Gwahardd athrawon am dair blynedd

Cyhoeddwyd

Mae enwau dau athro, oedd wedi cael rhyw mewn swyddfa ysgol yn Abertawe, wedi eu tynnu oddi ar y gofrestr ddysgu am dair blynedd ar ôl i banel disgyblu benderfynu eu bod wedi ymddwyn yn amhroffesiynol.

Fydd gan y ddau ddim hawl nawr i wneud cais i ailgofrestru fel athrawon am dair blynedd.

Roedd yr honiad o ymddygiad amhroffesiynnol wedi eu profi yn gynharach yn y gwrandawiad.

Daeth perthynas Bethan Thomas gyda'r pennaeth Graham Daniels i'r amlwg wedi i un o ddisgyblion Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe ffilmio fideo o un digwyddiad pan roedd y ddau yn cael rhyw y tu ôl i ddrws swyddfa'r pennaeth a rhannu'r fideo ar wefannau cymdeithasol.

Cafodd fideo clip 34 eiliad o hyd, oedd yn cynnwys yr hyn oedd yn ymddangos fel 'synau rhyw' yn dod o swyddfa'r pennaeth, ei roi ar wefan YouTube fis Ebrill diwethaf.

Daeth gwrandawiad disgyblu Cyngor y Gweithlu Addysg yng Nghaerdydd i'r casgliad fod y ddau athro wedi cymryd rhan mewn gweithred ryw ar dir yr ysgol, datguddio ymddygiad o'r fath oedd wedi ei recordio gan ddisgyblion a'i rannu ar wefannau cymdeithasol, a chymryd rhan mewn gweithredoedd rhyw ar dir yr ysgol dros gyfnod o 11 mis rhwng mis Mai 2013 ag Ebrill 2014, oedd wedi ei weld gan aelod arall o staff.

'Ymddygiad amhroffesiynol'

Daeth y panel i'r casgliad fod ymddygiad y ddau gyfystyr ag "ymddygiad amhroffesiynol" oedd yn disgyn islaw'r safonau disgwyliedig ohonynt.

Wrth gyhoeddi eu penderfyniad ddydd Mercher, dywedodd Jacquie Turnbull, cadeirydd gwrandawiad disgyblu Cyngor y Gweithlu Addysg yng Nghaerdydd: "Roedd y rhain yn honiadau difrifol oedd wedi effeithio ar hyder y cyhoedd yn y proffesiwn.

"Roedd eu hymddygiad mor ddifrifol fel ei fod yn sylfaenol anghymarus gyda pherson sydd wedi ei gofrestru."

Ychwanegodd: "Roedd yn frad o'u safle o ymddiriedaeth. Roedd eu hymddygiad yn anystyriol."

Yn gynharach dywedodd Mr Daniels wrth y gwrandawiad ei fod yn edifarhau'r hyn a wnaeth.

"Mae'n rhywbeth y mae gen i gywilydd llwyr ohono", meddai.

Ychwanegodd ei fod wedi "talu pris personol" am ei weithredoedd, oedd wedi achosi "embaras personol" iddo.

"Ysgol Bryn Tawe oedd fy mywyd", meddai. "Fyddai'r fath ymddygiad fyth yn cael ei ail-adrodd petawn i'n cael dysgu eto."

'Afresymol iawn'

Disgrifiad o’r llun,
Mae Heini Gruffudd wedi dweud bod y dyfarniad yn siom

Wrth ymateb, dywedodd Cadeirydd y Llywodraethwyr, Heini Gruffudd ei fod yn credu bod y dyfarniad yn annheg am ddau reswm.

Dywedodd: "Yn y lle cynta' dyle cyfiawnder gael ei weinyddu'n gyflym, ond mae'r broses yma wedi para rhyw flwyddyn a hanner, a dwi'n credu bod hi wedi bod yn afresymol iawn bod ni wedi gorfod aros blwyddyn a hanner cyn bod y cyfan yn dod i'r wyneb eto, a dyw e ddim wedi bod o help o gwbl i ni fel ysgol i symud ymlaen, nac i'r ddau yma, bod yr oedi wedi digwydd a bod y wasg wedi gwneud cymaint o son o'r peth y tro yma.

"Yr ail beth, dyle cyfiawnder gael ei weinyddu nid yn unig yn ol y drosedd ond y bobl.

"O dderbyn bod ffolineb mawr wedi digwydd, yn bendant iawn ry' ni'n trin fan hyn gyda dau berson yn y bon, anrhydeddus iawn, galluog iawn, a dwi'n siomedig iawn na fyddan nhw'n cael y rhyddid i fynd ymlaen â'u gyrfa yn y system addysg am dair blynedd."