Fideo rhyw: Dyfarnu dau athro

  • Cyhoeddwyd
Bethan Thomas and Graham DanielsFfynhonnell y llun, Wales News Service

Mae honiadau o ymddygiad amhroffesiynol yn erbyn dau athro oedd wedi cael rhyw mewn swyddfa ysgol yn Abertawe wedi eu profi mewn gwrandawiad yng Nghaerdydd.

Daeth perthynas Bethan Thomas gyda'r pennaeth Graham Daniels i'r amlwg wedi i un o ddisgyblion Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe ffilmio fideo o un digwyddiad pan roedd y ddau yn cael rhyw y tu ôl i ddrws swyddfa'r pennaeth a rhannu'r fideo ar wefannau cymdeithasol.

Cafodd fideo clip 34 eiliad o hyd, oedd yn cynnwys yr hyn oedd yn ymddangos fel 'synau rhyw' yn dod o swyddfa'r pennaeth, ei roi ar wefan YouTube fis Ebrill diwethaf.

Daeth gwrandawiad disgyblu Cyngor y Gweithlu Addysg yng Nghaerdydd i'r casgliad fod y ddau athro wedi cymryd rhan mewn gweithred ryw ar dir yr ysgol, datguddio ymddygiad o'r fath oedd wedi ei recordio gan ddisgyblion a'i rannu ar wefannau cymdeithasol, a chymryd rhan mewn gweithredoedd rhyw ar dir yr ysgol dros gyfnod o 11 mis rhwng mis Mai 2013 ag Ebrill 2014, oedd wedi ei weld gan aelod arall o staff.

'Ymddygiad amhroffesiynol'

Daeth y panel i'r casgliad fod ymddygiad y ddau gyfystyr ag "ymddygiad amhroffesiynol" oedd yn disgyn islaw'r safonau disgwyliedig ohonynt.

Dywedodd Mr Daniels wrth y gwrandawiad ei fod yn edifarhau'r hyn a wnaeth.

"Mae'n rhywbeth y mae gen i gywilydd llwyr ohono", meddai.

Ychwanegodd ei fod wedi "talu pris personol" am ei weithredoedd, oedd wedi achosi "embaras personol" iddo.

"Ysgol Bryn Tawe oedd fy mywyd", meddai. "Fyddai'r fath ymddygiad fyth yn cael ei ail-adrodd petawn i'n cael dysgu eto."

Ffynhonnell y llun, Wales News Service

Dywedodd Bethan Thomas ei bod hi'n gwybod fod yr hyn yr oedd hi'n ei wneud yn anghywir ar y pryd.

"Roedd fy ymddygiad yn disgyn islaw'r safonau disgwyliedig oedd i'w disgwyl ohono i fel athrawes ac mae gen i edifeirwch mawr am hyn," meddai.

Dywedodd wrth y gwrandawiad ei bod ar gytundeb dros dro oedd yn dibynnu ar ganlyniad y gwrandawiad disgyblu.

Athrawon 'rhagorol'

Dywedodd Heini Gruffudd, cadeirydd y llywodraethwyr yn yr ysgol, wrth y gwrandawiad ei fod yn ystyried y ddau athro fel rhai rhagorol.

Clywodd y gwrandawiad fod y llywodraethwyr wedi croesawu penderfyniad yr athrawon i ymddiswyddo, ond roedd yn credu bod gan y ddau ddyfodol ym myd addysg.

"Oedd dyn yn ymwybodol y bydde hi'n anodd iawn i'r ddau barhau yn yr ysgol, ond byddwn i ddim yn teimlo nad oedd modd iddyn nhw barhau yn athrawon mewn ysgolion eraill," meddai.

Dywedodd Heather Lewis, pennaeth Ysgol y Strade, Llanelli, wrth y gwrandawiad ei bod wedi cyflogi Bethan Thomas ar gytundeb dros dro ers 2014.

Ychwanegodd y byddai corff llywodraethol yr ysgol yn hoffi cynnig swydd barhaol i Ms Thomas yn dibynnu ar ganlyniad y gwrandawiad.

Mae'r panel yn ystyried pa gamau y dylid eu cymryd yn erbyn y ddau athro ar hyn o bryd.