Ateb y Galw: Rhys ap Trefor

  • Cyhoeddwyd
Rhys ap Trefor

Gyda'r tymor ysgol newydd wedi ailddechrau, yn addas iawn, un o actorion Gwaith Cartref sy'n Ateb y Galw yr wythnos hon. Cafodd Rhys ap Trefor ei enwebu gan Rebecca Harries.

Beth ydi dy atgof cyntaf?

Dwi'n cofio mynd yn wyllt mewn cadair bach oedd fel hamoc ar olwynion, gyda thwll i bob coes a phwnio mewn i goesau pawb yn y tŷ. Ond mae mam yn taeru nad oedden ni'n berchen ar gadair o'r fath! Felly o ble ddaeth yr atgof hwnnw duw a wŷr!

Pwy oeddet ti'n ei ffansio pan yn ieuengach?

Meindiwch eich busnes!

Beth oedd y digwyddiad a gododd y mwya' o gywilydd arnat ti erioed?

Cyngerdd cerddorfa yn neuadd ysgol Pwllheli. Fi oedd yr unig chwaraewr viola, felly cefais y llwyfan i gyd i fi fy hun, ac mi roeddwn i braidd yn nerfus.

A phan atgoffais fy athro cerdd, Mr Smithson, i chwarae'r "Intro", fe gamgymerodd fy nghais. Cerddodd at y meicroffon a dweud: "Ym..so Rhys wants me to introduce him. This is Rhys ap Tref...". "Na! na! On the guitar, intro on the guitar!" gwaeddais, gan ei waldio gyda fy mow yn llawn cywilydd.

Pryd oedd y tro diwethaf i ti grio?

Criais yn gwylio 'Inside Out' gan Disney Pixar. Be? Dwi'n ddyn sensitif!

Oes gen ti unrhyw arferion drwg?

Dibynnu beth ydych chi'n ei gategoreiddio fel 'drwg'.

Disgrifiad o’r llun,
Rhys yn chwarae rhan plismon ifanc yn Torchwood.

Hoff le yng Nghymru?

Yn rhwyfo ym Mharc y Rhath gyda fy mab Twm.

Beth yw dy hoff lyfr?

1Q84 gan Haruki Murakami. Llosgais fy mraich efo olew poeth yn ddiweddar, ac yn rhyfedd iawn creuwyd marc coch oedd yn union fel golygfa yn y llyfr - Tengo Kawana, yn y parc, yn edrych i fyny ar y ddwy leuad.

Ffynhonnell y llun, Twitter/@aptref
Disgrifiad o’r llun,
Braich Tengo Kawana ynte braich Rhys ap Trefor?

Pa ddilledyn fyddet ti'n methu byw hebddo?

Crocs.

Y noson orau i ti ei chael erioed?

Noson ora? Dim clem.

Oes gen ti datŵ?

Nagoes, does gen i ddim tatŵ. Ofn yw'r rheswm yn fwy na dim. Ofni'r boen, ofni iddo cael ei lunio'n anghywir ac yn fwy na dim, ofni edrych fel prat.

Beth oedd y ffilm ddiwethaf welaist di?

Spaceballs the Movie. A bydded y Swartz fod gyda chwi!

Disgrifiad o’r llun,
Pw' di rhein? Athrawon Gwaith Cartref ar noson allan?

Dy hoff albwm?

Radiohead - The Bends

Cwrs cyntaf, prif gwrs neu bwdin - pa un ydi dy ffefryn?

Dechreufwyd, a phwdin! Cobb Salad o'r Hollywood Brown Derby, Hollywood Studios ac Affagato i bwdin! Gofynnais am Affagato mewn bwyty un tro a daeth y gweinyddes a hanner cacen i mi - roedd hi'n meddwl mod i wedi dweud half a gateaux!

Pa un sydd orau, anfon neges tecst neu ffonio?

Dibynnu pwy dwi'n cysylltu â nhw. Dwi'n ffafrio'r neges destun.

Petaset yn gallu bod yn rhywun arall am ddiwrnod, pwy fyddai fo/hi?

Popye. Oherwydd dwi'n hoffi sbigoglys.

Disgrifiad o’r llun,
"Sbigoglys? Iym!"

Pwy fydd yn Ateb y Galw yr wythnos nesaf?

Llinos Mai