd Buenos Aires ac yn ôl i westy La Boca. Noson dda o gwsg cyn hedfan yn ôl i Gymru Fach yn y bore.

Yn ôl i Gymru Fach

Bant a ni ar y bws i faes awyr Buenos Aires, ac ar yr awyren i Heathrow.

A dyma ddiwedd ein taith. Diolch i bawb wnaeth wneud y trip yn un bythgofiadwy.

Cyfle newydd yw, O! mor bell
Ym Mhatagonia.

Eto'n dechrau byw, O! doed y dydd,

Yfory'n rhydd.

Disgrifiad o’r llun,
Hanna Jarman, un o'r perfformwyr sydd yn amlwg wedi cael amser bendigedig

Hefyd gan y BBC